คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

1.ขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362.pdf 

2.คู่มือเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส. อส.).pdf 

3.คู่มือการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาลิงป่าออกมารบกวนประชาชน.pdf 

4.คู่มือการขออนุญาตเพาะพันธุ์และการแจ้งครอบครองสัตว์ป่า.pdf 

5.คู่มือโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์.pdf 

6.การสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า(สบอ.13 แพร่).pdf


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

1.คู่มือตรวจสอบใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่า.pdf 

2.คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (เฉพาะที่ไม่ได้อยู่ในระบบการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล).pdf

3.คู่มือการจัดทำใบสำคัญเบิก-จ่ายเงินของ กตน..pdf

4.คู่มือการใช้ระบบสารบรรณ กพร..pdf

5.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง กพร..pdf

6.คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับภาษาอังกฤษ) สบก..pdf 

7.คู่มือการจัดการความรู้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.pdf 

8.แนวทางการจัดทำคำของบประมาณฯ กตป..pdf

9.แนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี.pdf

10.คู่มือการตรวจราชการ.pdf 

11.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อส..pdf 

12.คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงินและการนำเงิน.pdf 

13.คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (39 หน้า).pdf


เอกสารอื่นๆ

1. แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (IT Contigency Plan).pdf

2. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference.pdf

3. คู่มือตรวจสอบใบอนุญาตนําเข้า-ส่งออกสัตว์ป่า สําหรับเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์ป่า