สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน
 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเท็จ ไม่จ่ายค่าจ้าง 3
 ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง  1
 ทุจริตโครงการ/กิจกรรม 6
 เรียกรับเงิน รับสินบน 2
 ทุจริตเงินค่าบริการ ค่าธรรมเนียม 1
 นำหรือใช้ของหลวง ของกลาง เพื่อประโยชน์ส่วนตน 3
 พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 13
รวม 29