โครงสร้างหน่วยงานภายใน

โครงสร้างหน่วยงานภายในของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ส่วนกลาง

• อธิบดี
• ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
• รองอธิบดี
• ผู้ตรวจราชการกรม
• กลุ่มตรวจสอบภายใน
• กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
• กลุ่มงานจริยธรรม
• ศูนย์ราชการสะดวกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
สํานักบริหารงานกลาง
• ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
• ส่วนอํานวยการ
• ส่วนการเจ้าหน้าที่
• ส่วนฝึกอบรม
• ส่วนการคลัง
• ส่วนการพัสดุ
• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
• ส่วนเสริมสร้างวินัย
• ศูนย์ปฏิบัติการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
 
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
• ส่วนอำนวยการ
• ส่วนบริหารอนุสัญญา
• ส่วนอนุญาตการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ
• ส่วนด่านตรวจสัตว์ป่า
• ส่วนควบคุมงาช้าง
• ส่วนจัดการสัตว์ป่าต่างประเทศ
• สำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย
 
กองนิติการ
• ฝ่ายบริหารทั่วไป
• กลุ่มงานกฎหมาย
• กลุ่มงานสืบสวนสอบสวน
• กลุ่มงานคดี
 
สํานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบป้องกัน ปราบปราม และจัดการไฟป่า
• ส่วนอำนวยการ
• ส่วนแผนการป้องกันพื้นที่อนุรักษ์
• ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม
• ส่วนควบคุมไฟป่า
• ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 
สํานักแผนงานและสารสนเทศ
• ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน
• ส่วนอำนวยการ
• ส่วนนโยบายและแผน
• ส่วนติดตามประเมินผล
• ส่วนจัดการงบประมาณ
 
สํานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
• ส่วนอำนวยการ
• ส่วนฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์
• ส่วนสํารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
• ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
• ส่วนมาตรฐานและเทคนิคด้านวิศวกรรม
• ส่วนรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้
• ส่วนพัฒนาการวิศวกรรมป่าไม้
• ศูนย์สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า
• ศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินวิศวกรรมป่าไม้ที่ 1 - 8
สำนักงานตรวจสอบพิสูจน์ การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 
สํานักสนองงานพระราชดําริ
• ส่วนอำนวยการ
• ส่วนแผนงานและงบประมาณ
• ส่วนประสานงานโครงการภาคกลาง
• ส่วนประสานงานโครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ส่วนประสานงานโครงการภาคเหนือ
• ส่วนประสานงานโครงการภาคใต้
• ส่วนศึกษาและพัฒนา
 
สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยพันธุ์พืช
• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุกรมวิธานพืช
• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้
• ส่วนอำนวยการ
• ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ
• ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
• ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่การอนุรักษ์ป่าไม้
• กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้
• กลุ่มงานวิจัยระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
• กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้
• กลุ่มงานวิจัยพันธุศาสตร์ป่าไม้และพันธุ์พืชป่าหายาก
• ส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้
 
สํานักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์การฟื้นฟูและจัดการต้นน้ำ
• ส่วนอำนวยการ
• กลุ่มงานวิจัยต้นน้ำ
• ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน้ำ
• ส่วนประเมินทรัพยากรต้นน้ำ
• ส่วนแผนงานและพัฒนาระบบบริหาร
• ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ
• ส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ
 
สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า
• ส่วนอำนวยการ
• ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
• ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า
• ส่วนส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า
• ส่วนแผนงานและงบประมาณ
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
• กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า
• กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
• กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า
 
สํานักอุทยานแห่งชาติ
• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาอุทยานแห่งชาติ
• ส่วนอำนวยการ
• ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ
• ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ
• ส่วนจัดการทรัพยากร
• ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร
• ส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
• ส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ
• ส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล
• ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ
• ศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
 

กองการต่างประเทศ

• ส่วนอำนวยการ
• ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา

• ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติและพื้นที่สงวนชีวมณฑล

ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า

• ฝ่ายอำนวยการ

• หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า

ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

• ฝ่ายอำนวยการ

• ฝ่ายติดตามประเมินผล

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

• ฝ่ายบริหารทั่วไป

• ฝ่ายตรวจราชการ

• ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

สำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

• ส่วนอำนวยการ

• ส่วนสารสนเทศ

• ส่วนแผนงานและงบประมาณ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

• ส่วนอำนวยการ

• ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ

• ส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

• ส่วนภูมิสารสนเทศ

• ส่วนฐานข้อมูลและสถิติ

• ส่วนการสื่อสาร

 

หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 - 16 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 - 16
• ส่วนอำนวยการ • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
• ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
• ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
• ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
• ส่วนอุทยานแห่งชาติ • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
• ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
• ส่วนจัดการต้นน้ำ • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
• ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
• ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
• กลุ่มงานวิชาการ • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
• กลุ่มงานกฎหมาย • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง