เอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน สัตว์ป่าระหว่างประเทศ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไทย)
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (อังกฤษ)
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (ไทย)
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (อังกฤษ)
กฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546
กฏกระทรวง กำหนดสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
กฎกระทรวง กำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. 2546
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรอง พ.ศ. 2550
กฎกระทรวง การขอใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน สัตว์ป่า ซาก และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก พ.ศ. 2556
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแจ้งจำนวนสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่นำเข้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง พ.ศ. 2539
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า พ.ศ. 2539
 
คำขอและแบบฟอร์ม
 
คำขอรับใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก (แบบ สป.4)
คำขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบรับรอง (แบบ สป.7)
แบบโอนกรรมสิทธิ์สัตว์มีชีวิตที่นําเข้าจากต่างประเทศหรือที่ได้จากการเพาะพันธุ์
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงจํานวนสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่นำเข้า
แบบการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์มีชีวิตที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือที่จากการเพาะพันธุ์