อุทยานแห่งชาติภูผายา (Phu Pa Ya) (เตรียมการ)


   


สถานที่ติดต่อ : วนอุทยานภูหินจอมธาตุ บ้านห้วยยางคำ หมู่ที่ 11 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
โทรศัพท์ : 094 296 8333
โทรสาร : 0 4224 4175
อีเมลล์ : Thongchai.thp@gmail.com
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายธงชัย นาราษฎร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ            สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ได้รับรายงานจากหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าเก่ากลอยนากลาง (2) จังหวัดหนองบัวลำภู เสนอความเห็นร่วมกับหน่วยงานของกรมป่าไม้ในพื้นที่ ว่ามีการตรวจยึดไม้สักในป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เห็นสมควรมีมาตรการในการคุ้มครองพื้นที่ โดยการกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน หรืออุทยานแห่งชาติตามความเหมาะสมต่อไป
            ต่อมาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ได้มีคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ที่ 214/2554 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เรื่อง ให้ข้าราชการออกสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยหมอบหมายให้ นายชัยวัตต์  หัสกรรจ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ จังหวัดอุดรธานี (ขณะนั้น) ออกไปดำเนินการสำรวจในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอย-นากลาง และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เพื่อเสนอกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ในการกำหนดเป็น   เขตอุทยานแห่งชาติ ตามระเบียบต่อไป
            นายชัยวัตต์  หัสกรรจ์ หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ จึงได้จัดทำรายงานการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลาง และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ประกอบด้วย   ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ำ จังหวัดอุดรธานี ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ จังหวัดอุดรธานี และ
ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จังหวัดเลย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีแนวเขต ใกล้เคียงกัน และเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำลำธารมีทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นสวยงามหลายแห่ง เหมาะสำหรับการจัดตั้งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติอย่างยิ่ง


147,193.82 ไร่

ถ้ำเอราวัณ

ถ้ำสุวรรณคูหา

ถ้ำผาเวียง

แหล่งภาพเขียนสีถ้ำสิงห์

รอยพระบาท

แหล่งโบราณคดีภูผายา

ภูแปลก


ไม่มีร้านค้า ร้านอาหาร นักท่องเที่ยวควรจัดเตรียมไป

พื้นที่รับสัญญาณโทรศัพท์                                      เครือข่ายสัญญาณ

- บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ                                 AIS,TRUE,DTAC


            บริเวณพื้นที่สำรวจ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและเนินเขาสลับซับซ้อน เป็นบริเวณกว้างมีความลาดชันค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ที่มีภูเขาตั้งอยู่เพียงลูกเดียว ได้แก่ ภูผากูก ภูผายา  ภูผาเวียง และภูรัง เป็นต้น มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง บริเวณภูแปลก 607 เมตร ภูรัง (ถ้ำเอราวัณ) 455 เมตร ภูซาง 569 เมตร ภูผาแดง 524 เมตร และมีค่าความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 205 – 607 เมตร สำหรับบริเวณเนินเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 – 400 เมตร ส่วนใหญ่ดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง สลับกับหินทรายโผล่กระจัดกระจายทั่วพื้นที่ ชนิดหินเป็นหินทราย ได้แก่ บริเวณภูพระบาทบัวบาน ภูผาแดง และภูหินจอมธาตุ เป็นต้น และสำหรับบริเวณเนินเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 400 เมตร ขึ้นไป ส่วนใหญ่ดินเป็นดินร่วนปนทราย สลับกับหินปูนโผล่กระจัดกระจายทั่วพื้นที่ ชนิดหินเป็นภูเขาหินปูน ได้แก่ ภูผากูก (ถ้ำสุวรรณคูหา) ภูผายา ภูผาเวียง และภูรัง (ถ้ำเอราวัณ)


            ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป ค่อนข้างร้อน อุณหภูมิต่ำสุดระหว่าง 15-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดระหว่าง 25-32 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 25 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,650 มิลลิเมตรต่อปี มีฤดูกาล 3 ฤดู ดังนี้
                  1. ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือน     พฤษภาคม-ตุลาคม
                  2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน     พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
                  3. ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือน     มีนาคม-เมษายน


ชนิดของป่า สภาพป่า และพันธ์ุพืช
            1. ป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ (MIXED DECIDUOUS FOREST) สังคมพืชป่าเบญจพรรณบริเวณที่สำรวจพบพรรณไม้ในวงศ์ LEGUMMINOSAE ซึ่งพบมากที่สุด ได้แก่ ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus Kurz) แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.) สาธร (Millettia leucantha Kurz var.) มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) และทองหลางป่า (Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr.) เป็นต้น รองลงมาคือวงศ์ RUBIACEAE ได้แก่ หมักหม้อ (Rothmannia eucodon (K.Schum.) Bremek.) ยอป่า (Morinda coreia Ham.) กระทุ่มบก (Anthocephalus chinensis (Lam.)) ขว้าว (Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale) และส้มกบ (Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.) เป็นต้น และวงศ์ EUPHORBIACEAE ได้แก่ เปล้าใหญ่ (Croton poilanei Gagnep.) ขันทองพยาบาท (Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill.) เป็นต้น ไผ่ที่พบขึ้นกระจายในพื้นที่ ได้แก่ ไผ่ไร่ (Gigantochloa albociliata (Munro) Munro) ไผ่รวก (Thyrsostachys siamensis Gamble) และไผ่ซางนวล (Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees) เป็นต้น พืชพื้นล่างและพืชล้มลุกที่พบ ได้แก่ สาบเสือ (Chromolaena odoratum (L.) R.M. King & H.Rob.) หนอนตายอยาก (Stemona tuberosa Lour.) คนทา (Harrisonia perforata (Blanco) Merr.) หนามเล็บแมว (Capparis tenera Dalzell) ลิเภาหางไก่ (Lygodium circinatum (Burm. f.)) เร่ว (Amomum uliginosum K.D. Koenig) ผักแว่นผีเสื้อ (Oxalis corniculata L.) และบุกอีรอก (Amorphophallus brevispatus Gagnep.) เป็นต้น ป่าเบญจพรรณสามารถพบได้บริเวณที่ราบเชิงเขา และตามไหล่เขา ที่มีสภาพดินค่อนข้างลึก และมีดินขลุยไผ่กระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถพบไผ่กระจายทั่วพื้นที่เป็นจำนวนมาก
            2. ป่าเต็งรัง หรือป่าแดง ป่าแพะ ป่าโคก (DECIDUOUS DIPTEROCARP FOREST) สำรวจพบตามที่ราบเชิงเขาและบนที่ลาดชันจนถึงระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 500 เมตร สภาพพื้นที่มีลักษณะแห้งแล้ง หน้าดินตื้น มีก้อนหินและกรวดปะปนเป็นจำนวนมาก ระบายน้ำดี มีหินโผล่กระจายอยู่ทั่วไป มีพันธุ์ไม้เด่นที่สำคัญ คือ วงศ์ไม้ยาง (DIPTEROCARPACEAE) ได้แก่ เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume) รัง (Shorea siamensis Miq.) เหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.) พลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) และกระบาก (Anisoptera costata Korth.) เป็นต้น ไม้เด่นดังกล่าวจะพบได้ทุกพื้นที่ โดยมีเรือนยอดเด่นปกคลุมไม่น้อยกว่า 60 - 80 % ของพื้นที่ ส่วนไม้ในวงษ์อื่น  พบกระจายทั่วไปในพื้นที่ เช่น ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus Kurz) ตะแบกแดง (Lagerstroemia calyculata Kurz) มะพอก (Parinari anamense Hance) ติ้วขน (Cratoxylum formosum (Jack)) มะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum Guillaumin) แสลงใจ (Strychnos nux-vomica L.) ยอป่า (Morinda coreia Ham.) กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn.) ก่อแพะ (Quercus kerrii Craib) และ รักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) เป็นต้น พืชพื้นล่างและพืชล้มลุกต่างๆ ในป่าเต็งรังประกอบด้วย เพ็ก (Vienamosasa pusilla (A. Chev. & A. Camus) T. Q. Nguyen) กระเจียวแดง (Curcuma sp.) กระเจียวขาว (Curcuma parviflora Wall.) กราวเครือแดง (Butea superba Roxb.) กลอยข้าวเหนียว (Dioscorea hispida Dennst.) หนามเล็บแมว (Capparis tenera Dalzell) เถาส้มกุ้ง (Illigera trifoliata (Griff.) Dunn cucullata (Merr.) Kub) ดุสิตา (Utricularia delphinioides Thorel ex Pellegr.) สาบเสือ (Chromolaena odoratum (L.) R.M. King & H.Rob.) ส้มลม (Aganonerion polymorphum Pierre ex spire) และกระดูกอึ่ง (Dendrolobium lanceolatum (Dunn)  Schindl.) เป็นต้น ในฤดูแล้ง   พืชพื้นล่างและพืชล้มลุกต่างๆ จะแห้งและทิ้งใบจนหมดทำให้เป็นเชื้อเพลิง และเกิดไฟไหม้ป่าเป็นประจำทุกปี
            3. ป่าดิบแล้ง (DRY EVERGREEN FOREST) สำรวจพบตามสองฝั่งของลำห้วยตามหุบเขาที่มีความชุ่มชื้นสูง สภาพดินค่อนข้างลึกพื้นที่ส่วนใหญ่ของป่าดิบแล้ง ติดต่อกันกับพื้นที่ป่าเบญจพรรณ บ่อยครั้งพรรณไม้ในป่าดิบแล้ง มักไม่ทนไฟ ดังนั้น หากไม่สามารถป้องกันไฟป่าในป่าดิบแล้งได้ จะทำให้สภาพป่าดิบแล้งเหลือน้อยลง เพราะพรรณไม้ในป่าเบญจพรรณจะแพร่ขยายเข้าไปในป่าดิบแล้งมากขึ้น เพราะพรรณไม้ในป่าเบญจพรรณ จะสามารถทนไฟได้ดีกว่า เมื่อไม้ใหญ่ตายลง จะพบไม้พลัดใบ หญ้าและไผ่ชนิดต่างๆ แพร่พันธ์เข้ามาแทนที่ ลักษณะต้นไม้ในป่าดิบแล้ง ลำต้นมักตรงและเปลือกค่อนข้างเรียบ ไม่ทนไฟ สังคมพืชป่าดิบแล้งบริเวณที่สำรวจพบพรรณไม้ในวงศ์ LEGUMMINOSAE ซึ่งพบมากที่สุด ได้แก่ มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.) ทองหลางป่า (Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr.) และ เขลง (Dialium cochinchinense Pierre) รองลงมาคือวงศ์ MELIACEAE ได้แก่ ตาเสือ (Aglaia gigantea (Pierre) Pellegr.) ยมหิน (Chukrasia tabularis A. Juss.) และกัดลิ้น (Walsura trichostemon Miq.) เป็นต้น ส่วนไม้ในวงษ์อื่น  พบกระจายทั่วไปในพื้นที่ เช่น ยางโดน (Polyalthia asteriella Ridl.) ปอขี้แฮด (Goniothalamus laoticus (Finet & Gegnep.) Ban)  ตะเคียนหิน (Hopea ferrea Laness) กระบาก (Anisoptera costata Korth.) นางดำ (Diospyros venosa Wall. ex A.DC.) มะเกลือ (Diospyros mollis Griff.) กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn.) กระโดน (Careya arborea Roxb.) และตะคร้อ (Schleichera oleosa (Lour.) Oken) เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบพรรณไม้ขนาดเล็กในป่าดิบแล้งที่ขนาดความสูงน้อยกว่า 15 เมตร เช่น ข่อยหนาม (Streblus ilicifolius (Vidal) Corner) ไผ่ไร่ (Gigantochloa albociliata (Munro) Munro) ปอหูช้าง (Firmiana colorata (Roxb.) R.Br.) อบเชย (Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet) พลับพลา (Microcos paniculata L.) และขี้หนอน (Schoepfia fragrans Wall.) เป็นต้น พืชพื้นล่างและพืชล้มลุกที่พบในป่าดิบแล้งบริเวณที่สำรวจ เช่น ข่อยหนาม (Streblus ilicifolius (Vidal) Corner)    ข่าป่า (Alpinia malaccensis (Burm.) Roscoe) เปราะหอม (Kaempferia galanga L.) บุกอีรอก (Amorphophallus brevispatus Gagnep.) และกระชายป่า (Globba Sp.)
            4. ป่าละเมาะเขาต่ำ (LOWER MONTANE SCRUB) สำรวจพบตามลานหิน โขดหิน ที่มีหน้าดินตื้น หรือพบตามซอกหิน สภาพเป็นป่าโล่งไม้ยืนต้นแคระแกรน มีความสูง 3 – 8 เมตร ขึ้นอยู่ห่างๆ สลับกับไม้พุ่มที่มีความสูงระหว่าง 0.3 – 3 เมตร บางแห่งพบไม้พุ่มขนาดเดียวกันขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ขึ้นเป็นย่อมๆ กระจายอยู่ทั่วไป เป็นสังคมพืชทดแทน เนื่องจากอิทธิพลของป่าไม้ หรืออิทธิพลของสภาพพื้นดิน หินที่เกิดจากการกัดเซาะ ทัศนียภาพโดยทั่วไปของป่าละเมาะเขาต่ำ คล้ายกับสวนประดิษฐ์ หรือสวนหิน พรรณไม้ที่พบในป่าละเมาะเขาต่ำ เช่น เหมือดหอม (Symplocos racemosa Roxb.) เหมือดแอ (Memecylon pauciflorum Blume) ยางเหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.) เหมือดหลวง (Symplocos cochinchinensis (Lour.)) ก่อตลับ (Quercus ramsbottomii A.Camus) และหนามแท่ง (Catunaregam tometosa (Blume ex DC.) Tirveng.) เป็นต้น บนพื้นดินที่ชื้นแฉะ จะพบมอส ขึ้นปกคลุมตามก้อนหินและเปลือกของต้นไม้ พืชพื้นล่างและพืชล้มลุกที่พบในบริเวณที่สำรวจ เช่น ดุสิตา (Utricularia delphinioides Thorel ex Pellegr.) จอกบ่อวาย (Drosera burmanni Vahl) ดอกดินแดง (Aeginetia indigo L.) เปราะหอม (Kaempferia galanga L.) เฟินก้านดำ (Adiantum stenochlamys Baker) หนอนตายหยาก (Stemona tuberosa Lour.) หญ้าไข่เหา (Cyrtococcum patens (L.) A. Camus) และหญ้าข้าวก่ำ (Burmannia distica L.) เป็นต้น
            5. ป่าเต็งรัง – ไม้สน (PINE- DECIDUOUS DIPTEROCARP FOREST) สำรวจพบบริเวณภูเขาสูงที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 500 – 600 เมตร บริเวณที่สำรวจพบในพื้นที่ได้แก่บริเวณภูแปลก ท้องที่บ้านสนามชัย ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 500 – 600 เมตร พบไม้สนสองใบ (Pinus merkusii Jungh. & De Vriese) ขึ้นอยู่ปะปนในชั้นเรือนเด่นกระจัดกระจายและมีความสูงเด่นกว่าเรือนยอดชั้นบนของป่าเต็งรัง พรรณไม้เด่นได้แก่  สนสองใบ (Pinus merkusii Jungh. & De Vriese) ยางเหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.) ยางพลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) ก่อแพะ (Quercus kerrii Craib) ก่อตลับ (Quercus ramsbottomii A.Camus) เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blumea)    รัง (Shorea siamensis Miq.) เหมือดหอม (Symplocos racemosa Roxb.) เหมือดเกลี้ยง (Aporusa stellifera Hook. f.) ทะโล้ (Schima wallichii (DC.) Korth.) รักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) และ ตีนนก (Vitex pinnata L.) เป็นต้น

ชนิดของสัตว์ป่า
            จากการสำรวจและสอบถามชาวบ้านรอบเขตป่า พบว่ายังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าขนาดเล็ก เนื่องจากสภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าตังรัง ซึ่งเป็นป่าที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชค่อนข้างน้อย สภาพป่าโปร่งอยู่ใกล้ชุมชน ซึ่งอาจเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าเพียงบางชนิดเท่านั้น
                  1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สำรวจโดยวิธีการสอบถามข้อมูลจากราษฎรในพื้นที่ ที่พบกว่า 20 ชนิดเช่น เสือดำ , หมูป่า , หมาจิ้งจอกทอง ,
อีเห็นข้างลาย, อีเห็นธรรมดา ,พังพอนธรรมดา , ลิงแสม , เก้ง, กระจงเล็ก , กระรอกหลากสี ,พญากระรอกดำ , อ้นเล็ก , ตัวนิ่ม, ลิ่น  และ
เม่นใหญ่แผงคอยาว  เป็นต้น
                  2. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สำรวจโดยวิธีการสอบถามข้อมูลจากราษฎรในพื้นที่ ที่พบกว่า 10 ชนิด เช่น กบนา, กบหนอง ,กบหงอน ,
 อึ่งปากขวด , อึ่งอ่างบ้าน ,อึ่งลาย, อึ่งแว่น, อึ่งแดง , คางคกบ้าน ,เขียดจะนา , เขียดทราย, เขียดอีแว๊ด  และ ปาดบ้าน เป็นต้น
                  3. สัตว์เลื้อยคลาน สำรวจโดยวิธีการสอบถามข้อมูลจากราษฎรในพื้นที่ ที่พบมากกว่า 20 ชนิด เช่น กิ้งก่าคอแดง , กิ้งก่าหัวฟ้า , จิ้งเหลนบ้าน  ตุ๊กแกบ้าน , ตะกวด , แย้เส้น , เต่าหับ , เต่านาอีสาน , ตะพาบสวน , งูหลาม , งูเหลือม ,งูจงอาง , งูเห่าหม้อ , งูสิงธรรมดา , งูกะปะ  
 และ งูสามเหลี่ยม  เป็นต้น
                  4. สัตว์น้ำ สำรวจโดยวิธีการสอบถามข้อมูลจากราษฎรในพื้นที่ ที่พบกว่า 20 ชนิด เช่น กุ้งฝอย , ปูนา , ปูหิน , ปลากดคัง , ปลาชะโด ,ปลาช่อน  ปลาก้าง หรือ ปลากั้ง , ปลาสร้อยขาว , ปลาซิวแก้ว , ปลาบู่ทราย หรือ ปลาบู่ทอง , ปลากระทิง ,ปลาหลดจุด , ปลากระดี่หม้อ , ปลาหางนกยูง , และหอยขม, เป็นต้น
                  5. นก สำรวจโดยวิธีการสอบถามข้อมูลจากราษฎรในพื้นที่ ที่พบกว่า 40 ชนิด เช่น นกกระปูดใหญ่ , นกกาเหว่า , นกกะรางหัวขวาน ,นกกางเขนบ้าน , นกเอี้ยงถ้ำ , นกแซงแซวหางปลา , นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ , นกเด้าดินทุ่งเล็ก , นกขมิ้นน้อยธรรมดา , และนกปรอดหัวสีเขม่า  เป็นต้น


การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น ถึงจังหวัดอุดรธานี ระยะทางประมาณ 600 กิโลเมตร
            1. เส้นทางเข้าสู่ภูผาเวียง (ภูซางใหญ่) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากอยและป่านากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จากจังหวัดอุดรธานี เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 ผ่านตัวจังหวัดหนองบัวลำภู ถึงบ้านไทยนิยม ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู เลี้ยวขวาไปทางบ้านนาแก ต.นาแก อ.นาวัง แล้วเลี้ยวขวาไปทางบ้านผาเวียง ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ถึงพื้นที่ภูผาเวียง (ภูซางใหญ่) ระยะทางประมาณ 120 กม.
            2. เส้นทางเข้าสู่ภูรัง (ถ้ำเอราวัณ) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด ท้องที่ตำบลนาดอกคำ ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย จากจังหวัดอุดรธานี เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 ผ่านตัวจังหวัดหนองบัวลำภู ถึงบ้านโนนภูทอง ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู เลี้ยวขวาเข้าวัดถ้ำเอราวัณ ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร
            3. เส้นทางเข้าสู่ภูผาแดง และภูพระบาทบัวบาน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ำ จังหวัดอุดรธานี จากจังหวัดอุดรธานี เดินทางตามเส้นทางหมายเลข 2263 ถึงตัวอำเภอกุดจับเดินทางต่อโดยใช้เส้นทางเดิม ถึง อบต.หนองแวง เลี้ยวซ้ายไป อ.สุวรรณคูหา ถึงบ้านกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เดินทางไปยังบ้านนาอ่าง ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของวนอุทยานภูผาแดง ประมาณ 80 กม.
            4. เส้นทางเข้าสู่ภูพานน้อย ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ จังหวัดอุดรธานี จากจังหวัดอุดรธานี เดินทางตามเส้นทางหมายเลข 2263 ถึงตัวอำเภอกุดจับ เลี้ยวซ้ายตามเส้นทางหมายเลข 2314 เข้าสู่ภูพานน้อย บริเวณบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของวนอุทยานภูหินจอมธาตุ ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร
            5. เส้นทางเข้าสู่ภูผากูก (ถ้ำสุวรรณคูหา) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากอยและป่านากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จากจังหวัดอุดรธานี เดินทางตามเส้นทางหมายเลข 2263 ถึงตัวอำเภอกุดจับเดินทางต่อโดยใช้เส้นทางเดิม ถึง อบต.หนองแวง เลี้ยวซ้ายไป อ.สุวรรณคูหา ถึงอำเภอสุวรรณคูหา แล้วเดินทางต่อไปตามทางหลวงชนบาทเลขที่ 2352 เลยวัดถ้ำสุวรรณคูหา บ้านคูหาพัฒนา ก็จะเข้าสู่ภูผากูก ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร
            6. เส้นทางเข้าสู่ภูผายา (แหล่งโบราณคดีภูผายา) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากอยและป่านากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จากจังหวัดอุดรธานี เดินทางตามเส้นทางหมายเลข 2263 ถึงตัวอำเภอกุดจับเดินทางต่อโดยใช้เส้นทางเดิม ถึง อบต.หนองแวง เลี้ยวซ้ายไป อ.สุวรรณคูหา ถึงอำเภอสุวรรณคูหา แล้วเดินทางต่อไปตามทางหลวงชนบาทเลขที่ 2352 ถึงบ้านวังหินเหนือ ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา เลี้ยวซ้าย ไปทางบ้านโชคชัย ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ถึงภูผายา ระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร