อุทยานแห่งชาติเขานัน (Khao Nan)


   


สถานที่ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติเขานัน ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกสุนันทา บ้านปากเจา หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 
โทรศัพท์ : 0 7580 9176 
โทรสาร : 0 7580 9176
อีเมล : k_haonan@hotmail.com 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายจรัล ด้วงแป้น 
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน


หมายเหตุ : เมื่อชำระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติแล้ว กรุณาพกบัตรค่าบริการติดตัว
ขณะท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อการตรวจสอบ


            ด้วยเป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าสมบูรณ์เป็นบริเวณกว้าง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีระบบนิเวศของป่าเมฆ(Cloud Forest) ป่าดิบชื้น (Evergreen forest) สัตว์ป่าชุกชมมีสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองที่สำคัญ เช่น เลียงผา สมเสร็จ ช้างป่า เป็นต้น มีแหล่งดีบุก และแบไรต์ มีจุดเด่นทางธรรมชาติหลายประเภท หลายแห่งประเภทน้ำตก เช่น น้ำตกสุนันทา น้ำตกหินท่อ น้ำตกหนานช่องฟ้า น้ำตกคลองยอดน้ำ น้ำตกวังเหมือง น้ำตกคลองปาว น้ำตกคลองผด น้ำตกกรุงนาง ประเภทถ้ำ ได้แก่ ถ้ำหงส์ ถ้ำหลวง ถ้ำหลอด ถ้ำธารน้ำลอด และถ้ำห้วยแก้ว ประเภทยอดเขา และหน้าผา เช่น ยอดเขาใหญ่หรือยอดเขานันซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติ มีระดับความสูง 1,438 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สันเย็น จุดที่น่าศึกษาระบบนิเวศน์ป่าเมฆหน้าเจ้าหน้าผาหินลักษณะคล้ายพระพักตร์พระพุทธรูป ประเภททิวทัศน์ เช่น จุดชมวิวเขานันจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลอ่าวไทย ลำน้ำคลองกลายความสวยงามของสายน้ำกว้างใหญ่ ป่าประป่าเปลี่ยนสีในฤดูแล้ง เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน นอกจากนั้นมีระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่น่าศึกษาค้นคว้าและวิจัยในหลายด้าน จึงสมควรกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติเพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพธรรมชาติให้คงอยู่เช่นเดิมมิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่ออำนวนประโยชน์แก่รัฐ และประชาชนสืบไป


256,121.00 ไร่

น้ำตกสุนันทา

น้ำตกคลองยอดน้ำ

ถ้ำหงส์

น้ำตกคลองกัน


ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ⇔ ทางเดินป่า ⇔ เที่ยวน้ำตก ⇔ เที่ยวถ้ำ/ศึกษาสภาพธรณี ⇔ ชมพรรณไม้ ⇔ ดูนก/ดูผีเสื้อ/ส่องสัตว์ ⇔ ดูดาว


ไม่มีร้านค้าร้านอาหาร นักท่องเที่ยวควรจัดเตรียมไป


1. ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขานัน                     AIS, TRUE, DTAC
2. น้ำตกสุนันทา                                               AIS, TRUE, DTAC  สัญญาณไม่เสถียร
3. น้ำตกคลองยอดน้ำ                                       AIS
4. ถ้ำหงส์                                                        AIS, TRUE 


ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขานัน
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานันที่ ๑ (คลองกลาย)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานันที่ ๒ (ห้วยแก้ว)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานันที่ ๓ (คลองกัน)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานันที่ ๔(คลองท่าทน)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานันที่ ๕ (ห้วยเลข)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานันที่ ๖ (คลองลำแพน)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานันที่ ๗ (คลองยอดน้ำ)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน หน่วยย่อยที่ ๑ (น้ำตกหินท่อ)            สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 60 เมตร จนถึง 1,438 เมตร พืชพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่จะเป็นสังคมพืชป่าดงดิบชื้น (Tropical Rain Forest)


            สภาพภูมิอากาศมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี ทำให้มีความชื้นและปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูง 


            พันธุ์ไม้ที่พบเห็นทั่วไป เช่น หลุมพอ (Intsia palembanica) ตะเคียนทอง (Hopea odorata) ไข่เขียว (Parashorea stellata)ตะเคียนทราย (Shorea gratissima) กระบากดำ (Shorea ferinosa) กระบากขาว(Anisoptera coatapa) เทพทาโร(Cinnanomum porrectun) แดงเขา(Eugenia rhomboidea) เสียดช่อ (Hertiera sumatrana) จำปีป่า (Michelia champaca) ยมป่า (Ailanthus triphysa) สุเหรียญ (Toona tebrifuga) สะตอ (Parkia speciosa) ประ (Elateriospermum tapos) คอแลน (Xerospermum intermedium) 
            1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals) มีไม่น้อยกว่า 59 ชนิด เช่น เลียงผา (Capricornis sumatraensis) สมเสร็จ (Tapicus indicus) ช้างป่า (Elephas maximus) หมูป่า (Sus scrofa) กวางป่า (Cervus unicolor) พังพอนธรรมดา (H. javanicus) อีเห็นธรรมดา (Paradoxurus hermaphroditus) หมีขอ (Arctictis binturong) เม่นธรรมดา (Hystria brachyura) กระรอกบินใหญ่สีดำ (Aeromys stephromelas) พญากระรอกดำ (Ratufa bicolor) ชะนีธรรมดา (Hylobates lar) บ่างหรือพุงจง (Cynocephalus variegates) กระแตธรรมดา (Tupaia glis) เสือไฟ (Catopuma temminkii) 
            2. นก (Avian fauna) มีไม่น้อยกว่า 56 ชนิด เช่น นกหว้า (Argusianus argus) นกแว่นสีน้ำตาล(Polyplectron malaceuse) นกกก (Buceros bicomis) ไก่ป่า (Gallus galus) 
นกเขาเปล้าธรรมดา (Treron curoirostra) นกเขาเขียว (Chaloophaps indica) นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis) นกเค้ากู่ (Otus lempiji) นกเค้าแมว (Otus sumia) นกกระเต้นอกขาว (Haleyon smymensis) นกโพระดกคอสีฟ้า (Megalaima incognita) นกปรอดทอง (Pyenonotus atriceps) นกปรอดเหลือง(P. melanicterus) นกปรอดเล็กท้องสีเทา (P. erythropthalmus) นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradisseus) นกเขียวคราม (lrena puella) นกกา (Corvus macrorhynchos) นกกางเขนดง (Copsychus malabaricus) นกจาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaulti) เหยี่ยวรุ้ง (Spilorinis cheela) นกกินปลีหางยาวเขียว (Aethopyga nipalemsisi australis) 
            3. สัตว์เลื้อยคลาน(Reptiles) ไม่น้อยกว่า 22 ชนิด เช่น ตะพาบแก้มแดง (Trionyx subplanus ) เต่าหวาย (Heosemys grandis) ตะกวด (V.bengalensis) เหี้ย (V. salvator) กิ้งก่าบิน (Draco spp.) จิ้งเหลนบ้าน (mabuya multifasciata) งูหลามปากเป็ด (Python curtus) งูเขียวหัวจิ้งจก (Ahaetulla prasina) งูจงอาง (Ophiophajus hammah) งูเห่า (Naja naja) 
            4. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians) มีไม่น้อยกว่า 9 ชนิด เช่น อึ่งกลายหัวมน (Megophrys aceras) อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) กบทูด (Rana blythii) กบหนอง (Rana limnocharis) จงโคร่ง (Bufo aper) 
            5. ปลา (Fishes) มีไม่น้อยกว่า 7 ชนิด เช่น ปลาดุกลำพัน (Prophagours cataractgus) ปลาพลวง (Tor soro) ปลาซิวน้ำตก (Danio aequipinnatus) ปลาซิว (Danio regina) ปลาไส้ขม (Danio peninsulas) ปลากระทิง (Mastacembelus armatus) ปลาอีกอง (Puntius lateristriga) 


            จากกรุงเทพฯ ถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ผ่านอำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก เข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผ่านอำเภอขนอม อำเภอสิชล ถึงสี่แยกบ้านกลาย อำเภอท่าศาลา หลักกิโลเมตรที่ 110 แล้วเลี้ยวขวาไปทางบ้านปากเจา ระยะทาง 15 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขานัน รวมระยะทาง 744 กิโลลเมตรเส้นทางไปอุทยานแห่งชาติเขานัน


แผนที่การเดินทาง - แหล่งท่องเที่ยว


ผังบริเวณอุทยานแห่งชาติเขานัน


แผนที่ผังบริเวณ