อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ) Doi Soi Malai / ไม้กลายเป็นหิน (เดิม)


   


สถานที่ติดต่อ : หมู่ที่ 7 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  63120
โทรศัพท์ : 091 837 2930
อีเมล : maiklaypenhin@gmail.com

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายนพรัตน์ แก้วโมรา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน            เริ่มสำรวจไม้กลายเป็นหิน โดยบัญชาท่าน  ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  และนายสมชัย  เพียรสถาพร  ท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  สั่งให้นายวชิระ  ม่วงแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 12 (ป่าไม้เขตตากเดิม)  เข้าดำเนินการสำรวจศักยภาพเพื่อประกาศเป็น  “วนอุทยานซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน” เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดตาก  เมื่อประมาณเดือนตุลาคม  2546

            สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 12 (ป่าไม้เขตตากเดิม)  ได้มอบให้นายศักดา แก้วมรกต  และ นายนายจิตติ  เสรีวัฒนะ  หน.หน่วยฯ ตก.11 (แม่สลิด)  ดำเนินการสำรวจในเบื้องต้น  ประมาณเดือน พฤศจิกายน  2546   สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 12 (ป่าไม้เขตตากเดิม) ได้รายงานผลการสำรวจเบื้องต้นเพื่อจัดตั้งเป็น “วนอุทยานซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน” เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน 2546  และได้นำเรียนนายสวัสดิ์  ศรีสุวรรณดี  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  รับทราบแล้ว

           พื้นที่บริเวณที่พบไม้กลายเป็นหิน  อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด – โป่งแดง ท้องที่หมู่ที่ 7  ตำบลตากออก  อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก  ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านตาก  ประมาณ  4  กิโลเมตร ปากทางเข้าอยู่ตรงบริเวณหลักกิโลเมตร ที่  543  ถนนพหลโยธิน   การเดินทางเข้าในพื้นที่ใช้เส้นทางลำรองตรงข้ามโรงพยาบาลบ้านตาก   ห่างจากถนนพหลโยธิน  2.5  กิโลเมตร  สภาพพื้นที่ป่าไม้โดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง  มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นหนาแน่นกระจัดกระจายทั่วไป

            วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน  สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ตั้งอยู่ในเขตท้องที่หมู่ที่ 7  ตำบลตากออก  อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ที่ 2517/2546  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2546  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด-โป่งแดง มีพื้นที่ประมาณ  12,500 ไร่ และจะทำการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อเตรียมจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป

            เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ได้มีการจัดประชุมติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน ในพื้นที่วนอุทยานไม้กลายเป็นหินโดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร) เป็นประธานมติที่ประชุมให้วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน จัดทำโครงการพัฒนาวนอุทยานไม้กลายเป็นหินสู่ “อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน” โดยร่วมกับ วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข  วนอุทยานน้ำตกแก่งห้วยตาก เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติฯ ต่อไป

            เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ดำเนินการสำรวจรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของวนอุทยานทั้ง 3 แห่ง รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อพิจารณาจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน

            เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 3051/2558 ลว. 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2558ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่เพื่อขอประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน

            พื้นที่ที่สำรวจเพื่อจัดตั้งวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน  เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โปงแดง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เนื้อที่ป่าที่สำรวจและเห็นควรจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติประมาณ 12,500 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อด้านทิศต่างๆ ดังนี้
                  ทิศเหนือ          จรดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง
                  ทิศใต้              จรดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง
                  ทิศตะวันออก     จรดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง
                  ทิศตะวันตก       จรดกับถนนทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)

            เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้มีประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เปลี่ยนชื่อ อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) เป็น อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ)


222,009.74 ไร่

ฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน

แก่งห้วยตาก

ยอดเขาดอยโลน

น้ำตกตาดโตน

น้ำตกตีนช้าง

น้ำตกวังแก้ว

น้ำตกผาลาด

ดอยหลวงตาก


ร้านค้าสวัสดิการ ( กาแฟ น้ำดื่ม ขนม )  เปิดให้บริการทุกวันเวลา      08.30 น - 16.30 น.


บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ            AIS, TRUE

สัญญาณ wifi  
1.บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

2.ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
3.บริเวณลานจอดรถ


            ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะทั่วไปเนินเขาที่เกิดจากการยกตัวของตะกอนตะพัก มีระดับความสูงตั้งแต่ประมาณ 100 เมตร จนถึงระดับความสูงประมาณ 244 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีห้วยแห้งเป็นทางน้ำขนาดเล็กที่มีน้ำไหลเฉพาะในฤดูน้ำหลาก และแห้งขอดในฤดูแล้ง


            สภาพอากาศ อากาศโดยส่วนใหญ่จะค่อนข้างร้อน โดยเฉพาะในฤดูร้อน ช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน จะมีอุณหภูมิสูงประมาณ 38-43 องศาเซลเซียส มีอากาศเย็นเฉพาะในฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิจะตำ่ประมาณ 12-20 องศาเซลเซียส และจะมีหมอกปกคลุม อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 28-34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์  จะมีค่าสูงในช่วงฤดูฝนและลดต่ำในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนตามลำดับ


ลักษณะธรณีวิทยา
            พื้นที่วนอุทยานไม้กลายเป็นหินตั้งอยู่บนตะกอนลานตะพัก (Qt) ซึ่งเป็นตะกอนกรวดทรายหยาบขนาดประมาณมากกว่า 5 เซนติเมตร แต่โดยทั่วไปมีขนาดเฉลี่ย 20 เซนติเมตร เป็นตะกอนที่มีความกลมมนดี ประกอบด้วยตะกอนของหินแกรนิต หินภูเขาไฟ ควอร์ช เชิร์ต และหินกรวดมน (สมชาติ บริพัตรโกศล,2532) จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าไม้กลายเป็นหินมักถูกฝังตัวอยู่ในชั้นกรวด ซึ่งคาดว่าเกิดสะสมตัวในยุคควอเตอร์นารีตอนต้น (แผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย มาตรส่วน 1:250,000 ระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมทรัพยากรธรณี โดย สงัด ปิยะศิลป์ และคณะ 2517) ประมาณอายุจากการเทียบเคียงกับหินที่ทราบอายุและเกิดอยู่ด้วนกันได้ ประมาณ 800,000 ปี และเป็นบริเวณต่อเนื่องระหว่างตะกอนตะพักระดับสูง ซึ่งเป็นชั้นหินกรวดมนของหิดควอไซต์ ชั้นกรวดมน ทราย และทรายแป้ง และล้อมรอบด้วยตะกอนตะพักระดับต่ำ ที่ประกอบด้วยดินลูกรังชั้นบาง กรวด ทรายแป้ง และดินเหนียว (แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:50,000 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี โดย สมชาติ บริพัตรโกศล 2532) จากลักษณะการแพร่กระจายตะพัก และความหลากหลายของชนิดตะกอนพอจะสันนิษฐานได้ว่า ตะกอนตะพักนี้มีการเกิดสะสมตัวบริเวณตะพักคุ้งน้ำของแม่น้ำปิงโบราณก่อนที่จะมีการปรับสภาพและเปลี่ยนทิศทางเดินกลายเป็นแม่น้ำปิงในปัจจุบัน

ทรัพยากรป่าไม้
            ในพื้นที่วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน สภาพป่าโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest )ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีต้นไม้ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปค่อนข้างหนาแน่น พันธ์ุไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง แดง ประดู่ ตะแบก มะค่าแต้ สะเดา อ้อยช้าง มะเกิ้น ยอป่า กระพี้จั่น ตุ้มกว้าว รักใหญ่ รกฟ้า มะขามป้อม สารภี ฯลฯ พันธุ์ไม้พื้นล่าง ได้แก่ มะพร้าวเต่า (ปรงเขา) เป้ง ตับเต่า นมแมว ผักหวานป่า หญ้าสาบเสือ และหญ้าต่างๆ ฯลฯ มีสภาพป่าเบญจพรรณปะปนบ้างเล็กน้อย

ทรัพยากรสัตว์ป่า
            จากการสำรวจในพื้นที่วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน พบว่ามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิดส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์เล็กๆ ที่พบจำนวนมากได้แก่ ไก่ป่า กระต่ายป่า อีเห็น กระรอก กระรอกบิน ตะกวด แย้ งู ตุ๊กแกป่า นกชนิดต่างๆ และแมลง ส่วนสัตว์ป่าที่พบน้อย ได้แก่ หมาป่า อีเห็น