ช่องเย็น - อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

ข้อมูลทั่วไป

          ช่องเย็น (กม.93) เป็นจุดสูงสุดของถนนคลองลาน - อุ้มผาง และเป็นจุดสุดท้ายที่ยานพาหนะเข้าถึง ความสูง 1888 เมตร มีหน่วยจัดการต้นน้ำขุ่นน้ำเย็น เดนิทางจาก จากหน่วยจัดการต้นน้ำขุ่นน้ำเย็นไปยังจุดสะกัดชั่วคราว 17 กิโลเมตร เดนทาง 3 วัน 2 คืน ไป-กลับ 34 กิโลเมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 20 องศาเซลเซียล จึงถูกขนานนามว่า “ช่องเย็น” ตามสภาพภูมิอากาศของพื้นที่แห่งนี้ เนื่องจากช่องเย็นมีสภาพอากาศที่เย็นและชื้น จึงพบพันธุ์ไม้ที่ชอบความชุ่มชื้นบริเวณนี้ หากนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางขึ้นมายังช่องเย็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ให้นำทางขึ้นไปเท่านั้น เปิดในช่วง เดือนพฤศจิกา - กุมพาพันธ์ ของทุกปี 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ช่องเย็น


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
โทรศัพท์ : 055 766 027
โซนกำแพงเพชร : 090 579 291 (ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์)
โซนนครสวรรค์ : 098 797 3197 (หน่วยแม่เรวา)
อีเมล : maewong_np@hotmail.com