แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ อส. 101-104)

หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0905.703/ว 18716 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564    

หน่วยงานส่วนกลาง

 • ส่วนกลาง    

 

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

   
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง