จำนวนเงินรายได้อุทยานแห่งชาติ นักท่องเที่ยว และยานพาหนะ

   เงินรายได้


  ปีงบประมาณ (ต.ค. - ก.ย.)
 

รายเดือน  
 

  ปี 2564 ล่าสุด
  (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 64)

PDF  
 

  ปี 2563
 

PDF  
 

  ปี 2562
 

PDF  
 

  ปี 2561
 

PDF  
 

  ปี 2560
 

PDF  
 

  ปี 2559

 
PDF  
 

 


   นักท่องเที่ยว


  ปีงบประมาณ (ต.ค. - ก.ย.)
 


นักท่องเที่ยวทั้งหมด  
 

ชาวไทย  
                             

ชาวต่างชาติ  
                               

ผู้สูงอายุ/  
คนพิการ  

  ปี 2564 ล่าสุด
  (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ย. 64)

Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 

  ปี 2563
 

Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 

  ปี 2562
 

Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 

  ปี 2561
 

Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 

  ปี 2560
 

Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 

  ปี 2559
 

Excel  
 
  Excel  
 
  Excel  
 
   

 

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ  (รายวัน)  >>Click Here<<

 

สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2563  >>Excel<<

 


 

   ยานพาหนะ


  ปีงบประมาณ (ต.ค. - ก.ย.)
 
รายเดือน  

  ปี 2564 ล่าสุด
  
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ย. 64)

Excel  
 
PDF  
 

  ปี 2563
 

Excel  
 
PDF  
 

  ปี 2562
 

Excel  
 
PDF  
 

  ปี 2561
 

Excel  
 
PDF  
 

  ปี 2560
 

Excel  
 
PDF  
 

  ปี 2559
 

Excel