คู่มือประชาชน

      laugh อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ

      smiley เบอร์โทรศัพท์ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

      smiley คู่มือการปฐมพยาบาลแบบประยุกต์

      laugh คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      smiley คำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

      smiley แบบฟอร์มคำขอคืนเงินค่าที่พักและบริการอุทยานแห่งชาติ    (ไทย / English)     

      smiley แบบฟอร์มคำขอใช้ที่พักอุทยานแห่งชาติโดยยกเว้นค่าตอบแทนที่พัก    (ไทย / English)   

      smiley แบบฟอร์มคำขอค่าลดหย่อนค่าที่พัก    (ไทย / English)    

      laugh ขั้นตอนการแจ้งครอบครองงาช้างและขออนุญาตค้างาช้าง

      smiley การปฏิบัติตัวเมื่อพบช้างป่าบนถนน

      laugh แนวทางและมาตรการสำหรับผู้ประกอบการในอุทยานแห่งชาติทางทะเล

      laugh แบบฟอร์มขอเข้าวิจัยในอุทยานแห่งชาติ

      smiley แนวทางและขั้นตอนการขออนุญาตเข้าไปทำการศึกษาหรือวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

      laugh แผนที่อุทยานแห่งชาติ

            yes  แผนที่อุทยานแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            yes  แผนที่อุทยานแห่งชาติภาคเหนือ

            yes  แผนที่อุทยานแห่งชาติภาคกลาง

            yes  แผนที่อุทยานแห่งชาติภาคใต้

 

งานอนุญาตในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

      laugh การขออนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ

            yes  ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2549  NEW!!

            yes  แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ    (ไทย / English)   NEW!!

      smiley การขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ

            yes  ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปถ่ายทำภาพยนต์ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552  NEW!!

            yes  การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและเงินค้ำประกันความเสียหาย สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ

            yes  ขั้นตอนและการเตรียมเอกสารการขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ

            yes  แบบฟอร์มคำขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ    (ไทย / English)    NEW!!

            yes  ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ได้รับอนุญาตเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ    NEW!!

            yes  ผังสถานที่ติดต่อขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ

      laugh การใช้โดรนในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ    NEW!!

      smiley การอนุญาตให้เข้าไปดำเนินการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ

            yes  ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547    NEW!!

            yes  แบบฟอร์มคำขออนุญาตเข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ    (ไทย / English)   NEW!!

            yes  แบบฟอร์มคำขออนุญาตเข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ    (ไทย / English)   NEW!!
              สำหรับการบริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ

            yes  สถิติจำนวนผู้ประกอบการกิจการการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ ประเภทร้านค้า    NEW!!