โครงสร้างหน่วยงาน

                          หน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

                       สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                                   ส่วนกลาง

 

• รองอธิบดี                                                                   สํานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

• ผู้ตรวจราชการกรม                                                       • ฝ่ายบริหารทั่วไป

• นักวิชาการป่าไม้ 9ชช. หรือ 10 ชช.                              • ส่วนแผนการป้องกันพื้นที่อนุรักษ์

• กลุ่มตรวจสอบภายใน                                                   • ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม

• กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                                • ส่วนจัดการไฟป่า

 

สํานักบริหารงานกลาง                                                    สํานักแผนงานและสารสนเทศ

• ส่วนอํานวยการ                                                              • ฝ่ายบริหารทั่วไป

• ส่วนการเจ้าหน้าที่                                                          • ส่วนแผนงานและงบประมาณ

• ส่วนฝึกอบรม                                                                 • ส่วนติดตามประเมินผล

• ส่วนการคลัง                                                                  • ส่วนประสานงานโครงการพระราชดําริ

• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่                                      • ส่วนวิเทศสัมพันธ์

                                                                                         • ศูนย์สารสนเทศ

 

กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา           สํานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

• ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                             • ฝ่ายบริหารทั่วไป

• กลุ่มงานสงวนและคุ้มครองพันธุ์พืชป่า                            • ส่วนฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์

• กลุ่มงานควบคุมและตรวจสอบการค้าสัตว์ป่า                   • ส่วนสํารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้

  ระหว่างประเทศ                                                                • ส่วนภูมิสารสนเทศ

• กลุ่มงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และพันธุ์พืชป่า                    • ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

• กลืมงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่าหายากและ                           • ส่วนมาตรฐานและเทคนิคด้านวิศวกรรม

   ใกล้สูญพันธุ์                                                                    • ส่วนรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้

                                                                                          • ส่วนพัฒนาการวิศวกรรมป่าไม้

 

กองนิติการ                                                                     สํานักสนองงานพระราชดําริ

• ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                            • ฝ่ายบริหารทั่วไป

• กลุ่มงานกฎหมาย                                                          • กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 1

• กลุ่มงานสืบสวนสอบสวน                                               • กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2

• กลุ่มงานคดี                                                                   • กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

 

 

สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช                           สํานักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

• ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                             • ฝ่ายบริหารทั่วไป

• กลุ่มงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้                            • กลุ่มงานวิจัยต้นน้ำ

• กลุ่มงานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้                         • ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน้ำ

• กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้                                            • ส่วนประเมินทรัพยากรต้นน้ำ

• กลุ่มงานพันธุกรรมไม้ป่าและเทคโนโลยีชีวภาพ               • ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ

• กลุ่มงานการจัดการและพัฒนาป่าอนุรักษ์                        • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ

 

สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า                                                         สํานักอุทยานแห่งชาติ

• ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                             • ฝ่ายบริหารทั่วไป

• ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า                                       • ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ

• ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า                                                        • ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย

• ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่                                                 • ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ

• กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า                                                        • ส่วนจัดการทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ

• กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า                                               • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางบก

• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า    • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล

 

 

                                                                                        (หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค)

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 - 16                                     สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 - 16

• ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                             • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

• ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร                                   • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

• ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า                                     • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

• ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์                                    • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

• ส่วนอุทยานแห่งชาติ                                                       • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)

• ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า                                                         • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)

• ส่วนจัดการต้นน้ำ                                                           • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)

• กลุ่มงานวิชาการ                                                            • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

                                                                                        • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

                                                                                        • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

                                                                                        • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

                                                                                        • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)                    

                                                                                        • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

                                                                                        • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

                                                                                        • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)