ผู้บริหารระดับสูง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
นายธัญญา เนติธรรมกุล
MR.THANYA  NETITHAMMAKUN
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Director General of the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
โทร. 0 2579 8115 , 0 2561 0777 ต่อ 1999,1901,1902,1903,1904,1905

 

 

   
นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล   นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย   นายจงคล้าย วรพงศธร
MR.PRAKIT VONGSRIVATTANAKUL   MR.SOMWANG RUANGNIVATSAI   MR.CHONGKLAI  VORAPHONGSTON
รองอธิบดี   รองอธิบดี   รองอธิบดี
Deputy Director General   Deputy Director General   Deputy Director General
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1930 - 1932   โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1920 - 1922   โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1910 - 1912
                              
                                                                

               

                         

  

                     

นางกรภัทร์ ดำรงค์ไทย นายธัญนรินทร์ ณ นคร
MRS.KORAPAT  DUMRONGTHAI MR.THANNARIN NA NAKORN
ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General Inspector General
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1943 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1950

                                                       

      

                                               

  นายไกวัล ไทยปาล
  MR.KAIVAL  THAIPAL
ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General Inspector General
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1946  โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1946


 

 

      
    

      

  นายสมโภชน์ มณีรัตน์
  MR. SOMPOCH  MANEERAT
หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร. 0 2561 0777  ต่อ 1949  โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1257

 

    
       

                     

นายกฤติน หลิมตระกูล  
MR.KRIDTIN LIMTRAKUL  
ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกอง
กองนิติการ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1210 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1488

                         

          

                                                                     

นายชุติเดช กมนณชนุตม์   นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์  
MR.CHUTIDECH KAMONNACHANUT MR.SAKCHAI JONGKIJVIVAT
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักบริหารงานกลาง สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1100 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1300

 

           

                                                     

นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ นายอนันต์ ปิ่นน้อย
MR.SONGKIAT TATAYANONT MR.ANAN PINNOI
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1200 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1500

                                                                     

 

 

 

นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ นายบำรุง แสงพันธุ์
MRS.RUNGNAPAR PATTANAVIBOOL MR.BUMROONG  SANGPHAN
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1400 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1800

                                                    

                                                                        

       

นายสมปอง ทองสีเข้ม นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์
MR.SOMPONG THONGSRIKHEM MR.DUMRAS PHOPRASIT
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า  สำนักอุทยานแห่งชาติ
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1600 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1701

 

 

                                              

นายสว่าง กองอินทร์   นายอนุชา กระจายศรี
MR.SAWANG  KONGIN MR.ANUCHA  KRAJAISRI
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2
โทร. 0 3721 1140 ต่อ 100  โทร. 0 3831 1234 ต่อ 100

                 

     

                             

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง
MR.NIPON  JOMNONGSIRISAK MR.BANNARUK SERMTHONG
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4
โทร. 0 3221 1025 ต่อ 100    โทร. 0 7727 2058 ต่อ 100

                                                                                 


                                                                                   

     
                                                                                        

นายยงยุทธ นาควิโรจน์ นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา
MR.YONGYUT NAKWIROJ MR.SUPOT POORATANAOPA
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
โทร. 0 7535 6134 ต่อ 100   โทร. 0 7431 1020 ต่อ 100

 

                           

                                                                                                        

                                                                                      

                                      

นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ
MR.SITTHICHAI  SEREESONGSAENG MR.RUAMSILP MANAJONGPASERT
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
โทร. 0 4424 2060 ต่อ 100   โทร. 0 7431 1020 ต่อ 100

                                 

 

                   

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค
MR.CHAIWAT LIMLIKHITAKSORN MR.WANCHAI  JARIYASETTHACHOK
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
โทร. 0 4531 1677 ต่อ 100 โทร. 0 4222 1725 ต่อ 100

                                 

           

                                                                     

              

นายยุทธชัย ปัทมสนธิ นายธนิตย์ หนูยิ้ม
MR.YUTTACHAI PATTAMASONTI MR.TANIT  NUYIM
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12
โทร. 0 5525 8028 ต่อ 100  โทร. 0 5622 1140 

                   

 

                           

 

นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล

นายสันธาน มั่นคง
MR.ISSARES SITTHIROJANAKUL MR.SANTHAN MANKONG
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
โทร. 0 5462 7677 ต่อ 100  โทร. 0 5551 1142  ต่อ 100

 

 

                 

                  

                          

นายชิดชนก สุขมงคล  นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์
MR.CHIDCHANOK  SUKMONGKOL  MR.KRIANGSAK  THANOMPUN
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
โทร. 0 5371 1402  ต่อ 100 โทร. 0 5327 6100 ต่อ 100