ปีงบ 2559

 ค่าเสื่อมราคาปี ๒๕๕๙
ท่านสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดค่าเสื่อมราคาของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ และส่วนกลาง เพื่อบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ คุณธนภรณ์
๐ ๒๕๗๙ ๖๖๖๖ , ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗ ต่อ ๑๑๘๒

ส่วนกลาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

กรมฯ.xls

กลุ่มตรวจสอบภายใน.xlsx

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.xlsx

กองคุ้มครองฯ.xlsx

กองนิติการ.xlsx

ศูนย์ปกิบัติการโครงการปลูกป่า.xlsx

สำนักต้นน้ำ.xlsx

สำนักบริหารงานกลาง.xlsx

สำนักป้องกันฯ.xlsx

สำนักผู้ตรวจ.xlsx

สำนักแผนฯ.xlsx

สำนักฟื้นฟูฯ.xlsx

สำนักวิจัยฯ.xlsx

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า.xlsx

สำนักอุทยานฯ.xlsx

สบอ 1 ปราจีน.XLS

สบอ 2 ศรีราชา.XLS

สบอ 3 บ้านโป่ง.XLS

สบอ 4 สุราษฎร์.XLS

สบอ 5 นครศรีฯ.XLS

สบอ 6 สงขลา.XLS

สบอ 7 โคราช.XLS

สบอ 8 ขอนแก่น.XLS

สบอ 9 อุบลฯ.XLS

สบอ 10 อุดร.XLS

สบอ 11 พิษณุโลก.XLS

สบอ 12 นครสวรรค์.XLS

สบอ 13 แพร่.XLS

สบอ 14 ตาก.XLS

สบอ 15 เชียงราย.XLS

สบอ 16 เชียงใหม่.XLS