แผนปฏิบัติราชการ/แผนที่ยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

คลิก

 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คลิก

 

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2563-2565

คลิก

 

แผนยุทธศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ.2559 - 2564

 (ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)

คลิก

 

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2559 - 2564

คลิก