อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ)/แม่ยวมฝั่งซ้าย (เดิม)


   


สถานที่ติดต่อ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สะเรียง (แม่ยวมฝั่งซ้าย) บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ : 

อีเมล : maesariangnationalpark16mr@gmail.com
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายกฤษฏา อุตมา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน            พื้นที่สำรวจเพื่อขอจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (แม่ยวมฝั่งซ้าย) ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สะเรียง (แม่ยวมฝั่งซ้าย) ท้องที่ อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ทั้งหมด 11๘,00๖.3๙ ไไร่ หรือ 1๘๘.๘๑ ตารางกิโลเมตร อยู่ระหว่างละติจูดที่ 18 องศา 08 ลิปดาเหนือ ถึง 23 องศา 13 ฟิลิปดาเหนือและลองจิจูด 97 องศา 59 ลิปดาตะวันออก ถึง 17 องศา 36 ฟิลิปดาตะวันออก พื้นที่มีลักษณะแคบตามแนวเหนือ–ใต้ โดยมีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 12 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ 
            ทิศเหนือ       จด   ป่าชุมชนบ้านป่าหมาก ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 
            ทิศใต้           จด   ลำน้ำแม่ลิด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
            ทิศตะวันออก จด   ป่าชุมชนบ้านห้วยปู ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
            ทิศตะวันตก   จด   สำนักสงฆ์วัดถ้ำพระ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 


197,434.73 ไร่


ไม่มีร้านค้าร้านอาหาร นักท่องเที่ยวควรจัดเตรียมไป


บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ            AIS, TRUE