แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สงป.)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สงป.)

 

หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/2188 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563    Click

1. ภาพรวมแบบ สงป. 301    Click

2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์

 • แบบ สงป. 302 Click

 • แบบ สงป. 302/1 - รายละเอียด Click

 • แบบ สงป. 302/3 - รายละเอียด Click

3. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

 • แบบ สงป. 301  (แผนบูรณาการ) Click

 • แบบ สงป. 302  (แผนบูรณาการ) Click

 • แบบ สงป. 302/1  (แผนบูรณาการ) - รายละเอียด Click

4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

 • แบบ สงป. 301  (แผนบูรณาการ) Click

 • แบบ สงป. 302  (แผนบูรณาการ) Click

 • แบบ สงป. 302/1  (แผนบูรณาการ) - รายละเอียด Click

5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

 • แบบ สงป. 301  (แผนบูรณาการ) Click

 • แบบ สงป. 302  (แผนบูรณาการ) Click

 • แบบ สงป. 302/1  (แผนบูรณาการ) - รายละเอียด Click

6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

 • แบบ สงป. 301  (แผนบูรณาการ) (Value Chain) Click

 • แบบ สงป. 302  (แผนบูรณาการ) (Value Chain) Click

 • แบบ สงป. 302/1  (แผนบูรณาการรายละเอียด) (Value Chain) Click

 • แบบ สงป. 302/3  (แผนบูรณาการรายละเอียด) (Value Chain) Click