แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สงป.)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สงป.)

 

หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/7195 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563    Click

1. ภาพรวมแบบ สงป. 301    Click

2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์    Click

 • แบบ สงป. 302

 • แบบ สงป. 302/1 - รายละเอียด

 • แบบ สงป. 302/3 - รายละเอียด

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ    Click

 • แบบ สงป. 301  (แผนบูรณาการ)

 • แบบ สงป. 302  (แผนบูรณาการ)

 • แบบ สงป. 302/1  (แผนบูรณาการ) - รายละเอียด

4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว    Click

 • แบบ สงป. 301  (แผนบูรณาการ)

 • แบบ สงป. 302  (แผนบูรณาการ)

 • แบบ สงป. 302/1  (แผนบูรณาการ) - รายละเอียด

5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ    Click

 • แบบ สงป. 301  (แผนบูรณาการ)

 • แบบ สงป. 302  (แผนบูรณาการ)

 • แบบ สงป. 302/1  (แผนบูรณาการ) - รายละเอียด

6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค    Click

 • แบบ สงป. 301  (แผนบูรณาการ) (Value Chain)

 • แบบ สงป. 302  (แผนบูรณาการ) (Value Chain)

 • แบบ สงป. 302/1  (แผนบูรณาการรายละเอียด) (Value Chain)

 • แบบ สงป. 302/3  (แผนบูรณาการรายละเอียด) (Value Chain)