ผู้บริหารระดับสูง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
นายธัญญา เนติธรรมกุล
MR.THANYA  NETITHAMMAKUN
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Director General of the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
โทร. 0 2579 8115 , 0 2561 0777 ต่อ 1999,1901,1902,1903,1904,1905

 

 

   
นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล   นายเฉลิมชัย ปาปะทา   นายจงคล้าย วรพงศธร
MR.PRAKIT VONGSRIVATTANAKUL   MR.CHALERMCHAI  PAPATA   MR.CHONGKLAI  VORAPHONGSTON
รองอธิบดี   รองอธิบดี   รองอธิบดี
Deputy Director General   Deputy Director General   Deputy Director General
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1930 - 1932   โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1920 - 1922   โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1910 - 1912
                              
                                                                

                               

                       

นางกรภัทร์ ดำรงค์ไทย นายไพศาล สถิตวิบูรณ์
MRS.KORAPAT  DUMRONGTHAI MR.PHAISAN SATITWIBOON
ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General Inspector General
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1943 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1950

 

                            

                                           

นายสุชาติ คงสำเร็จ นายไกวัล ไทยปาล
MR.SUCHART KONGSAMREJ MR.KAIVAL  THAIPAL
ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General Inspector General
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1946  โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1946

 

                             

                       

  นายสมโภชน์ มณีรัตน์
  MR. SOMPOCH  MANEERAT
หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร. 0 2561 0777  ต่อ 1949  โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1257

 

                                     

                                          

นายกฤติน หลิมตระกูล นายสมเกียรติ สุนทรพิทักษ์กูล
MR.KRIDTIN LIMTRAKUL MR.SOMKIAT  SOONTORNPITAKKOOL
ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกอง
กองนิติการ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1210 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1488

                         

                                     


                          

นายสว่าง กองอินทร์   นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์  
MR.SAWANG  KONGIN MR.SAKCHAI JONGKIJVIVAT
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักบริหารงานกลาง สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1100 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1300

 

                               

                              

นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ นายบำรุง แสงพันธุ์
MR.SONGKIAT TATAYANONT MR.BUMROONG  SANGPHAN
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1200 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1500

                                                                     

       

นายธัญนรินทร์ ณ นคร นายสมปอง ทองสีเข้ม
MR.THANNARIN NA NAKORN MR.SOMPONG THONGSRIKHEM
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1400 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1800

                                                      

                                                                         

                           

                       

นางสาวกาญจนา นิตยะ นายทรงธรรม สุขสว่าง
MISS KANJANA NITAYA MR.SONGTAM  SUKSAWANG
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า  สำนักอุทยานแห่งชาติ
โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1600 โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1701

 

                   

                      

นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ นายอยู่ เสนาธรรม
MR.WITTAYA  HONGWIANGJAN MR.YUO  SENATHAM
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2
โทร. 0 3721 1140 ต่อ 100  โทร. 0 3831 1234 ต่อ 100

 

                

             

นายยุทธชัย ปัทมสนธิ นายศิวจักร ชื่นสังข์
MR.YUTTACHAI PATTAMASONTI MR.SIVAJARK CHUENSUNK
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4
โทร. 0 3221 1025 ต่อ 100    โทร. 0 7727 2058 ต่อ 100

                                                                                 

                                                   

                                                                                                      

นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ นายยงยุทธ นาควิโรจน์
MR.DUMRAS PHOPRASIT MR.YONGYUT NAKWIROJ
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
โทร. 0 7535 6134 ต่อ 100   โทร. 0 7431 1020 ต่อ 100

 

                                                                                                                     

                                                                                                                              

นายสุพจน์ เพริดพริ้ง นายจรูญรัตน์ หิรัญชุฬหะ
MR.SUPOT  PURDPRING MR.JAROONRUT  HIRUNCHUNHA
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
โทร. 0 4424 2060 ต่อ 100   โทร. 0 7431 1020 ต่อ 100

 

                  

                     

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร นายธนโรจน์ โพธิสาโร
MR.CHAIWAT LIMLIKHITAKSORN MR.THANAROJ  PHOTISARO
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
โทร. 0 4531 1677 ต่อ 100 โทร. 0 4222 1725 ต่อ 100

 

                

                              

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ นายธนิตย์ หนูยิ้ม
MR.NIPON  JOMNONGSIRISAK MR.TANIT  NUYIM
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12
โทร. 0 5525 8028 ต่อ 100  โทร. 0 5622 1140 ต่อ 100

 

             

           

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์
MR.KRIANGSAK  THANOMPUN MR.SURAPHOJ  KANJANASING
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
โทร. 0 5462 7677 ต่อ 100  โทร. 0 5551 1142  ต่อ 100

 

                   

                           

นายกมลไชย คชชา  นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย
MR.KAMOLCHAI  KOTCHA  MR.SOMWANG RUANGNIVATSAI
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
โทร. 0 5371 1402  ต่อ 100 โทร. 0 5327 6100 ต่อ 100