หนังสือเวียน กลุ่มพัฒนาระบบ 2561

กลุ่มพัฒนาระบบ
หนังสือเวียน

18 มกราคม 2561

เลขที่

เรื่อง

วันที่

Download

0901.502/ว1191 มอบอำนาจในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ 18 ม.ค. 2561 502_1191_61.PDF
0901.502/ว29650 มอบอำนาจในการออกคำสั่งการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ 29 ธ.ค. 2560 502_29650_60.PDF

0901.502/ว29209

 

ขอส่งสำเนาหนังสือ

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.4/50232 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอหารือสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/51828 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอตกลงการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

25 ธ.ค. 2560 502_29209_60.PDF
0901.502/ว25076 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายานพาหนะในกรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้จัดการฝึกอบรมและจัดยานพาหนะในการฝึกอบรม 30 พ.ย. 2560 502_27434_60.PDF
0901.502/ว26155 ขอหารือหลักฐานการจ่ายคืนเงินประกันสัญญา 15 พ.ย. 2560 502_26155_60.PDF
0901.502/ว25076 มอบหมายสิทธิการถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน (บัตรแบบ P) เพื่อใช้งานในระบบ GFMIS ของหน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง 2 พ.ย. 2560 502_25076_60.PDF
0901.502/ว21357 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คำสั่งกรมที่ 2825/2560 ลงวันที่ 30 ต.ค.60 30 ต.ค. 2560 502_24497_60.PDF
0901.502/ว22422 แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงินยืม การสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ กำหนดวงเงินและระยะเวลาในการใช้บัตรเครดิต และการอนุมัติการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 29 ก.ย. 2560 502_22422_60.PDF
0901.502/ว21357 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุกรณีหนี้ใกล้ถึงกำหนดจ่ายเงิน 19 ก.ย. 2560 502_21357_60.PDF
0901.502/ว20046 ออนุมัติให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สาขา) ทุกสาขาเป็นหน่วยเบิกจ่ายในภูมิภาค 4 ก.ย. 2560 502_20046_60.PDF
0901.502/ว18397 ขออนุมัติให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สาขา) ทุกสาขาเป็นหน่วยเบิกจ่ายในภูมิภาค 21 ส.ค. 2560 502_18397_60.pdf
0901.502/ว15780 ซักซ้อมแนวทางการส่งข้อมูลหลักผู้ขาย 21 ก.ค. 2560 502_15780_60.pdf
0901.502/ว13094 มอบหมายสิทธิการถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน (บัตรแบบ P) เพื่อใช้งานในระบบ GFMIS ของหน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง 20 มิ.ย. 2560 502_13094_60.pdf
0901.502/ว12788 ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อ กฏหมาย กฏ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่ง 15 มิ.ย. 2560 502_12788_60.pdf
0901.502/ว12594 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรมปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คำสั่งกรมที่ 1399/2560 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 13 มิ.ย. 2560 502_12594_60.pdf
0901.502/ว8248 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายยานพาหนะในกรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้จัดการฝึกอบรมและจัดยานพาหนะในการฝึกอบรม 12 เม.ย. 2560 502_8248_60.pdf
0901.502/ว3155 มอบหมายสิทธิการถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน (บัตรแบบA) และสิทธิการใช้รหัสผู้ใช้งานรหัสผ่าน ในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online ของหน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง 14 ก.พ. 2560 502_3155_60.pdf
0901.502/ว2113 มอบหมายการลงนามในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 31 ม.ค. 2560 502_2113_60.pdf
0901.502/ว23685 มอบอำนาจในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการ 11 พ.ย. 2559 502_23685_59.pdf
0901.502/ว23386 มอบอำนาจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ และการสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว 9 พ.ย. 2559 502_23386_59.pdf
0901.502/ว19579 มอบอำนาจในการอนมัติการจ่ายเงินยืม การสั่งจ่ายเงินทดรอวราชการ กำหนดวงเงินและะยะเวลาในการใช้บัตรเครดิต และอนุมัติการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ  28 ก.ย. 2559 502_19579_59.pdf
0901.502/ว18256 ขอหารือกรณีการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน การจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และการจ่ายค่าแรงจากงบลงทุน 12 ก.ย. 2559 502_18256_59.pdf