สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน อส. 2560

สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

โดยศูนย์บริการประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

ประเภทของเรื่องร้องเรียน จำนวน (เรื่อง)
๑. การบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์/สิทธิประโยชน์ที่ดิน ๑๖๐
๒. การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและของป่า ๑๗
๓. การค้าสัตว์ป่าปละพืชป่า หรือซากของสัตว์ป่าและพืชป่า ๑๗
๔. การมีสัตว์ป่าและพืชป่า หรือซากของสัตว์ป่าและพืชป่า ไว้ในครอบครอง ๑๕
๕. ปัญหาไฟป่า
๖. ปัญหาช้างเร่ร่อน
๗. การทุจริต/ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๙๖
๘. การจัดซื้อ/จัดจ้าง
๙. การให้บริการของเจ้าหน้าที่/ค่าบริการการเข้าอุทยานแห่งชาติ ๒๘
๑๐. ค่าตอบแทน สิทธิ และสวัสดิการ
๑๑. ข้อเสนอแนะ/ติชม ๕๘
๑๒. อื่นๆ ๗๘
รวม ๔๘๐