ข้อมูลสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ปี พ.ศ. 2559-2562

ข้อมูลสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ปี พ.ศ. 2559-2562

 

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย หน่วยวัด รวมทั้งสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คน     12,325       6,337       4,058       2,551       25,271
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม คน       2,267       2,217       1,321       1,377         7,182
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คน       1,713         766          199         557         3,235
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง คน         557         326          250         266         1,399
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส คน           71           53           20           -             144
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) คน         699      14,878       6,175       1,995       23,747
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) คน       1,098         124           29           -           1,251
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC) คน       1,421           -            315           -           1,736
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) คน         318           -            303         660         1,281
  รวม       20,469     24,701      12,670       7,406       65,246

 

แยกตามหน่วยงาน

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย หน่วยวัด สบอ. 1 (ปราจีนบุรี) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คน 268 62 53 4           387
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม คน 119 82 81 92           374
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คน     3                3
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง คน 179 20 20             219
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส คน          
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) คน   247 159 40           446
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) คน 68                   68
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC) คน          
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) คน       21             21
  รวม           634         411          316         157         1,518

 

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย หน่วยวัด สบอ. 2 (ศรีราชา)  
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คน   215 91 11           317
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม คน   100 80 50           230
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คน     5 3              8
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง คน 10   20               30
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส คน 18 10                 28
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) คน   656 211 71           938
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) คน          
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC) คน 132                 132
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) คน     21 66             87
  รวม           160         981          428         201         1,770

 

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย หน่วยวัด สบอ. 3 (บ้านโป่ง)
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คน         724         144          192           15         1,075
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม คน          
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คน           10           74           15               99
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง คน           10                   10
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส คน            5             5                 10
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) คน           225          296           90           611
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) คน         216               8             224
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC) คน         110                 110
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) คน              233         124           357
  รวม         1,075         448          744         229         2,496

 

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย หน่วยวัด สบอ. 4 (สุราษฎร์ธานี)
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คน 344 105 92            6           547
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม คน 136 110 53           80           379
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คน 27 21 8           36             92
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง คน 20 36                 56
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส คน          
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) คน   1061           137         1,198
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) คน          
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC) คน          
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) คน                 20             20
  รวม           527       1,333          153         279         2,292

 

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย หน่วยวัด สบอ. 5 (นครศรีธรรมราช)
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คน         649         196 183         187         1,215
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม คน           80           91 48           50           269
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คน           58           32 1            2             93
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง คน           30           20                 50
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส คน           21                   21
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) คน         2,028 640         296         2,964
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) คน         410                 410
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC) คน         130                 130
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) คน               107           107
  รวม         1,378       2,367          872         642         5,259

 

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย หน่วยวัด สบอ. 6 (สงขลา) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คน 120 39 52 32           243
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม คน 127 97 87 98           409
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คน     4 5              9
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง คน 30 21 26 21             98
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส คน 10 10                 20
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) คน   308 98 38           444
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) คน 54                   54
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC) คน 212                 212
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) คน       79             79
  รวม           553         475          267         273         1,568

 

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย หน่วยวัด สบอ. 7 (นครราชสีมา) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คน         170           51 44           33           298
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม คน           83         109 86         107           385
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คน     28           28             56
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง คน           11           20                 31
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส คน          
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) คน           377           132           509
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) คน          
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC) คน              315             315
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) คน                 71             71
  รวม           264         557          473         371         1,665

 

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย หน่วยวัด สบอ. 8 (ขอนแก่น)
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คน 420 126 95 73           714
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม คน 175 100 78 80           433
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คน 35 20 10 49           114
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง คน 10 20 25               55
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส คน          
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) คน 105 665 190 45         1,005
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) คน          
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC) คน          
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) คน       20             20
  รวม           745         931          398         267         2,341

 

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย สบอ. 9 (อุบลราชธานี)
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 1,363 481 378 161       2,383
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม 225 152 89 80         546
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) 248 49 20 10         327
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง       20           20
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส 7 6               13
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.)   648 367 189       1,204
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) 20                 20
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC)          
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) 108     27         135
  รวม      1,971       1,336         854          487       4,648

 

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย หน่วยวัด สบอ. 10 (อุดรธานี)
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คน         426         130 106           43           705
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม คน         233         197 64           80           574
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คน           25           33 8           14             80
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง คน           17         129               146
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส คน               6 20               26
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) คน         130         717 210           73         1,130
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) คน          
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC) คน          
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) คน           28                   28
  รวม           859       1,212          408         210         2,689

 

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย หน่วยวัด สบอ. 11 (พิษณุโลก)
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คน           72         691 533 108         1,404
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม คน         191         100 99 123           513
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คน         340         113 14 9           476
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง คน     20 58             78
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส คน          
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) คน         1,218 300 128         1,646
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) คน          
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC) คน         210                 210
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) คน       19             19
  รวม           813       2,122          966         445         4,346

 

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย หน่วยวัด สบอ. 12 (นครสวรรค์)
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คน          
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม คน 126 163 83 88           460
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คน 34 10 4 2             50
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง คน 10   20               30
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส คน          
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) คน   359 120 45           524
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) คน 62                   62
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC) คน 64                   64
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) คน     49 31             80
  รวม           296         532          276         166         1,270

 

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย หน่วยวัด สบอ. 13 (แพร่)
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คน 777 237           216         1,230
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม คน 203 159 117           94           573
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คน               226           226
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง คน 65               20             85
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส คน          
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) คน 215 1,290 1226         164         2,895
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) คน          
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC) คน          
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) คน          
  รวม         1,260       1,686       1,343         720         5,009

 

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย หน่วยวัด สบอ. 14 (ตาก)
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คน         624         184 154         132         1,094
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม คน         120           58 102           92           372
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คน           40           15 3            5             63
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง คน           20           30 30           21           101
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส คน           10             8                 18
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) คน           800          265         113         1,178
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) คน           124               124
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC) คน         142                 142
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) คน          
  รวม           956       1,219          554         363         3,092

 

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย หน่วยวัด สบอ. 15 (เชียงราย)
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คน       1,170       2,046          290 298         3,804
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม คน         178         194          151 80           603
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คน           64           78           27 34           203
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง คน           20           20           20 22             82
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส คน          
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) คน           725          201 103         1,029
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) คน         121                 121
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC) คน         214                 214
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) คน          
  รวม         1,767       3,063          689         537         6,056

 

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย หน่วยวัด สบอ. 16 (เชียงใหม่) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คน 3167 916 1370 593         6,046
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม คน 271 177 103 103           654
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คน 807 321 49 127         1,304
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง คน     49               49
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส คน   8                  8
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) คน 249 1344 512 150         2,255
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) คน 89                   89
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC) คน 70                   70
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) คน       36             36
  รวม         4,653       2,766       2,083       1,009       10,511

 

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย หน่วยวัด สบอ.1 สาขาสระบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คน          
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม คน          
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คน          
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง คน          
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส คน          
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) คน           252           61           21           334
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) คน          
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC) คน          
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) คน                 39             39
  รวม             252           61           60           373

 

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย หน่วยวัด สบอ.3 สาขาเพชรบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คน 441 146   152           739
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม คน   254   80           334
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คน          
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง คน 115     41           156
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส คน          
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) คน   560 946           1,506
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) คน 58                   58
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC) คน 51                   51
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) คน          
  รวม           665         960          946         273         2,844

 

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย หน่วยวัด สบอ.6 สาขาปัตตานี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คน             87             12             99
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม คน          
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คน          
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง คน          
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส คน          
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) คน           571             50           621
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) คน          
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC) คน          
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) คน          
  รวม             658             62           720

 

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย หน่วยวัด สบอ.13 สาขาลำปาง
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คน         630         193 185         189         1,197
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม คน          
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คน           25                7             32
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง คน          
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส คน          
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) คน           496 223           60           779
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) คน     21               21
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC) คน          
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) คน           46                   46
  รวม           701         689          429         256         2,075

 

ลำดับที่ รายชื่อเครือข่าย หน่วยวัด สบอ.16 แม่สะเรียง
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 รวม
1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คน 960 288 240 286         1,774
2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม คน   74                 74
3 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คน          
4 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง คน 10 10 20 63           103
5 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกเรดด์พลัส คน          
6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) คน   331 150 50           531
7 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) คน          
8 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (PAC) คน 86                   86
9 เครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (อส. สอป.) คน 136                 136
  รวม         1,192         703          410         399         2,704