หนังสือเวียน บัญชี 2560

ฝ่ายบัญชี
หนังสือเวียน

25 ธันวาคม 2560

เลขที่

เรื่อง

วันที่

Download

0901.503/ว29210 แจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 25 ธ.ค. 2560 503_29210_60.PDF
0901.503/ว28700 ขอให้จัดทำแบบฟอร์มรับรองการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ของข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 19 ธ.ค. 2560 503_28700_60.PDF
0901.503/ว28131 การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12 ธ.ค. 2560

503_28131_60.pdf

แบบ 1.docx

แบบ 2.xls

แบบ 3.xlsx

0901.503/ว26658 เพิ่มรหัสศูนย์ต้นทุน 21 พ.ย. 2560 503_26658_60.PDF
0901.503/ว26655 รหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการบันทึกในหลักฐานขอเบิกในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 พ.ย. 2560

503_26655_1_60.pdf

503_26655_2_60.pdf

503_26655_3_60.pdf

503_26655_4_60.pdf

503_26655_5_60.pdf

503_26655_6_60.pdf

0901.503/ว26154 รายงานแสดงค่าเสื่อมราคาผ่านเครื่อง GFMIS Terminal 15 พ.ย. 2560 503_26154_60.PDF
0901.503/ว21545 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 20 ก.ย. 2560 503_21545_60.pdf
0901.503/ว19685 ขอให้รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี พ.ศ. 2560 30 ส.ค. 2560 503_19685_60.PDF
0901.503/ว12787 การพิจารณากรณีจัดซื้อชุดอุปกรณ์จับสัตว์ 16 มิ.ย. 2560 503_12787_60.pdf
0901.503/ว10860 การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 24 พ.ค. 2560 503_10860_60.pdf
0901.503/ว10052 รหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการบันทึกในหลักฐานขอเบิกและระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 มีนาคม 2560)) 15 พ.ค. 2560 503_10052_60.pdf
0901.503/ว2179 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2559 1 ก.พ. 2560 503_2179_60.pdf
0901.503/ว766 บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 13 ม.ค. 2560 503_766_60.pdf
0901.503/ว27182 รหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการบันทึกในหลักฐานขอเบิกและระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 22 ธ.ค. 2559 503_27182_59.pdf
0901.503/ว26415 แจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 14 ธ.ค. 2559 503_26415_59.pdf
0901.503/ว24211 รหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการบันทึกในหลักฐานขอเบิกและระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 18 พ.ย. 2559

503_24211_1.59.pdf

503_24211_2.59.pdf

0901.503/ว23050 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 4 พ.ย. 2559

503_23050_59.pdf

แบบ_1,2.xlsx

แบบ_3.xlsx

0901.503/ว19333 ขอให้รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี พ.ศ. 2559  26 ก.ย. 2559 503_19333_59.pdf
0901.503/ว11927

ขอหารือการพิจารณาค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

22 มิ.ย. 2559 503_11927_59.pdf