อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ)/แม่ยวมฝั่งซ้าย (เดิม)


   


สถานที่ติดต่อ : ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งซ้าย บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อีเมล : maesariangnationalpark16mr@gmail.com
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายลิขิต  ไหวพรม
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ            พื้นที่สำรวจขอจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียงครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย ท้องที่ อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ทั้งหมด 120,453 ไร่ หรือ 192.7248 ตารางกิโลเมตร อยู่ระหว่างละติจูดที่ 18 องศา 08 ลิปดาเหนือ ถึง 23 องศา 13 ฟิลิปดาเหนือ และลองจิจูด 97 องศา 59 ลิปดาตะวันออก ถึง 17 องศา 36 ฟิลิปดาตะวันออก พื้นที่มีลักษณะแคบตามแนวเหนือ - ใต้ โดยมีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 12 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ           จดป่าชุมชนบ้านป่าหมาก ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้               จดลำน้ำแม่ลิด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก     จดป่าชุมชนบ้านห้วยปู ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก       จดสำนักสงฆ์วัดถ้ำพระ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง อ.แม่ฮ่องสอน

ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตำบล
1. ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
2. ต.ท่าปาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
3. ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
4. ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
5. ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
6. ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
7. ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
8. ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน


120,453  ไร่


ไม่มีร้านค้าร้านอาหาร นักท่องเที่ยวควรจัดเตรียมไป


บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ            AIS, TRUE


สำนักงานชั่วคราวอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง


            อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งซ้าย ครอบคลุมอำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย ทั้งหมด 120,453 ไร่ หรือ 192.7248 ตารางกิโลเมตร มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาสูงสลับซับซ้อนกันเป็นแนวยาว เป็นผืนป่าคงความสมบรูณ์ มีความหลากหลายของระบบนิเวศ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีคุณค่า ตลอดจนมีทิวทัศน์ที่สวยงามทีน่าสนใจ สูงจากระดับน้ำทะเล 300 - 1,200 เมตร (Hightland) ประมาณร้อยละ 95 มีภูเขาสูงที่มีลักษณะเด่นหลายลูก เช่น ดอยช้าง ดอยผาแดง เป็นต้น และเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา ร้อยละ 5 สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าเขาทุรกันดาร

สภาพทางธรณีวิทยา
            สัญฐานพื้นที่สำรวจเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง เกิดจากการทับถมของตะกอนจากแม่น้ำลำธาร ที่เกิดจากพื้นที่ผิวที่เหลือจากการตกค้างของการกัดกร่อนบนหินดินดาน หินทราย หินกรวดและหินปูน ซึ่งมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน ส่วนภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขา ลักษณะดินเป็นดินที่เกิดจากหินดินดานเชิงเขา และวัตถุตกค้าง ได้แก่ ดินที่เกิดจาการผุพังทลาย และสลายตัวของหินดินดานเชิงเขา บริเวณที่เป็นภูเขาจะเป็นดินร่วนปนกรวดเล็กน้อย


            สภาพภูมิอาการเป็นแบบกึ่งเขตร้อนอุณภูมิสูงสุดประมาณ 41 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนเมษายน และต่ำสุดประมาณ 9 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนมกราคม ซึ่งขึ้นอยู่กับสถาพภูมิอากาศ ในแต่ละปีสภาพภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ
            - ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนมิถุนายน และสิ้นสุดในเดือนกันยายน เป็นช่วงฝนตกมากส่วนใหญ่มาจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลอันดามัน
            - ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม และสิ้นสุดประมาณเดือนกุมภาพนธ์ มีอากาศหนาวเย็น เป็นช่วงที่ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดเอาความหนาวเย็นเข้ามาในพื้นที่
            - ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนมีนาคม และไปสิ้นสุดประมาณเดือนพฤษภาคม อากาศค่อนข้างร้อนจัด ทำให้สังคมพืชป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังจะผลัดใบ


ทรัพยากรป่าไม้

            ป่าเต็งรัง ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดใหญ่และกลาง ขึ้นอยู่ปะปนกันไป สภาพดินร่วนปนทรายและลูกรัง พันธุ์ไม้ที่สำรวจพบได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง ติ้ว รกฟ้า สมอไทย พยอม มะขามป้อม มะม่วงป่า มะเม่า เป็นต้น
            ป่าเบญจพรรณ มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง พบส่วนมากในพื้นที่ ประกอบด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึ้นกระจัดกระจายทั่วไป พันธุ์ไม้ที่สำรวจพบได้แก่ สัก แดง ประดู่ เป็นต้น
            ป่าดิบเขา เป็นป่าที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป พืชที่สำคัญได้แก่ ไม้วงศ์ก่อ เช่น ก่อแป้น ก่อตาหมู เป็นต้น ส่วนไม้พื้นล่างเป็นพวกเฟิร์นกล้วยไม้ดิน มอสต่างๆ ป่าชนิดนี้มักอยู่บริเวณต้นน้ำลำธาร
            ป่าดิบชื้น ลักษณะเป็นป่ารกทึบประกอบด้วยพรรณไม้หลากหลายชนิด เป็นไม้ต้นขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งต้นไม้ชนิดต่างๆในวงศ์หมากหรือปาล์ม พื้นล่างของป่ารกทึบระเกะระกะไปด้วยไม้พุ่ม พืชล้มลุกหวาย ไผ่ต่างๆ เถาวัลย์หลากชนิดตามลำต้นไม้และกิ่ง

ทรัพยากรสัตว์ป่า
            เนื่องจากพื้นที่สำรวจเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง เป็นภูเขา มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในการสำรวจและจากการสอบถามข้อมูลจากราษฎรในเขตพื้นที่สำรวจ ยังพบสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ เช่น เก้ง หมี ลิง เลียงผา หมูป่า ไก่ป่า เป็นต้น