QR code "ท่องอุทยานฯไทย ไปกับสมาร์ทโฟน"

ประชาสัมพันธ์ QR code "ท่องอุทยานฯไทย ไปกับสมาร์ทโฟน"

          ด้วยสำนักอุทยานแห่งชาติได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลอุทยานแห่งชาติ โดยใช้เทคโนโลยี QR code เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์สำนักอุทยานแห่งชาติ โดยมีข้อมูลสถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ พิกัดที่ตั้ง พร้อมการนำทางเข้าอุทยานฯ ในแผนที่ Google Map ข้อมูลพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานฯ และสามารถLink ไปยังการจองที่พักได้ 

          เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ QR code "ท่องอุทยานฯไทย ไปกับสมาร์ทโฟน" จำนวน 147 อุทยานฯ แบ่งตามภาคต่างๆ พร้อมทั้งเอกสาร download ดังนี้

***ปัจจุบันสำนักอุทยานแห่งชาติ กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาจัดทำ QR Code ในการเชื่อมโยงไปถึงแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งได้โดยตรง ***


ภาคเหนือ

 

โหลดภาพโปสต์เตอร์

โหลดไฟล์ Qr Code อุทยานแห่งชาติ


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

โหลดภาพโปสต์เตอร์

โหลดไฟล์ Qr Code อุทยานแห่งชาติ


ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก

 

โหลดภาพโปสต์เตอร์

โหลดไฟล์ Qr Code อุทยานแห่งชาติ


ภาคใต้

 

โหลดภาพโปสต์เตอร์

โหลดไฟล์ Qr Code อุทยานแห่งชาติ