ผู้บริหารระดับสูง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
นายธัญญา เนติธรรมกุล
MR.THANYA  NETITHAMMAKUN
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Director General of the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
โทร. 0 2579 8115 , 0 2561 0777 ต่อ 1999,1901,1902,1903,1904,1905

 

 

   
    นายเฉลิมชัย ปาปะทา   นายสมหมาย  กิตยากุล
    MR.CHALERMCHAI  PAPATA   MR.SOMMAI  KITTAYAKUL
รองอธิบดี   รองอธิบดี   รองอธิบดี
Deputy Director General   Deputy Director General   Deputy Director General
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1930 - 1932   โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1920 - 1922   โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1910 - 1912
                              
                                                                

                               

                       

นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง 
MR.JIRASAK  CHUKWAMDEE MR.SAWAT  UNTENG
ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General Inspector General
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1943 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1950

 

          

                                

นายณรงค์ มหรรณพ นายไกวัล ไทยปาล
MR.NARONG  MAHANNOP MR.KAIVAL  THAIPAL
ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General Inspector General
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1946  โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1946

 

                             

                       

  นางสิริมณี ชุมเรียง
  MRS. SIRIMANEE  CHUMRIENG
หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร. 0 2561 0777  ต่อ 1949  โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1257

 

              

             

  นายสมเกียรติ สุนทรพิทักษ์กูล
  MR.SOMKIAT  SOONTORNPITAKKOOL
ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกอง
กองนิติการ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1210 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1488

                                                                                        

                                     


                          

นายศิวจักร ชื่นสังข์ นายศิริ อัคคะอัคร
MR.SIVAJARK CHUENSUNK MR.SIRI  AKAAKARA
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักบริหารงานกลาง สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1100 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1300

 

                                           

                    

  นายปรมินทร์  วงศ์สุวัฒน์
  MR.PORAMIN  VONGSUWAT
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1200 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1500

                                                                     

       

นางกรภัทร์ ดำรงค์ไทย นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล
MRS.KORAPAT  DUMRONGTHAI MR.PRAKIT VONGSRIVATTANAKUL
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1400 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1800

                                                      

                                                                         

                           

                       

นางสาวกาญจนา นิตยะ นายทรงธรรม สุขสว่าง
MISS KANJANA NITAYA MR.SONGTAM  SUKSAWANG
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า  สำนักอุทยานแห่งชาติ
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1600 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1701

 

                   

                      

นายวิรัช จตุพนาพร นายอยู่ เสนาธรรม
MR.WIRACH  CHATUPANAPORN MR.YUO  SENATHAM
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2
โทร. 0 3721 1140 ต่อ 100  โทร. 0 3831 1234 ต่อ 100

 

                

             

นายยรรยง เลขาวิจิตร นายธนโรจน์ โพธิสาโร
MR.YANYONG  LEKAVIJIT MR.THANAROJ  PHOTISARO
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4
โทร. 0 3221 1025 ต่อ 100    โทร. 0 7727 2058 ต่อ 100

                                                                                 

                                               

                                           

นายสุพจน์ เพริดพริ้ง นายธนิตย์ หนูยิ้ม
MR.SUPOT  PURDPRING MR.TANIT  NUYIM
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
โทร. 0 7535 6134 ต่อ 100   โทร. 0 7431 1020 ต่อ 100

 

                                               

                                           

นายฐากร ล้อมศตพร  
MR.THAGORN  LOMSATAPORN  
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
โทร. 0 4424 2060 ต่อ 100   โทร. 0 7431 1020 ต่อ 100

 

                  

                     

นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล นายอมร ต่อเจริญ
MR.THONGBAI  BOONTASENEEKUL MR.AMORN  TOJARERN
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
โทร. 0 4531 1677 ต่อ 100 โทร. 0 4222 1725 ต่อ 100

 

                

                              

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์
MR.NIPON  JOMNONGSIRISAK MR.WITTAYA  HONGWIANGJAN
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12
โทร. 0 5525 8028 ต่อ 100  โทร. 0 5622 1140 ต่อ 100

 

             

           

นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ นายยุทธชัย ปัทมสนธิ
MR.PHAISAN SATITWIBOON MR.YUTTACHAI PATTAMASONTI
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
โทร. 0 5462 7677 ต่อ 100  โทร. 0 5551 1142  ต่อ 100

 

                   

                           

นายกมลไชย คชชา  นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย
MR.KAMOLCHAI  KOTCHA  MR.SOMWANG RUANGNIVATSAI
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
โทร. 0 5371 1402  ต่อ 100 โทร. 0 5327 6100 ต่อ 100