โครงสร้างหน่วยงาน

หน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนกลาง

 

• รองอธิบดี สํานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
• ผู้ตรวจราชการกรม • ฝ่ายบริหารทั่วไป
• นักวิชาการป่าไม้ 9ชช. หรือ 10 ชช. • ส่วนแผนการป้องกันพื้นที่อนุรักษ์
• กลุ่มตรวจสอบภายใน • ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม
• กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร • ส่วนจัดการไฟป่า
   
สํานักบริหารงานกลาง สํานักแผนงานและสารสนเทศ
• ส่วนอํานวยการ • ส่วนอำนวยการ
• ส่วนการเจ้าหน้าที่ • ส่วนนโยบายและแผน
• ส่วนฝึกอบรม • ส่วนติดตามประเมินผล
• ส่วนการคลัง • ส่วนจัดการงบประมาณ
• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • ศูนย์สารสนเทศ
        • ศูนย์บริการประชาชน
   
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา สํานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
• ฝ่ายบริหารทั่วไป • ฝ่ายบริหารทั่วไป
• กลุ่มงานสงวนและคุ้มครองพันธุ์พืชป่า • ส่วนฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์
• กลุ่มงานควบคุมและตรวจสอบการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ • ส่วนสํารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
• กลุ่มงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่า • ส่วนภูมิสารสนเทศ
• กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์ • ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  • ส่วนมาตรฐานและเทคนิคด้านวิศวกรรม
  • ส่วนรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้
  • ส่วนพัฒนาการวิศวกรรมป่าไม้
   
กองนิติการ สํานักสนองงานพระราชดําริ
• ฝ่ายบริหารทั่วไป • ฝ่ายบริหารทั่วไป
• กลุ่มงานกฎหมาย • กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 1
• กลุ่มงานสืบสวนสอบสวน • กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2
• กลุ่มงานคดี • กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
   
สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช สํานักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
• ฝ่ายบริหารทั่วไป • ฝ่ายบริหารทั่วไป
• กลุ่มงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ • กลุ่มงานวิจัยต้นน้ำ
• กลุ่มงานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ • ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน้ำ
• กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ • ส่วนประเมินทรัพยากรต้นน้ำ
• กลุ่มงานพันธุกรรมไม้ป่า และเทคโนโลยีชีวภาพ • ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ
• กลุ่มงานการจัดการและพัฒนาป่าอนุรักษ์ • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ
   
สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า สํานักอุทยานแห่งชาติ
• ฝ่ายบริหารทั่วไป • ฝ่ายบริหารทั่วไป
• ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า • ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ
• ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า • ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย
• ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ • ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ
• กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า • ส่วนจัดการทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ
• กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางบก
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล

 

 

หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 - 16 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 - 16
• ฝ่ายบริหารทั่วไป • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
• ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
• ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
• ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
• ส่วนอุทยานแห่งชาติ • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
• ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
• ส่วนจัดการต้นน้ำ • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
• กลุ่มงานวิชาการ • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง
  • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง