ภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์/สสอ.และเครือข่าย/อส.อส. เดือนมกราคม 2563