อุทยานแห่งชาติทะเลบัน (Thale Ban)


   


สถานที่ติดต่อ : หมู่ที่ 4 ถนนสมันตรัฐวิถี ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 
โทรศัพท์ : 083 533 1710, 0 7475 0758 
โทรสาร : 0 7475 0757 
อีเมล : thaleban_np@hotmail.co.th
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายจรัญ ขุนณรงค์

ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ


หมายเหตุ : เมื่อชำระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติแล้ว กรุณาพกบัตรค่าบริการติดตัว
ขณะท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อการตรวจสอบ


            อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอควนโดน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ติดชายแดนประเทศไทย กับประเทศมาเลเซีย ทะเลบันเป็นชื่อของบึงน้ำจืดขนาด ใหญ่เนื้อที่ประมาณ 125 ไร่ กลางหุบเขาจีนและเขามดแดง ซึ่งเข้าใจว่าเกิดขึ้นจากการยุบตัวของพื้นดิน น้ำในบึงเกิดจากต้นน้ำที่ออกมาจากผนังเขา บริเวณโดยรอบประกอบด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ภูเขาสูงสลับซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ และธรรมชาติที่ส่วยงามยิ่ง อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีเนื้อที่ประมาณ 196 ตารางกิโลเมตร หรือ 122,500 ไร่ ที่ตั้งและอาณาเขตอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย อยู่ในอำเภอควนโดน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ระหว่างเส้นรุ้งที่ 6 องศา 25 ลิปดา ถึง 6 องศา 48 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 05 ลิปดา ถึง100 องศา 13 ลิปดาตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
            ทิศเหนือ จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดนงาช้าง 
            ทิศตะวันออก จดอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
            ทิศใต้ จดรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 
            ทิศตะวันตก จดอำเภอเมือง จังหวัดสตูล


122,500.00 ไร่

บึงทะเลบัน

น้ำตกยาโรย

ทุ่งหญ้าวังประ

ถ้ำลอดปูยู


ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ⇔ เที่ยวน้ำตก ⇔  ชมพรรณไม้ ⇔ ดูนก/ส่องสัตว์


ร้านค้าสวัสดิการ (ร้านอาหาร)  เปิดบริการทุกวันเวลา                08.00 น. - 17.00 น.
ช่วงเทศกาล                          เปิดบริการ เวลา                        07.00 น. - 20.00 น.


1. บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ            AIS, TRUE, DTAC
2. บริเวณบึงทะเลบัน                               
AIS, TRUE, DTAC


ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทะเลบัน
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ทบ. 2 (น้ำตกยาโรย)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ทบ. 3 (ผาเดี่ยว)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ทบ. 5 (ทุ่งหญ้าวังประ)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ทบ. 6 (ตำมะลัง- ปูยู)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ทบ. 7 (ควนบ่อน้ำ)            อุทยานแห่งชาติทะเลบัน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีเนื้อที่ทั้งหมด 196 ตารางกิโลเมตร ทางด้านตะวันออกเป็นภูเขาหินแกรนิตและแกรโนไดโอไรต์ ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงจึงอุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้ที่ขึ้นอย่างหนาแน่น แต่จะมีการสึกกร่อนพังทะลายของดินได้ง่าย เนื่องจากมีความลาดชันสูง ส่วนทางตะวันตก มีลักษณะเป็นเทือกเขาหินปูนที่ยังไม่มีการสลายตัว หินดินดานและหินควอร์ตไซต์ แต่เนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติของน้ำใต้ดิน ทำให้เกิดการกัดเซาะเป็นร่องรอยหรือรูโหว่ขนาดใหญ่ กลายเป็นถ้ำต่าง ๆ หลายแห่ง เช่น ถ้ำโตนดิน ถ้ำลอดปูยู นอกจากนี้การเกิดของบึงทะเลบันก็เช่นเดียวกัน ซึ่งเกิดจากการยุบตัวของโพรงถ้ำหินปูนใต้ดินระหว่างหุบเขายอดเขาสูงที่สุดของพื้นที่นี้ คือ เขาจีน สูงประมาณ 756 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง


            ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป เนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมทะเลด้านตะวันตกของภาคใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ฉะนั้นบริเวณภูมิภาคแถบนี้จึงได้บอิทธิพลเต็มที่จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลัง ก็จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จากประเทศจีนพัดเข้ามาแทนที่ แต่เนื่องจากจังหวัดสตูลอยู่ทางด้านตะวันตกของฝั่งทะเลและอยู่ปลายลม จึงไม่ค่อยได้รับอิทธิพลมากนักจากลมมรสุมนี้ อย่างไรก็ตามในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ก็ยังคงมีฝนตกชุกอยู่ หลังจากนี้ไปฝนจะเริ่มน้อยลงตามลำดับ ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม เป็นช่วงที่มีอากาศแห้งแล้ง เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังลง และในเดือนกุมภาพันธ์จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาแทนที่ เนื่องจากลมนี้พัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้น ฉะนั้นในช่วงเดือนนี้จึงทำให้อุณหภูมิสุงขึ้นในระยะนี้จังหวัดสตูลจึงมีฝนตกน้อยกว่าระยะอื่นของปี จากสถิติสภาพภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติเลบัน ซึ่งทำการเก็บข้อมูลที่สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดสตูลในเขตละติจูลที่ 6 องศา 39 ลิปดาเหนือและลองติจูดที่ 100 องศา 05 ลิปดาตะวันออกในช่วงระยะเวลา 13 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521-2533 อิทธิพลต่าง ๆ จกสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดฟดูกาล 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน อากาศจะร้อนมากในเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งมีอุณหภูมิและค่าการระบายค่อนข้างสูง มีระยะยาวนานของแสงแดดค่อนข้างสูง ส่วนฤดูฝนอย่างระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน มีค่าความชื้นสัมพันธ์มาก 

จากข้อมูลภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศจังหวัดสตูล พอสรุปได้ดังนี้ 
            1. อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.5 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือเดือนเมษายน มีอุณหภูมิสูงถึง 38.9 องศาเซลเซียส และเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดคือ เดือน กุมภาพันธ์ 17 องศาเซลเซียส 
            2. ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 78 เปอร์เซ็นต์ สำหรับความความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยจะเกิดในเดือนกันยายนและตุลาคม ซึ่งสูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ส่วนความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดเฉลี่ยจะเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งมีเพียง 45 เปอร์เซ็นต์ 
            3. ปริมาณน้ำฝน ประมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 2204.9 มิลิเมตร เดือนที่มีปริมาณฝนตกน้อยที่สุดเดือนมกราคม วัดได้โดยเฉลี่ย 10.4 มิลลิเมตร 


            สภาพป่าไม้โดยทั่วไปเป็นป่าดิบชื้น ประมาณ 90% ของพื้นที่ นอกจากนั้นเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าชายเลน สัตว์ป่ามีมากกว่า 400 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า 60 ชนิด นก 304 ชนิด สัตว์เลี้อยคลาน 40 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 20 ชนิด และสัตว์น้ำอีกหลายร้อยชนิด


อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอควนโดน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปอุทยานฯ สามารถเดินทางได้หลายวิธี 
            1. โดยทางรถยนต์ จากสถานีขนส่งสายใต้(ใหม่) จะมีรถประจำทางปรับอากาศ เดินทางไปจังหวัดทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง (ระยะทางประมาณ 1,100 กิโลเมตร) 
            2. โดยทางรถไฟ จากกรุงเทพฯ เดินทางถึงสถานีหาดใหญ่ จากนั้นต่อรถโดยสารมายังจังหวัดสตูล หรือ รถตู้โดยสารหาดใหญ่-สตูล 
            3. โดยทางเครื่องบิน จากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปลงที่สนามบินหาดใหญ่ แล้วเดินทางต่อไปยังจังหวัดสตูล 
            4. โดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดสตูล โดยใช้ทางหลวงสายเพชรเกษม ผ่านจังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี เข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ถึงอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกเข้าถนนหมายเลข 406 ผ่านอำเภอควนกาหลง เข้าสู่อำเภอควนโดน ถึงทางแยกเข้าตำบลวังประจัน ตามถนนสาย เขตแดนไทย-มาเลเซีย ประมาณ 20 กิโลเมตร จะถึงอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ระยะทางประมาณ 1,100 กิโลเมตร แผนที่เส้นทาง


แผนผังบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติทะเลบัน


ผังอุทยานแห่งชาติทะเลบัน (zone A)


อุทยานแห่งชาติทะเลบัน (zone B)