กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

 1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

 2. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562     new!!

 3. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562    new!!

 4. พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558   new!!

 5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 60/2559    new!!

 6. มาตรการการนำช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน     new!!

 7. คำอธิบายโดยสรุปสาระสำคัญคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 60-2559     new!!

 8. พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาไซเตส (CITES)    new!!

 9. พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545

 10. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2545

 11. กฎกระทรวง..ออกตามความในพรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.2497

 12. กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2547

 13. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

 14. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสัตว์พาหนะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 15. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 16. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๒

 

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง