ป่าสนสองใบ - อุทยานแห่งชาติพุเตย

ข้อมูลทั่วไป

     ป่าสนสองใบ เป็นป่าผืนเดียวในภาคกลางที่มีสนสองใบ ความสูงประมาณ 763 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล อยู่บริเวณยอดเขาพุเตย มีการกระจายพรรณไม้สนสองใบ ประมาณ 1376 ต้น และไม้พรรณไม้แปลกมากมาย จึงเป็นที่อุดมสมบูรณ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นเส้นทางในการศึกษาธรรมชาติ มีระยะทาง ประมาณ 7 ก.ม.


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ป่าสนสองใบ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติพุเตย
โทรศัพท์ : 0 3544 6237 (VoIP), 08 1934 2240 (จนท.), 081-287-7248
อีเมล: phutoei_np@hotmail.com