แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สงป.)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สงป.)

 

หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/23337 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564    Click

1. ภาพรวมแบบ สงป. 301    Click

2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์

  • แบบ สงป. 302 Click

  • แบบ สงป. 302/1 - รายละเอียด Click

  • แบบ สงป. 302/2 - รายละเอียด Click

  • แบบ สงป. 302/3 - รายละเอียด Click

3. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

  • แบบ สงป. 301  (แผนบูรณาการ) Click

  • แบบ สงป. 302  (แผนบูรณาการ) Click

  • แบบ สงป. 302/1  (แผนบูรณาการ) - รายละเอียด Click

4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

  • แบบ สงป. 301  (แผนบูรณาการ) Click

  • แบบ สงป. 302  (แผนบูรณาการ) Click

  • แบบ สงป. 302/1  (แผนบูรณาการ) - รายละเอียด Click