หนังสือเวียน บริหารทั่วไป 2560

ฝ่ายบริหารทั่วไป
หนังสือเวียน

5 มกราคม 2561

เลขที่

เรื่อง

วันที่

Download

0901.501/ว29484 ขอความร่วมมือส่งข้อมูลและชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 28 ธ.ค. 2560 501_29484_60.PDF
0901.501/ว29483 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 28 ธ.ค. 2560 501_29483_60.PDF
0901.501/ว29482 การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบKTB Corporate Onlineเพิ่มเติม 28 ธ.ค. 2560 501_29482_60.PDF
0901.501/ว26656 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา 21 พ.ย. 2560

501_26656_1_60.pdf

501_26656_2_60.pdf

0901.501/ว26110 การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประาชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องหน่วยงานของรัฐนั้น 15 พ.ย. 2560 501_26110_60.pdf
0901.501/ว23463 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  16 ต.ค. 2560 501_23463_60.PDF
0901.501/ว22693

ขอส่งสำเนาหนังสือ

1.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0408.5/ว 148 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0408.5/ว 354 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

4 ต.ต. 2560 501_22693_60.PDF
0901.501/ว22692

ขอส่งสำเนาหนังสือ

1.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0408.5/ว 147 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560

2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคหรือคุณะกรรมการ

3.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0408.5/ว 371 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง เรื่องแนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา

4 ต.ค. 2560 501_22692_60.pdf
0901.501/ว22691 การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ 4 ต.ค. 2560 501_22691_60.PDF
0901.501/ว21502 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน 20 ก.ย. 2560 501_21502_60.PDF
0901.501/ว20662 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 11 ก.ย. 2560 501_20662_60.PDF
0901.501/ว19776 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 ส.ค. 2560

501_19776_1_60.pdf

501_19776_2_60.pdf

0901.501/ว17990 การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS 16 ส.ค. 2560 501_17990_60.pdf
0901.501/ว17261

ขอส่งสำเนาหนังสือ

1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0416.4/ว 263 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0414.3/ว 271 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันผลงานกรณีที่หน่วยงานปิดหน่วยเบิกจ่ายหรือปิดหน่วยงานเดิม

9 ส.ค. 2560 501_17261_60.pdf
0901.501/ว17031

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน ปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน ZGL J7 CC

7 ส.ค. 2560 501_17031_60.pdf
0901.501/ว17030 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 7 ส.ค. 2560 501_17030_60.pdf
0901.501/ว16950 ขอเลื่อนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน 4 ส.ค. 2560 501_16950_60.pdf
0901.501/ว11132 การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ 26 พ.ค. 2560 501_11132_60.pdf
0901.501/ว8867 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS 27 เม.ย. 2560 501_8867_60.pdf
0901.501/ว8384 ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) 21 เม.ย. 2560 501_8384_60.pdf
0901.501/ว8009 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 18 เม.ย. 2560 501_8009_60.pdf
0901.501/ว7728 กำหนดและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชีหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) 11 เม.ย. 2560 501_7728_60.pdf
0901.501/ว7726

ขอส่งสำเนาหนังสือ

1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0408.3/ว 99 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560

2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0414.3/ว 103 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS

11 เม.ย. 2560 501_7726_60.pdf
0901.501/ว6128 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW) 11 เม.ย. 2560 501_7725_60.pdf
0901.501/ว7229

ขอส่งสำเนาหนังสือ

1.หนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0410.3/ว 77 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS

2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0410.2/ว 78 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 เรื่อง การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS

4 เม.ย. 2560 501_7229_60.pdf
0901.501/ว6128 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560 22 มี.ค. 2560 501_6128_60.pdf
0901.501/ว5507

ขอส่งสำเนาหนังสือ

1.หนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0410.2/ว 445 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0410.2/ว 446 ลงวันที่ 25 ฤศจิกายน 2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

14 มี.ค. 2560 501_5507_60.pdf
0901.501/ว4543 ซักซ้อมความเข้าใจการขอรับเงินทดแทนการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 มี.ค. 2560 501_4543_60.pdf
0901.501/ว3453 แนวปฏิบัติในการตรวจสอบรหัสงบประมาณที่จำแนกเป็นรายจ่ายประจำหรือรายจ่ายลงทุน 20 ก.พ. 2560 501_3453_60.pdf
0901.501/ว2477 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 15 ก.พ. 2560 501_3255_60.pdf
0901.501/ว2476 การกำหนดวันและวิธีการปฏบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน 7 ก.พ. 2560 501_2632_60.pdf
0901.501/ว2477

ขอส่งสำเนาหนังสือ

1.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.3/ว 5 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 

2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.3/ว 6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (เพิ่มเติม)

6 ก.พ. 2560 501_2477_60.pdf
0901.501/ว2476 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 6 ก.พ. 2560 501_2476_60.pdf
0901.501/ว1441 หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย 24 ม.ค. 2560 501_1441_60.pdf
0901.501/ว769 การแจ้งขึ้นทะเบียนและแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 13 ม.ค. 2560 501_769_60.pdf
0901.501/ว364

ขอส่งสำเนาหนังสือ

 1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0416.4/ว 457 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4) 

2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0408.4/ว 161 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559

10 ม.ค. 2560

501_364_1_60.pdf

501_364_2_60.pdf

0901.501/ว26507 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 19 ธ.ค. 2559 501_26507_59.pdf
0901.501/ว23314 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 8 พ.ย. 2559 501_23314_59.pdf
0901.501/ว23170 วิธีการเรียกรายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS 7 พ.ย. 2559 501_23170_59.pdf
0901.501/ว22844 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 2 พ.ย. 2559 501_22844_59.pdf
0901.501/ว22690 กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา 31 ต.ค. 2559 501_22690_59.pdf
0901.501/ว22633 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online 31 ต.ค. 2559 501_22633_59.pdf
0901.501/ว22471 ขอส่งหนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 28 ต.ค. 2559 501_22471_59.pdf
0901.501/ว22468 การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 28 ต.ค. 2559 501_22468_59.pdf
0901.501/ว22466 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครติดราชการ 28 ต.ค. 2559 501_22466_59.pdf
0901.501/ว22075 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 25 ต.ค. 2559 501_22075_59.pdf
0901.501/ว21406 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online 13 ต.ค. 2559 501_21406_59.pdf
0901.501/ว20883 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนีผูกพัน มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสสที่ 4 ปี 2559 5 ต.ค. 2559 501_20883_59.pdf
0901.501/ว20882

ขอส่งสำเนาหนังสือ

1.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0408.5/ว 117 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2.หนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0414.3/ว 367 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 เรื่อง วิธีเรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

3.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0416.2/ว 369 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง ขอแ้ไขประกาศอัตตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 ค่าบรการทางทันตกรรม และซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์

5 ต.ค. 2559 501_20882_59.pdf
0901.501/ว20691 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 3 ต.ค. 2559 501_20691_59.pdf
0901.501/ว19745 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต 29 ก.ย. 2559 501_19745_59.pdf
0901.501/ว19400 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online ) 27 ก.ย. 2559 501_19400_59.pdf
0901.501/ว19399 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 27 ก.ย. 2559 501_19399_59.pdf
0901.501/ว18484 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ 14 ก.ย. 2559 501_18484_59.pdf
0901.501/ว18145

ขอส่งสำเนาหนังสือ

1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0406.5/ว 86 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แจ้งปิดบัญชีรับเงินตามโครงการการกลับไปใช้สิทธิในบัเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.2/ว 90 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

9 ก.ย. 2559 501_18145_59.pdf
0901.501/ว16334 หลักเกณฑ์วิธิปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 19 ส.ค. 2559 501_16334_59.pdf
0901.501/ว15629 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 9 ส.ค. 2559 501_15629_59.pdf
0901.501/ว15515

ขอส่งสำเนาหนังสือ
1.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0460.3/ว 75 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ

2.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0460.3/ว 76 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online

8 ส.ค. 2559 501_15515_59.pdf
0901.501/ว14463

ขอส่งสำเนาหนังสือ

1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0431.2/ว 246 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

27 ก.ค. 2559 501_14463_59.pdf
0901.501/ว14321

ขอส่งสำเนาหนังสือ
1.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 63 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2.หนังสือจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2 ที่ รง 0315.2/06634 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต

26 ก.ค. 2559 501_14321_59.pdf
0901.501/ว14320

ขอส่งสำเนาหนังสือ

1.หนังสือคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ e-Payment ภาครัฐ กรมบัญชี ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 261 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์ (Prompt Pay)"

2.หนังสือธนาคารกรุงไทย ที่ รกพ.1 1279/2559 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน กรุงไทย พร้อมเพย์ KTB PromptPay

26 ก.ค. 2559 501_14320_59.pdf
0901.501/ว13874 การเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ. เพิ่มอัตราเงินนำส่งเงินสะสม ได้มากกว่า ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15  15 ก.ค. 2559   501_13874_59.pdf 
0901.501/ว11862

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

 21 มิ.ย. 2559 

501_11862_59.pdf