จำนวนนักท่องเที่ยวและยานพาหนะที่เข้าไปวนอุทยาน

 

   นักท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ (ต.ค. - ก.ย.)

นักท่องเที่ยว
ทั้งหมด
ชาวไทย ชาวต่างชาติ

  ปี 2565  (ล่าสุด)

  (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 65)

EXCEL PDF EXCEL PDF EXCEL PDF

  ปี 2564

 

EXCEL PDF EXCEL PDF EXCEL PDF

  ปี 2563
 

EXCEL PDF EXCEL PDF EXCEL PDF

 

 


 

   ยานพาหนะ

ปีงบประมาณ (ต.ค. - ก.ย.)

  ปี 2565  (ล่าสุด)

  (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 65)

EXCEL PDF

  ปี 2564

 

EXCEL PDF

  ปี 2563
 

EXCEL PDF