อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย (Phu Chong - Na Yoi)


   


สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการอุทยานฯ หมู่ 3 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 
โทรศัพท์ : 0 4521 0706

อีเมล : phuchong2550@hotmail.com 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายจิณณะ สามศรี

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส


หมายเหตุ : เมื่อชำระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติแล้ว กรุณาพกบัตรค่าบริการติดตัว
ขณะท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อการตรวจสอบ428,750.00 ไร่

แก่งกะเลา

แก่งศิลาทิพย์

แก่งสนสามพันปี

น้ำตกเกิ้งแม่ฟอง

น้ำตกประโอนละออ

น้ำตกสราลีภิรมย์

น้ำตกห้วยหลวง

เนิน 500

พลาญกงเกวียน

พลาญป่าชาด

ภูหินด่าง

อ่างเก็บน้ำพลาญเสือตอนบน

 


ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ⇔ ทางเดินป่า ⇔ เที่ยวน้ำตก ⇔ เที่ยวถ้ำ/ศึกษาสภาพธรณี ⇔ ชมประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม ⇔ ชมพรรณไม้ 


ร้านค้าสวัสดิการ (กาแฟ น้ำดื่ม และขนม) เปิดให้บริการทุกวันเวลา 08.30 น.-16.30 น.


บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ              AIS, TRUE, DTAC


ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
หน่วยพิทักษ์ฯ ที่ ภจ.2 (พลาญสูง)
หน่วยพิทักษ์ฯ ที่ ภจ.3 (คำบาก)
หน่วยพิทักษ์ฯ ที่ ภจ.4 (จันลา)
หน่วยพิทักษ์ฯ ที่ ภจ.5 (มดง่าม)
หน่วยพิทักษ์ฯ ที่ ภจ.6 (แก้งเรือง)
หน่วยพิทักษ์ฯ ที่ ภจ.7 (พลาญเสือตอนบน)
หน่วยพิทักษ์ฯ ที่ ภจ.8 (ยอดลำโดมน้อย)
หน่วยพิทักษ์ฯ ที่ ภจ.9 (ถ้ำเสือ)
หน่วยพิทักษ์ฯ ที่ ภจ.10 (ภูต่าง)            อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย มีเนื้อที่ครอบคลุมบางส่วนของอำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย และอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย พื้นที่ป่าอยู่ในส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และเนินเขาซึ่งลาดไปทางทิศใต้ ประกอบด้วยภูเขาเล็ก ๆ สลับซับซ้อนมากมาย เช่น ภูจองนายอย ภูจองน้ำซับ ภูจันทร์แดง ภูพลาญยาว มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 300 – 600 เมตร จากระดับน้ำทะเลสภาพป่าโดยทั่วไปเป็น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง มีพรรณไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น ประมาณ 75 % ของพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยมีสภาพธรรมชาติที่งดงาม มีสภาพป่าสมบูรณ์ ในพื้นที่พบ “ ต้นจอง ” หรือต้นสำรองจำนวนมากอันเป็นที่มาของชื่ออุทยาน ฯ ส่วน “ นายอย ” มาจากคำว่า น้ำย้อย ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งต้นน้ำลำธาร มีน้ำไหลย้อยลงมาตามเพิงผาที่อยู่ใกล้น้ำตก และมีลำน้ำสายน้ำสำคัญต่าง ๆ เช่น ลำโดมน้อย ลำโดมใหญ่และห้วยหลวง เป็นต้น ภายในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยนอกจากยังคงสภาพเป็นป่าทึบและมีสัตว์ป่าชุกชุมแล้ว ยังมีสภาพภูมิประเทศและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย


            อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ Tropical Savannah คือมีช่วงความแตกต่างของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างเห็นชัดเจน มีช่วงกลางวันยาวในภาคฤดูร้อน และมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงตลอดปีประมาณ 35.9 C ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,125.6 มม. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหาคม ประมาณ 322.6 มม. ความชื้นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ยทั้งปี 72.9 %


             สภาพป่าของอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย สามารถแบ่งออกเป็นป่าชนิดต่างๆ โดยอาศัยปัจจัยทางสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ลักษณะดินและลักษณะเด่นของพืชพรรณได้ ดังนี้ 
            สังคมพืชประเภทผลัดใบ (Decidouous Forest) 
                  (1) ป่าเต็งรัง (Dry Diperocarp Forest) ลักษณะทั่วไปของป่าเป็นป่าโปร่ง ดินไม่ค่อยสมบูรณ์ หน้าดินตื้น ต้นไม้มีขนาดเล็ก ยกเว้นบางพื้นที่มีหน้าดินหนาและไม่ถูกรบกวนมากนัก ต้นไม้จึงจะมีขนาดใหญ่และขนาดกลางผสม พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง พะยอม เหียง กราด 
                  (2) ป่าเบญจพรรณ (Mixed Decidouous Forest) หรือ เรียกป่าผสมผลัดใบ 
            สังคมพืชประเภทไม่ผลัดใบ (Evergreen Forest) ประกอบด้วย 
                  (1) ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) 

พันธุ์สัตว์ (Fauna) 
            เนื่องจากสภาพป่าของอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศลาวและกัมพูชา จึงเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก 
                  (1) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น เลียงผา กวางป่า เก้ง กระจงเล็กหมูป่า ชะมด หมีขอ หมาใน หมูหริ่ง กระต่ายป่า ชะนี กระทิง ฯลฯ 
                  (2) นก พบว่ามีจำนวนประมาณ 150 ชนิด ที่สำคัญได้แก่นกเป็ดก่า 
                  (3) สัตว์เลื้อยคลาน เช่น ตุ๊กแกบ้าน กิ้งก่า เต่าเหลือง แย้ขีด งูหลาม งูจงอาง งูเห่า ฯลฯ 
                  (4) สัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก เช่น คางคกบ้าน เขียดหลังขีด กบนา เขียดตะปาด ฯลฯ 


            รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ได้ทั้งทางรถไฟ รถยนต์ สายเก่า-สายใหม่ เมื่อถึงจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว เดินทางโดยรถยนต์ประจำทาง จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอนาจะหลวย ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ถ้าหากจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว แนะนำให้ใช้เส้นทาง อุบลราชธานี-อำเภอวารินชำราบ อำเภอเดชอุดม อำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย ระยะทางรวม 140 กิโลเมตร ก่อนถึงอำเภอนาจะหลวยประมาณ 10 กิโลเมตร จะถึงบ้านแก้งเรืองซึ่งมีทางแยกเข้าอุทยานแห่งชาติแผนที่เส้นทางอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย


แผนที่เส้นทาง


แผนที่เส้นทาง


ผังบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย