อุทยานแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดขอนแก่น

   อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

   อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ

   อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

   อุทยานแห่งชาติภูเวียง

จังหวัดชัยภูมิ

   อุทยานแห่งชาติตาดโตน

   อุทยานแห่งชาติไทรทอง

   อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

   อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

จังหวัดนครพนม

   อุทยานแห่งชาติภูลังกา

จังหวัดนครราชสีมา

   อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จังหวัดมุกดาหาร

   อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

   อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

จังหวัดเลย

   อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

   อุทยานแห่งชาติภูเรือ

   อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

จังหวัดศรีสะเกษ

   อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

จังหวัดสกลนคร

   อุทยานแห่งชาติภูผายล

   อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

   อุทยานแห่งชาติภูพาน

จังหวัดอุดรธานี

   อุทยานแห่งชาตินายูง - น้ำโสม (เตรียมการ)

   อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ - ภูพระบาท (เตรียมการ) / ภูผายา (เดิม)

จังหวัดอุบลราชธานี

   อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

   อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

   อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย