หนังสือเวียน การเงิน 2560

ฝ่ายการเงิน
หนังสือเวียน

31 สิงหาคม 2560

เลขที่

เรื่อง

วันที่

Download

0901.505/19684 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) 30 ส.ค. 2560 505_19684_60.pdf
0901.505/13973 แจ้งกำหนดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรนิกส์ (KTB Corporte Online) 8 มิ.ย. 2560 505_12128_60.pdf
0901.505/16620 หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ กรมขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง 23 ส.ค. 2559

505_16620_59_1.pdf

505_16620_59_2.pdf

0901.505/13973 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 21 ก.ค. 2559 505_13973_59.pdf