ผู้บริหารระดับสูง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
นายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา
MR.RUTCHADA  SURIYAKUL NA AYUTYA
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Director General of the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
โทร. 0 2579 8115 , 0 2561 0777 ต่อ 1999,1901,1902,1903,1904,1905

 

 

   
นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง   นายนรินทร์ ประทวนชัย   นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์
MR.SITTHICHAI SEREESONGSAENG   MR.NARIN PRATHUANCHAI   MRS.RUNGNAPAR PATTANAVIBOOL
รองอธิบดี   รองอธิบดี   รองอธิบดี
Deputy Director General   Deputy Director General   Deputy Director General
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1930 - 1932   โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1920 - 1922   โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1910 - 1912
                              
                                                                

                                    
                         

                              

นางกรภัทร์ ดำรงค์ไทย นายอนุชา กระจายศรี
MRS.KORAPAT  DUMRONGTHAI MR.ANUCHA  KRAJAISRI
ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General Inspector General
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1943 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1950

                                             

      

                                               

นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ นายสว่าง กองอินทร์  
MR.SOMSAK  POOPECH MR.SAWANG  KONGIN
ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General Inspector General
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1946  โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1946


        

 

      
    

      

นางอมร ธนูบรรพ์ นายสมโภชน์ มณีรัตน์
MRS.AMORN  THANUBAN MR. SOMPOCH  MANEERAT
หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร. 0 2561 0777  ต่อ 1949  โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1257

 

    
                   

                     

                             

นายสนั่น เชื้อทอง นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล
MR.SANAN CHUATHONG MR.PRASERT SORNSATHAPORNKUL
ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกอง
กองนิติการ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1210 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1488

                         

          

                                                                     

นายไกวัล ไทยปาล นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา  
MR.KAIVAL  THAIPAL MR.NARUPHON  THIPMONTA
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักบริหารงานกลาง สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1100 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1300

 

           

                                                                 

นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ นายอนันต์ ปิ่นน้อย
MR.SONGKIAT TATAYANONT MR.ANAN PINNOI
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1200 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1500

                                                                     

  

           

นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ นายณัฐ โก่งเกษร
  MR.NUT  KONGKASORN
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1400 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1800

                                                    

                                                                              

       

                           

นายเผด็จ ลายทอง นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์
MR.PHADET  LAITHONG MR.SOMSAK  SAKULVANNARAK
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า  สำนักอุทยานแห่งชาติ
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1601 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1701

 

 

                                                    

 

                                 

นายวีระ ขุนไชยรักษ์   นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์
MR.VEERA  KUNCHAIRUK MR.PUTTAPOT KOOPRASITRT
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2
โทร. 0 3721 1140 ต่อ 100  โทร. 0 3831 1234 ต่อ 100

 

                                 

     
                       
                                                   

นายอนันต์ โพธิ์พันธ์ุ นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ
MR.ANAN POPHAN MR.ALONGKORN SETCHUEA
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4
โทร. 0 3221 1025 ต่อ 100    โทร. 0 7727 2058 ต่อ 100

                                                                                 


                                                                                                                                         

 

                                                                                                               
                                                                                        

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ
MR.SUPOT POORATANAOPA MR.CHALEARPUN YINCHAROEN
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
โทร. 0 7535 6134 ต่อ 100   โทร. 0 7431 1020 ต่อ 100

 

                                                                                                      

                                                                                     
                                                                                     

นายภูษิต พรหมมาณพ นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
MR.PHUSIT BHROMMANOP MR.PAIBOON RATTANACHAROENTAM
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
โทร. 0 4424 2060 ต่อ 100   โทร. 0 7431 1020 ต่อ 100

                                                                          

                                                                                                                                                                                        

นายสุเทพ เกตุเวชสุริยา นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์
MR.SUTHEP  KETWETSURIYA MR.SAKCHAI JONGKIJVIVAT
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
โทร. 0 4531 1677 ต่อ 100 โทร. 0 4222 1725 ต่อ 100

         

           

                                                                        

              

นายโกเมศ พุทธสอน นายมีเดช เจริญกิจวนารักษ์
MR.KOMEST PUTTHASORN MR.MEDET  CHAROENKITVANARAK
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12
โทร. 0 5525 8028 ต่อ 100  โทร. 0 5622 1140 

                          

     

นายชิดชนก สุขมงคล 

นายปรยุษณ์ ไวว่อง
MR.CHIDCHANOK  SUKMONGKOL  MR.PORAYOOT VAIVONG
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
โทร. 0 5462 7677 ต่อ 100  โทร. 0 5551 1142  ต่อ 100

 

 

                     

                  

                                          

นายชุติเดช กมนณชนุตม์ นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล
MR.CHUTIDECH KAMONNACHANUT MR.ISSARES SITTHIROJANAKUL
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
โทร. 0 5371 1402  ต่อ 100 โทร. 0 5327 6100 ต่อ 100