หนังสือเวียน งบประมาณ 2560

ฝ่ายงบประมาณ
หนังสือเวียน

12 ตุลาคม 2560

เลขที่

เรื่อง

วันที่

Download

0901.504/ว23230 ขอส่งสำเนาใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 (งวดที่ 01 ครัั้งที่ 0001 เลขที่เอกสาร 1000001679 ลว. 2 ตุลาคม 2560) 11 ต.ค. 2560

504_23230_60_1.pdf

504_23230_60_2.pdf

0901.504/ว23185 ขอส่งรหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11 ต.ค. 2560

504_23185_1_60.pdf

504_23185_2_60.pdf

504_23185_3_60.pdf

0901.504/ว22885 อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS กรณีมีหนี้ผูกพัน 5 ต.ค. 2560 504_22885_60.PDF
0901.504/ว22884 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 5 ต.ค. 2560 504_22884_60.PDF
0901.504/ว21500 ขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ 20 ก.ย. 2560 504_21500_60.PDF
0901.504/ว21050 หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 14 ก.ย. 2560 504_21050_60.pdf
0901.504/ว20911 หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน 13 ก.ย. 2560 504_20911_60.pdf
0901.504/ว20907 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS 13 ก.ย. 2560 504_20907_60.pdf
0901.504/ว20661 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(แบบง.241)ในช่วงสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2560 11 ก.ย. 2560 504_20661_60.PDF
0901.504/ว19386 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 25 ส.ค. 2560 504_19386_60.PDF
0901.504/ว18350 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 21 ส.ค. 2560 504_18350_60.pdf
0901.504/ว11425 ขอส่งสำเนาใบโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 พ.ค. 2560 504_11425_60.pdf
0901.504/ว7727 ขอส่งสำเนาใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 11 เม.ย. 2560 504_7727_60.pdf
0901.504/ว7341 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 5 เม.ย. 2560 504_7341_60.pdf
0901.504/ว7296 อนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 4 เม.ย. 2560 504_7296_60.pdf
0901.504/ว7111 ขอส่งสำเนาใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) 3 เม.ย. 2560 504_7111_60.pdf
0901.504/ว6127 ส่งรหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 มีนาคม 2560)) 22 มี.ค. 2560 504_6127_60.pdf
0901.504/ว5506 สำรวจรายการค่าเช่าบ้านปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 14 มี.ค. 2560 504_5506_60.pdf
0901.504/ว5113 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 9 มี.ค. 2560 504_5113_60.pdf
0901.504/ว21238 ขอส่งสำเนาใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2560  11 ต.ค. 2559 504_21238_59.pdf
0901.504/ว20961 อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS กรณีมีหนี้ผูกพัน 5 ต.ค. 2559 504_20961_59.pdf
0901.504/ว20960 ขอส่งสำเนาใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2560 6 ต.ค. 2559

20960.part1.rar

20960.part2.rar

20960.part3.rar

20960.part4.rar

20960.part5.rar

20960.part6.rar

0901.504/ว20884 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 5 ต.ค. 2559 504_20884_59.pdf
0901.504/ว20527 ขอส่งรหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 30 ก.ย. 2559 504_20527_59.pdf
0901.504/ว19133 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS 22 ก.ย. 2559 504_19133_59.pdf
0901.504/ว18276 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  14 ก.ย. 2559 504_18476_59.pdf
0901.504/ว18255 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 12 ก.ย. 2559 504_18255_59.pdf
0901.504/ว18254 ขอให้เร่งรัดส่งแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) ที่เป็นค่าใช้จ่ายก่อนเดือนกันยายน 2559 12 ก.ย. 2559 504_18254_59.pdf
0901.504/ว15514 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 21 ก.ค. 2559 504_15514_59.pdf