พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

 

- การใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

 

- การประกาศขึ้นบัญชีและการจัดทำสัญญาจ้าง

 

- แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ

         MS Word

         PDF File

 

- การลาออกจากการปฏิบัติงาน

 

- หนังสือเวียนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

แบบฟอร์ม

 

  • แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (Ms Word)
  • ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานราชการ    MS Word     PDF File