คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

1.ขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362.pdf 
2.คู่มือเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส. อส.).pdf 
3.คู่มือการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาลิงป่าออกมารบกวนประชาชน.pdf 
4.คู่มือการขออนุญาตเพาะพันธุ์และการแจ้งครอบครองสัตว์ป่า.pdf 
5.คู่มือโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์.pdf 
6.การสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า(สบอ.13 แพร่).pdf


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

1.คู่มือตรวจสอบใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่า.pdf 
2.คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (เฉพาะที่ไม่ได้อยู่ในระบบการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล).pdf
3.คู่มือการจัดทำใบสำคัญเบิก-จ่ายเงินของ กตน..pdf
4.คู่มือการใช้ระบบสารบรรณ กพร..pdf
5.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง กพร..pdf
6.คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับภาษาอังกฤษ) สบก..pdf 
7.คู่มือการจัดการความรู้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.pdf 
8.แนวทางการจัดทำคำของบประมาณฯ กตป..pdf
9.แนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี.pdf
10.คู่มือการตรวจราชการ.pdf 
11.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อส..pdf 
12.คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงินและการนำเงิน.pdf 
13.คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (39 หน้า).pdf


เอกสารอื่นๆ

1. แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (IT Contigency Plan).pdf
2. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference.pdf