ปีงบ 2560

 ค่าเสื่อมราคาปี ๒๕๖๐
ท่านสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดค่าเสื่อมราคาของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ และส่วนกลาง เพื่อบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ คุณธนภรณ์
๐ ๒๕๗๙ ๖๖๖๖ , ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗ ต่อ ๑๑๘๒

ส่วนกลาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

กรมฯ.xlsx

กลุ่มตรวจสอบภายใน.xlsx

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.xlsx

กองคุ้มครองฯ.xlsx

กองนิติการ.xlsx

ศูนย์ปฏิบัติการฯ.xlsx

ส.แผนฯ.xlsx

ส.ต้นน้ำฯ.xlsx

ส.บริหารงานกลาง.xlsx

ส.ป้องกันฯ.xlsx

ส.ผู้ตรวจฯ.xlsx

ส.ฟื้นฟูฯ.xlsx

ส.วิจัยฯ.xlsx

ส.สัตว์ป่า.xlsx

ส.อุทยานฯ.xlsx

สบอ.1(ปราจีน).xlsx

สบอ.2(ศรีราชา).xlsx

สบอ.3(บ้านโป่ง).xlsx

สบอ.4(สุราษฎร์).xlsx

สบอ.5 (นครศรีฯ).xlsx

สบอ.6 (สงขลา).xlsx

สบอ.7(นครราชสีมา).xlsx

สบอ.8(ขอนแก่น).xlsx

สบอ.9(อุบลราชธานี).xlsx

สบอ.10(อุดรธานี).xlsx

สบอ.11(พิษณุโลก).xlsx

สบอ.12(นครสวรรค์).xlsx

สบอ.13(แพร่).xlsx

สบอ.14(ตาก).xlsx

สบอ.15(เชียงราย).xlsx

สบอ.16(เชียงใหม่).xlsx