รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 279 ลงวันที่ 7 ม.ค. 63 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 63 และเงินกัน 58-62 (GF 24 ธ.ค. 62).pdf

 

ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 1906 ลว. 29 ม.ค. 63 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 63 และเงินกัน 58-62 (GF 18 ม.ค. 63).pdf

 

ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 4928 ลว. 9 มี.ค. 63 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 63 และเงินกัน 58-62 (GF 24 ก.พ. 63).pdf

 

ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 7804 ลว. 9 เม.ย. 63 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 63 และเงินกัน 58-62 (GF 1 เม.ย. 63).pdf

 

ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 8952 ลว. 27 เม.ย. 63 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 63 และเงินกัน 58-62 (GF 17 เม.ย. 63).pdf

 

ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 11302 ลว. 1 มิ.ย. 63 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 63 และเงินกัน 58-62 (GF 27 พ.ค. 63).pdf

 

ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 13746 ลว. 9 ก.ค. 63 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 63 และเงินกัน 58-62 (GF 1 ก.ค. 63).pdf

 

ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 16238 ลว. 6 ส.ค. 63 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 63 และเงินกัน 58-62 (GF 31 ก.ค. 63).pdf

 

ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 21830 ลว. 14 ต.ค. 63 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 63 และเงินกัน 58-62 (GF 30 ก.ย. 63).pdf