สถิติไฟป่า

ตารางแสดงพื้นที่ไฟไหม้ป่าในแต่ละจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565
ส่วนควบคุมไฟป่าได้รับรายงานจากสำนักฯ 1 - 16 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ลำดับ จังหวัด

การเกิดไฟป่า

ดับไฟป่า (ครั้ง) พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่)
ภาคเหนือ 1,544 26,087.33
1 เชียงใหม่ 802 11,241.07
2 แม่ฮ่องสอน 99 953
3 ลำปาง 152 2,937
4 ลำพูน 184 5,298
5 เชียงราย 36 638.26
6 พะเยา 32 745
7 แพร่ 76 1,118
8 น่าน 39 986
9 พิษณุโลก 18 373
10 กำแพงเพชร 5 225
11 เพชรบูรณ์ 7 52
12 อุตรดิตถ์ 28 286
13 สุโขทัย 1 40
14 ตาก 65 1,195
15 นครสวรรค์ - -
16 อุทัยธานี - -
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 595 9,209
17 นครราชสีมา 28 1,109
18 บุรีรัมย์ 2 23
19 สุรินทร์ 4 23
20 ชัยภูมิ 61 1,545
21 ศรีสะเกษ 8 78.85
22 ขอนแก่น 33 441
23 อุดรธานี 28 498
24 เลย 18 254
25 หนองบัวลำภู 84 2,611
26 ร้อยเอ็ด 24 171
27 หนองคาย 1 15
28 บึงกาฬ 3 5.75
29 สกลนคร 74 373
30 นครพนม 47 541
31 กาฬสินธุ์ 30 125
32 มุกดาหาร 57 438.23
33 ยโสธร 17 173
34 อำนาจเจริญ 17 166
35 อุบลราชธานี 59 618.42
ภาคกลางและภาคตะวันออก 138 2,032
36 กาญจนบุรี 58 529
37 ราชบุรี 1 10
38 เพชรบุรี 2 16
39 สุพรรณบุรี 8 51
40 ลพบุรี - -
41 สระบุรี 23 475
42 ฉะเชิงเทรา - -
43 ปราจีนบุรี 7 520
44 สระแก้ว - -
45 ตราด - -
46 ระยอง 1 3
47 จันทบุรี - -
48 ชลบุรี 31 390
49 นครนายก 1 2
50 ประจวบคีรีขันธ์ 6 36
ภาคใต้ - -
51 ชุมพร - -
52 สุราษฎร์ธานี - -
53 พังงา - -
54 ระนอง - -
55 นครศรีธรรมราช - -
56 กระบี่ - -
57 ตรัง - -
58 นราธิวาส - -
59 ยะลา - -
60 ปัตตานี - -
61 สงขลา - -
62 สตูล - -
63 พัทลุง - -
64 ภูเก็ต - -
รวมทั่วประเทศ 2,277 37,328.58


เปรียบเทียบการเกิดไฟไหม้ป่าในช่วงเวลาเดียวกัน ระหว่างปีงบประมาณ 2564 - 2565

ภาค วันที่ 1 ต.ค. 2563 - วันที่ 10 พ.ค. 2564 วันที่ 1 ต.ค. 2564 - วันที่ 10 พ.ค. 2565
ดับไฟป่า (ครั้ง) พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) ดับไฟป่า (ครั้ง) พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่)
1. ภาคเหนือ 3,143 84,218.69 1,544 26,087.33
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 739 10,455.63 595 9,209.25
3. ภาคกลางและภาคตะวันออก 382 5,248.50 138 2,032
4. ภาคใต้ 10 72.50 - -
รวม 4,274 99,995.32 2,277 37,328.58


เปรียบเทียบการเกิดไฟไหม้ป่า ในพื้นที่ ภาคเหนือ
ระหว่างปีงบประมาณ 2564 - 2565

จังหวัด วันที่ 1 ต.ค. 2563 - 10 พ.ค. 2564 วันที่ 1 ต.ค. 2564 - 10 พ.ค. 2565
ดับไฟป่า (ครั้ง) พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) ดับไฟป่า (ครั้ง) พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่)
1. เชียงใหม่ 1,280 33,202.70 802 11,241.07
2. แม่ฮ่องสอน 248 2,715.75 99 953
3. ลำปาง 373 7,932 152 2,937
4. ลำพูน 254 10,191 184 5,298
5. เชียงราย 40 924.74 36 638.26
6. พะเยา 116 3,622 32 745
7. แพร่ 123 2,701 76 1,118
8. น่าน 55 1,567 39 986
9. พิษณุโลก 53 903 18 373
10. กำแพงเพชร 45 1,175 5 225
11. เพชรบูรณ์ 39 638.50 7 52
12. อุตรดิตถ์ 29 340 28 286
13. สุโขทัย 144 3,511 1 40
14. ตาก 275 13,021 65 1,195
15. นครสวรรค์ 40 1,016 - -
16. อุทัยธานี 29 758 - -
รวม 3,143 84,218.69 1,544 26,087.33


การประเมินพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ในระหว่างปี 2535 - 2564

ปีพุทธศักราช พื้นที่ไฟไหม้ป่า (ไร่)
2535 12,130,450
2536 9,122,609
2537 4,772,800
2538 4,023,784
2539 3,064,394
2540 4,126,300
2541 7,159,075
2542 1,843,132
2543 583,273
2544 476,182.79
2545 871,181.11
2546 98,523
2547 201,758
2548 189,276
2549 53,885
2550 117,395
2551 70,810
2552 61,083.60
2553 83,176
2554 25,489.10
2555 47,899.20
2556 57,979.28
2557 50,722.97
2558 60,453.11
2559 125,096.01
2560 75,419.02
2561 55,766.33
2562 151,681.9
2563 174,813.4
2564 100,772.92

 

** หมายเหตุ
- ปี 2535 - 2541 พื้นที่ไฟไหม้ป่าสำรวจโดยการบิน
- ปี 2542 - 2545 พื้นที่ไฟไหม้ป่าสำรวจโดยการแปลภาพถ่ายดาวเทียม
- ปี 2546 - 2564 พื้นที่ไฟไหม้ป่าสำรวจโดยการรายงานจากหน่วยงานควบคุมไฟป่า

ดาวน์โหลด สถิติไฟไหม้ป่า ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2541 - 2564