2-4 สิงหาคม 2561 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) รุ่นที่ 1

        วันที่ 2-4 สิงหาคม 2561 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) รุ่นที่ 1" ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี 

โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี ที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มาจากสถานศึกษาทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้
1.โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) 
2.โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
3.โรงเรียนบ้านตรอกนอง (ประทีปวารีราษฎร์วิทยา)
4.โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
5.โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
6.โรงเรียนวัดพลับพลา 
7.โรงเรียนวัดตกพรม