จำนวนเงินรายได้อุทยานแห่งชาติ นักท่องเที่ยว และยานพาหนะ

   เงินรายได้


  ปีงบประมาณ (ต.ค. - ก.ย.)
 

รายเดือน  
 
 
  ปี 2565 
ล่าสุด
  (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 65)
 
PDF  

  ปี 2564
 

PDF  
 

  ปี 2563
 

PDF  
 

  ปี 2562
 

PDF  
 

  ปี 2561
 

PDF  
 

  ปี 2560
 

PDF  
 

  ปี 2559
 

PDF  
 

  ปี 2558
 

PDF  
 

  ปี 2557
 

PDF  
 

 


   นักท่องเที่ยว


  ปีงบประมาณ (ต.ค. - ก.ย.)
 


นักท่องเที่ยว

ทั้งหมด  
 


ชาวไทย  
                             

ชาวต่างชาติ  
                               

ผู้สูงอายุ/  
คนพิการ  
 
  ปี 2565 
ล่าสุด
  (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 65)
Excel   PDF   Excel   PDF   Excel   PDF   Excel  

  ปี 2564
 

Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 

  ปี 2563
 

Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 

  ปี 2562
 

Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 

  ปี 2561
 

Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 

  ปี 2560
 

Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 
PDF  
 
Excel  
 

  ปี 2559
 

Excel  
 
  Excel  
 
  Excel  
 
   

  ปี 2558
 

Excel     Excel     Excel      

  ปี 2557
 

Excel     Excel     Excel      

 

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ  (รายวัน)  >>Click Here<<

 

สรุปสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2564   >>Excel<<

 


 

   ยานพาหนะ


  ปีงบประมาณ (ต.ค. - ก.ย.)
 
รายเดือน  

  ปี 2565 ล่าสุด
  (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 65)
 
Excel   PDF  

  ปี 2564
 

Excel  
 
PDF  
 

  ปี 2563
 

Excel  
 
PDF  
 

  ปี 2562
 

Excel  
 
PDF  
 

  ปี 2561
 

Excel  
 
PDF  
 

  ปี 2560
 

Excel  
 
PDF  
 

  ปี 2559
 

Excel  
 
PDF  
 

  ปี 2558
 


 
PDF  
 

  ปี 2557
 


 
PDF