หน่วยงานในกรม

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร)

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 0-2561-0777 ต่อ 1611
โทรสาร: 0-2561-4836
  สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
ชั้น 1 อาคารวิจัยและฝึกอบรม (กริต สามะพุทธิ)

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 0-2561-0777 ต่อ 1411, 1418

โทรสาร: 0-2579-9576
  สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
ชั้น 3 อาคารปลอดประสพ สุรัสวดี

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 0-2561-0777 ต่อ 1314
โทรสาร: 0-2579-3004