เอกสารโครงการวิจัยพัฒนาต้นน้ำ Update!!

Code Research Title Research Author Year
P002001 โครงการวิจัย   2520
P022101 ป้องกันไฟป่าโดยลดปริมาณเชื้อไฟในพื้นที่อนุรักษ์ เพ็ญพร หอพรศิริ 2521
P022102 การสะสมของเศษไม้ใบไม้บางชนิดในป่าปลูก สวัสดิ์  ดุลยพัชร์   และชยาพล นงนุช 2521
P022103 การเจริญเติบโตและเปอร์เซ็นต์การรอดตายของไม้ สัญญา  เกียรติทับทิว  และสมาน รวยสูงเนิน  2521
P022201 การทดลองชนิดไม้และระยะการปลูกเพื่อปรับปรุงต้ สมาน  รวยสูงเนิน  และนิตยา ภูรีวิโรจน์กุล 2522
P022202 การศึกษาไม้ยางพาราในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํ สมาน รวยสูงเนิน  2522
P002203 การทำพื้นที่เพาะปลูกและขั้นบันได สวัสดิ์  ดุลยพัชร์ 2522
P002204 การหาปริมาตรไม้เพื่อทำฟืนและเผาถ่านในพื้นที่ป ฝ่ายวิจัย 2522
P002205 ข้อมูลเบื้องต้นในการปลูกสร้างป่าเพื่อการปลูกป่าป สมาน  รวยสูงเนิน 2522
P002206 ไม้ฟืน สมาน  รวยสูงเนิน 2522
P002207 แนวปฏิบัติในการปลูกพันธุ์ไม้บางชนิดเพื่อรักษาต้ นิตยา  ภูรีวิโรจน์กุล 2522
P002301 การเจริญเติบโตของไม้บางชนิดที่ปลูกเพื่อปรับปรุง สมาน  รวยสูงเนิน 2523
P002302 การสํารวจการใช้ไม้ฟืนของชาวเขาเผ่าต่างๆ  สมาน  รวยสูงเนิน 2523
P002303 ประโยชน์ของไม้ไผ่ สมาน  รวยสูงเนิน 2523
P022501 การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีบางประ สมาน  รวยสูงเนิน   และแสวง รวยสูงเนิน  2525
P002502 การปลูกต้นไม้เพื่อปะทะและคุ้มกันลม สมาน  รวยสูงเนิน 2525
P002503 ระบบวนเกษตรที่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งต้นน้ํ พรชัย ปรีชาบัญญา  2525
P002504 ป่าไม้กับงานวิจัยด้านอุทกวิทยา สมาน  รวยสูงเนิน 2525
P002505 การลดผลกระทบที่เกิดจากการพังทลายของดินอัน ฝ่ายวิจัย 2525
P002601 หญ้ากับการชะลอการไหลของน้ําในร่องน้ํา  วิชัย ทรงวัฒนา  พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  และสมาน รว 2526
P002602 กระถินยักษ์ช่วยปรับปรุงดินและปลูกป่าทดแทน  สมาน  รวยสูงเนิน 2526
P002604 ซินโคนา (Cinchona) สมาน  รวยสูงเนิน 2526
P002605 แนวทางในการจัดการลุ่มน้ำสำหรับประเทศไทย สมาน  รวยสูงเนิน 2526
P002606 ผลกระทบของการสร้างป่าต่อลักษณะการไหลของ สุกิจ  รักพานิชแสง 2526
P002701 แนวความคิดเกี่ยวกับสมดุลของน้ําในสวนกาแฟใต? พรชัย   ปรีชาป?ญญา  และวสันต? นุ?ยภิรมย?  2527
P002702 EROSION AND SEDIMENTATION IN THAI (บทคัดย่อ) สมาน  รวยสูงเนิน 2527
P002801 ปริมาณตะกอนและน้ําไหลบ่าหน้าดินจากพื้นที่เกษ กัลยาณี ดอนสกุล  ประเดิมชัย แสงคูวงษ?  และสมาน 2528
P002802 มวลชีวภาพและผลผลิตไม้ฟ?นของไม?กระถินยักษ?  กระถินณรงค? ธํารง ชินสุขใจประเสริฐ  ชัยรัตน? ชยามฤต  และสมาน 2528
R002803 Changes of soil propoties under 5 year ole Eucalyptus Pintip Thitirojanawat .Sirithon Wanich-anukul.W 2528
R002901 สมรรถนะการอุ้มน้ําของดินภายใต้การปลูกกระถินณรงค์  กระถิ พิณทิพย์ พิบูลกุลสัมฤทธิ์  วีระ พุกจรูญ  สมาน รวยสูงเนิน  รัตนา อ่อนสนิท   ยลจิ 2529
P002902 การเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินภายหลังการปลูกยูคาลิปตัสอายุ พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์  ศศิธร วณิชอนุกูล  พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  สมาน รวยสูงเนิ 2529
R002903 ผลผลิตของถั่วฮามาตาที่ปลูกควบกับหญ้ารูซี ในการปรับปรุงทุ่งหญ้า ชลาทร ศรีตุลานนท์    วิจิตร แสงรัตน์   และสมาน รวยสูงเนิน  2529
P003001 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการปลูกยูคาลิปตัส  ฝ่ายวิจัย กองอนุรักษ์ต้นน้ํา  2530
P003002 สมบัติของดินบริเวณโครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุทุกวิทยา พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ วารินทร์ จิระสุขทวีกุล  พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  มนตรี พุท 2530
P003101 สมบัติของดินบริเวณโครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุทกวิทยา กําชัย กาญจนธนเศรษฐ  อาทร บุญเสนอ  พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์  วารินทร? จิระสุ 2531
P003102 สมรรถนะการอุ้มน้ําและความพรุนรวมของดินบริเวณลุ่มน้ําสุ  จ. พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์  วีระ พุกจรูญ  วินิจ ภู?เนาวรัตน?  สมาน รวยสูงเนิน  และรั 2531
P003103 ความสัมพันธ์ปริมาณน้ําฝนกับปริมาณตะกอนและปริมาณน้ําไห เอกชัย ลิ่มถาวรศิริพงศ?  วีระ พุกจรูญ  วินิจ ภู?เนารัตน?  และสมาน รวยสูงเนิน  2531
P003201 ความคงทนของดินบริเวณลุ่มน้ําห้วยลิ่นถิ่น  พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์  ประเดิมชัย แสงคู?วงษ?   เอกชัย ลิ่มถาวรศิริพงศ?    สมา 2532
P003301 ลักษณะโครงสร้างของป่าและองค์ประกอบของพรรณไม้ในป่าดิบ ศิริชัย ปาลา  และชลาทร ศรีตุลานนท 2533
P003401 ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลา ศรีวรรณ  จิระสุขทวีกุล   วารินทร? จิระสุขทวีกุล   และพงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  2534
P003402 ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ต่อคุณภาพน้ำทางด้านเคมีและชีววิทยาในเขตลุ่มน้ำแม่แจ่ม อาทร บุญเสนอ  และจรูญ สุขเกษม  2534
P003403 ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ต่อคุณภาพน้ำทางกายภาพในเขตลุ่มน้ำแม่แจ่ม อาทร  บุญเสนอ   และจรูญ  สุขเกษม  2534
P003501 ผลการศึกษาชนิดและปริมาณโลหะหนักและวัตถุมีพิษทางการเก สมยศ  รุ?งโรจน?วณิชย?   ป?ทมา  แสงบริสุทธิ์   และบุญมา  ดีแสง  2535
P003502 การตรวจวัดและวิเคราะห?คุณภาพบางประการของน้ํา บริเวณลุ? พรรณวดี ธํารงหวัง  ประเดิมชัย แสงคู?วงษ?  และสมชาย อ?อนอาษา  2535
P003601 การทดสอบการใช?สมการการสูญเสียดินสากลในพื้นที่ป่าไม พิณทิพย?   ธิติโรจนะวัฒน?   และสุพจน?  เจริญสุข  2536
P003602 ลักษณะโครงสร้างของสังคมป่าดิบเขาที่หน่วยพัฒนาต้นน้ําที่ 26 วีระ พุกจรูญ  และธรรมนูญ แก?วอําพุท  2536
P003603 ปริมาณน้ําในดินในพื้นที่ไร่ร้างและสวนสนสามใบชั้นอายุต่าง ๆ วีระ  พุกจรูญ  และ ธรรมนูญ  แก?วอําพุท  2536
P003604 วัตถุมีพิษกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในน้ําท่าตามชั้นคุณภาพลุ่มน้ําต่างๆ สมยศ  รุ่งโรจน์วณิชย์  2536
P003701 การเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินภายหลังการทําลายป่าเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างในลุ่มน้ำแม่กลอง บุญมา  ดีแสง    ทรงธรรม  สุขสว่าง   พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์   จําเนียร  เผื่อนด 2537
P003801 การตกค้างของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในน้ําที่ชะผ่านกองปุ๋ยหมักไฮเทค พรรณวดี ธํารงหวัง  2538
P003802 การศึกษาเปรียบเทียบค่าปัจจัยชะล้างพังทลายของฝนที่เหมาะสม พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์  และ  สุพจน์ เจริญสุข  2538
P003803 การศึกษาและสํารวจชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำบริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง สมยศ รุ่งโรจน์วณิชย์ 2538
P003901 ผลกระทบของการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพทางกายภาพบางประการของน้ำ บริเวณลุ่มน้ำแม่ริม พรรณวดี  ธํารงหวัง   ชลาทร  ศรีตุลานนท์   และจุไร ทองมาก  2539
P003902 ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อสภาพแวดล้อมและเศรษฐสังคมที่บ้านคีรีวง วีระ พุกจรูญ    อาจินต์  หนูประสิทธิ์   และอภิชาติ  ภัทรธรรม  2539
P003903 ผลของทําลายป่าต่อสมบัติบางประการของดินบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช บุญมา ดีแสง  พิณทิพย? ธิติโรจนะวัฒน?  อาจิน หนูประสิทธิ์ และ แสงจันทร? ศรีสาย 2539
P004001 ปริมาณโลหะหนักในลําน้ํา  จากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ บริเวณลุ่มน้ำแม่ริม พรรณวดี  ธํารงหวัง  ชลาทร  ศรีตุลานนท?  และอรทัย  ศุกรียพงศ?  2540
P004002 รวมบทคัดย่อ   งานวิจัยลุ่มน้ำ  (เอกสารเผยแพร่) กลุ่มลุ่มน้ำ 2540
P004004 ภูมิปัญญาของสตรีต่อการจัดการลุ่มน้ํา  บริเวณลุ่มน้ําลิ่นถิ่น อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ไพรินทร์  เชื่อมชิต  2540
P004101 การเปลี่ยนแปลงของค่าสัมประสิทธิ์การนําน้ํา และสมบัติทางกายภาพบางประการของดิน ภายหลังการทำลายป่า เขาค้อ บุญมา  ดีแสง   ชลดา  เต็มคุณธรรม   สมชาย  อ?อน 2541
P004102 ความคงทนของดินบริเวณลุ่มน้ําคอง อ. เชียงดาว   จ. เชียงใหม่  พิณทิพย์  ธิติโรจนะวัฒน์  ธรรมนูญ  แก้วอําพุท และรัตนา อ่อนสนิท 2541
P004103 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่างๆ บริเวณลุ่มน้ำคอง พิณทิพย์  ธิติโรจนะวัฒน์  ธรรมนูญ  แก้วอําพุท บุญมา ดีแสง และแสงจันทร์  ศรีสาย 2541
P004104 น้ำและธาตุอาหารในป่าเขตร้อน    (ตำรา) วารินทร์  จิระสุขทวีกุล 2541
P004105 ผลการดําเนินโครงการการพัฒนาที่สูงดอยสามหมื่นต่อสภาพสิ่งแวดล้อมสังคม และเศรษฐกิจ บริเวณลุ่มน้ำสา วารินทร?  จิระสุขทวีกุล  วันชัย  วิรานันท?  และ ชลาทร 2541
P004106 ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพน้ํา บริเวณลุ่มน้ําแม่ริม พรรณวดี ธํารงหวัง  ชลาทร ศรีตุลานนท?  และจุไร ทอ 2541
P004107 การประยุกต์ใช้แบบจําลอง  AGNPS เพื่อการวิเคราะห์ลุ่มน้ําห้วยคอกม้า วันชัย  วิรานันท์    และ  วารินทร์  จิระสุขทวีกุล  2541
P004108 สมบัติทางกายภาพและชลศาสตร์ของดินในพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่างๆ บริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง บุญมา  ดีแสง  พิณทิพย?  ธิติโรจนะวัฒน?  ชลดา  เต็ม 2541
P004201 คุณภาพทางกายภาพและเคมีของน้ํา  บริเวณลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา พรรณวดี ธํารงหวัง  สุวัฒน์ จันทิวงศ์  บุญส่ง ไกรสร 2542
P004202 Soil and Water Losses in Various Land-Uses at Huai Ho Nipon  Tangtham and Suparb  Paramee  1999
P004203 Rainfall-runoff Relationships Predicted from Hydrological Observations ... Huai Hong Khrai Royal development study center Suparb Paramee  1999
P004204 การสูญเสียดินและน้ําภายหลังการทําลายป่าเบญจพรรณเพื่อเพาะปลูกพืชเกษตรและสร้างสวนสักปรับปรุงพื้นที่ บริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้ำน่าน นิตยา  ภูรีวิโรจน?กุล และ สุพจน?  เจริญสุข  2542
P004205 การเสื่อมโทรมของดินเนื่องจากการทําลายป่าในพื้นที่ต้นน้ํา จ.เพชรบูรณ์ บุญมา  ดีแสง  ชลดา  เต็มคุณธรรม  สมชาย  อ?อนอาษา  และแสงจันทร?  ศรีสายเ 2542
P004208 คู่มือการตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  (เอกสา กลุ่มลุ่มน้ำ 2542
P004209 ปริมาณธาตุอาหารในลําน้ํา บริเวณลุ่มน้ําแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ป?ทมา  ทิพรส  ชลาทร  ศรีตุลานนท?  และจุไร  ทองมาก  2542
P004301 ผลของการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อสมบัติทางชลศาสตร์ของดิน ในพื้นที่ต้นน้ำ บุญมา ดีแสง  พิณทิพย? ธิติโรจนะวัฒน?  ชลดา เต็มคุณธรรม และไพรัตน? พิมพ?ศิริกุล 2543
P004401 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อสมบัติทางชีววิทยาและเคมีของดิน บริเวณลุ่มน้ำเข็ก บุญมา ดีแสง  ไพรัตน? พิมพ?ศิริกุล  ชลดา อ?อนอาษา  และสมชาย อ?อนอาษา  2544
P004402 โครงสร้างป่าและสมบัติดินภายหลังการปลูกป่ากระถินยักษ์อายุ 12 ปี อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ วีระ  พุกจรูญ  และ ประภา  คล?ายมุข  2544
P004403 สภาพทางเศรษฐสังคมและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ําห้วยน้ำสุ จังหวัดชัยภูมิ วีระ พุกจรูญ  และ พ.ท. บรรจุ ต?ายทอง  2544
P004404 บทบาทของกระถินยักษ์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ (ตำรา) วีระ  พุกจรูญ 2544
P044405 ผลกระทบจากการทําลายป?าของชุมชนบนพื้นที่สูงต่อคุณภาพน้ำ บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย พรรณวดี  ธํารงหวัง  2544
P004501 การเจริญเติบโตของหญ้าแฝกที่ความสูงจากระดับน้ําทะเลต่างๆ บริเวณลุ่มน้ำวัง เพชร พลอยเจริญ  2545
P040502 การศึกษาเบื้องต่นของสมบัติดินบางประการบริเวณลุ่มน้ําแม่งา  เพชร พลอยเจริญ  2545
P004503 การเปลี่ยนแปลงของค?าสัมประสิทธิ์การนําน้ําและสมบัติทางกา บุญมา  ดีแสง   จารุชาติ  ปราชญ?นคร   ชลดา  อ?อนอาษา   และ เบญจพร  ชาคร 2545
P004504 กราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่าของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาตอนบน จําเนียร เผื่อนดา และ สุวัฒน? จันทิวงค?  2545
P004505 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อ บุญมา  ดีแสง จําเนียร  เผื่อนดา  และ นิตยา ภูรีวิโรจน?กุล  2545
P004601 Tropical Rain Forest Soils and Their Degradation by Agriculture Practices in Headwater areas : Saturated Hydraulic Conductivity and Physical Properties Boonma Deesaeng Pithip Thitrojanawat Benjaporn Chakranon and Pongt 2003
P004602 ปัจจัยต่าง ๆ ในสมการการสูญเสียดินสากล (USLE) ในพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอเชียงดาว พิณทิพย?   ธิติโรจนะวัฒน?   และ ธรรมนูญ   แก?วอําพุท  2546
P004603 ภูมิปัญญานิเวศท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการต้นน้ําของชุมชน บ้านธนิตคำเที่ยง  ป?ทมา ทิพรส  2546
P004604 ความรู้ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลในการจัดการลุ่มน้ําภาคเหนือ สุชาติ มูลเมือง  ไพรินทร? เชื่อมชิต   และ พรชัย ปรีชาป?ญญา  2546
P004605 การประยุกต์ใช้สมการการสูญเสียดินสากล (USLE) ในพื้นที่ลุ่มน้ พิณทิพย์  ธิติโรจนะวัฒน์ 2546
P004606 บทบาทสตรีต่อการจัดการลุ่มน้ำ (ตำรา) ไพรินทร์  เชื่อมชิต 2546
P004607 ผลกระทบทางกายภาพจากการทำลายป่าต้นน้ำเพื่อเพาะปลูกพื นิตยา  ภูรีวิโรจน์กุล 2546
P004608 คู่มือการเก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ตำรา) พรรณวดี  ธำรงหวัง 2546
P004901 การใช้หญ้าแฝกเพื่อเพิ่มระดับน้ำใต้ดิน บุญมา ดีแสง จำเนียงเผื่อนตา ชลดา อ่อนอาษา อาทร บุญเสนอ
P004903 การประเมินสภาวะวิกฤตของลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำยม โสภา ศิริไพพรรณ 2539
P004604 ความรู?ของสมาชิกองค?การบริหารส?วนตําบลในการจัดการลุ?มน้ํา สุชาติ มูลเมือง  ไพรินทร? เชื่อมชิต   และ พรชัย ปรีช 2546
P004906 การประเมินสภาวะวิกฤตลุ่มน้ำสาขาชี พรรณวดี ธำรงหวัง  
P004907 การประเมินสภาวะวิกฤตลุ่มน้ำมูล จำเนียร  เผื่อนดา 2549
P004908 การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินภายหลังการทำลายป่าเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ต้นน้ำ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
P005101 การวิจัยและการประยุกต์ใช้งานวิจัยด้านการจัดการต้นน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2551
P005102 ป่าต้นน้ำกับสภาวะโลกร้อน พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2551
P005103 งานวิจัยเพื่อการจัดการต้นน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2551
P005104 ปลูกป่า 2,000 ต้นช่วยโลกร้อนได้เท่าไร? พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2551
P005105 การสร้างฝาย ช่วยรักษ์น้ำได้อย่างไร? พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2551
P005106 การประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ต้น พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2551
P005107 กำหนดค่า SCS-CN ของพืชคลุมดินเพื่อการจัดการพื้นที่ต้นน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2551
P005108 การกำหนดรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่ต้นน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2551
P005109 การประเมินผลกระทบระบบนิเวศต้นน้ำจากการทำเหมืองแร่ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2551
P005110 แนวคิดของงานวิจัยหญ้าแฝกบนพื้นที่ต้นน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2551
P005111 ทำไมสวนยางพาราจึงทดแทนป่าต้นน้ำไม่ได้ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2551
P005112 การปลูกหญ้าแฝก/การสร้างฝายต้นน้ำ จะช่วยลดโลกร้อนได้อย่า พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2551
P005113 ความหลากหลายทางชีวภาพมีค่าเท่าไร พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2551
P005114 แบบจำลองเพื่อจัดการพื้นที่ต้นน้ำสำหรับประเทศไทย พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2551
P005115 เครื่องมือสำหรับการจัดการต้นน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2551
P005301 การวางแผนจัดการลุ่มน้ําที่สูงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนวิจัยต้นน้ำ 2553
P005302      
P005401 มโนคติเชิงวิเคราะห์เพื่อลดปัญหาและความขัดแย้งในการใช้ที่ดิน พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2554
P005402 บทบาทของทรัพยากรป่าไม้ กับ ปัญหาน้ำบ่าไหลหลาก-แผ่นดิน พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2554
P005403 การพัฒนาแบบจ้าลองมูลค่าของระบบนิเวศป่าไม้ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2554
P005404 ความรู้จากงานวิจัยเกี่ยวกับฝายต้นน้า ธรรมนูญ  แก้วอำพุท 2554
P005405 ระบบนิเวศเขายายดา-เขาท่าฉุด จังหวัดระยอง พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2554
P005406 แบบจำ้ลองคณติศำสตร์เพอื่ประเมนินำ ้ท่ำ ของพนื ที่ตน้นำ ้เปำ้ ดร.พงษศ์กัด ิ์วทิวสัชตุกิลุ  พณิทิพย ์ธติโิรจนะวั 2554
P005501 สถานการณ์ป่าต้นน้ำ ๒๕๕๕ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2555
P005502 การประเมินมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศต้นน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2555
P005503 จะนำวิถีป่าไม้ไทยไปสู้ภัยธรรมชาติกันอย่างไร ? พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2555
P005504 ป่าต้นน้า (ฉบับประชาชน) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2555
P005505 การจำลองเหตุการณ์มหาอุทกภัย 2554 พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2555
P005601 สถานภาพของต้นน้ำในปัจจุบันกับแนวทางในการดำเนินงานใน พิณทิพย์  ธิติโรจนะวัฒน์ 2556
P005602 การใช้แบบจ้าลองประเมินค่าการกักเก็บและการให้น ้าของป่าช ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล, บุญมา ดีแสง, ธรรมนูญ แก้ 2556
P005603 สมบัติทางอุทกวิทยาของดินป่าต้นน ้า  บุญมา และคณะ 2556
P012101 การศึกษาเบื้องต้นลุ่มน้ำห้วยลิ่นถิ่น ฝ่ายวิจัย 2521
P012301 การไหลของน้ำในลำธารลุ่มน้ำขนาดเล็กป่าเบญจพรรณผสมไม้ไผ่ ที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำแม่กลอง บุญปลูก  นาประกอบ 2523
P012801 ปริมาณตะกอนและน้ําไหลบ่าหน้าดินจากพื้นที่เกษตรป่าไม้ 6 สภาพ บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำแม่กลอง ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์  และสมาน รวยสูงเนิน  2528
P012802 ปริมาณตะกอนและน้ําไหลบ่าหน้าดินจากแปลงทดลองในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะต่างๆ บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำแม่กลอง ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์     และสมาน  รวยสูงเนิน  2528
P012803 ไม้ไผ่ช่วยดูดซับน้ําได้ดีเพียงใด  ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ สมยศ รุ?งโรจน?วณิชย?  และ สมาน รวยสูงเนิน  2528
P012804 ปริมาณการร่วงหล่นและการสลายตัวของเศษใบไม้ในพื้นที่ป่า 4 สภาพ ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์  และสมาน รวยสูงเนิน  2528
P012805 ความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ําแม่กลอง ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์  และ สมาน รวยสูงเนิน  2528
P012806 อุณหภูมิอากาศบริเวณป่าเบญจพรรณ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์  และสมาน รวยสูงเนิน  2528
P012807 การศึกษาจํานวนครั้งในการดายวัชพืชที่มีผลต่อการรอดตายของกล้าไม้ ระยะแรกปลูกในสวนป่า บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ําแม่กลอง ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์  และสมาน รวยสูงเนิน  2528
P012808 บัคเตรีในน้ําบริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต?นน้ําแม?กลอง กาญจนบุ ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์  สมาน รวยสูงเนิน  และนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาจุลชีววิทยา 2528
P012809 Sediment Yield and Surface Runoff from 6 Type of Agro Pradermchai Sangcoowong ,Samarn Ronysunggnern 1985
P012810 Interception Losses By Bamboos Pradermchai Sangcoowong ,Somyos RungrojwanichSamarn Ronysunggn 1985
P012811 Sediment Yield and Surface Runoff from Sample Plots Pradermchai Sangcoowong ,Samarn Ronysunggnern 1985
P012901 The Role of Bamboo Forest in Interception, Soil and W ประเดิมชัย  แสงคู่วงษ์ 2529
P013001 คุณภาพน้ําทางแบคทีเรียวิทยาของแม?น้ําแม?กลองตอนบน  ประเดิมชัย   แสงคู?วงษ?  2530
P013002 การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินป?าเบญจพรรณผสมไผ? บริเวณส ประเดิมชัย แสงคู?วงษ?  สมชาย อ?อนอาษา  เพชร  พลอยเจริญ  และสมาน รวยสูงเ 2530
P013101 ลักษณะโครงสร?างของป?าเบญจพรรณผสมไผ?บริเวณสถานีวิจัย เ ทรงธรรม สุขสว?าง  ประเดิมชัย แสงคู?วงษ?   ประสิทธิ์ จิตภิญโญพงศ?  วารินทร?  จิร 2531
P013102 บทบาทของไม้ไผ่ในการจัดการพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ประเดิมชัย  แสงคู่วงษ์ 2531
P013301 สมดุลของน้ําในป่าเบญจพรรณธรรมชาติ ห้วยลิ่นถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี สมชาย อ่อนอาษา   ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์   วรรณชนก สุวรรณกร   เพชร  พลอยเ 2533
P013401 ผลกระทบของการทําไม้แบบเลือกตัดต่อผลผลิตของน้ําลุ่มน้ําเขตร้อน ขนาดเล็กในประเทศไทยส่วนที่ 1 : ผลกระทบต่อปริมาณน้ำ ทรงธรรม  สุขสว?าง และประเดิมชัย  แสงคู?วงษ?  2534
P013402 การจําแนกชั้นความหนักเบาของฝนที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต?นน้ํา ประเดิมชัย   แสงคู่วงษ์    และสมชาย   อ?อนอาษา  2534
P013501 การศึกษาปริมาณตะกอนที่เกิดจากการตัดทางชักลากไม้ในพื้นที่ ประเดิมชัย  แสงคู่วงษ์   ทรงธรรม สุขสว?าง  และวิเชียร ศิริกิม  2535
P013502 ผลกระทบของการทําไม้แบบระบบเลือกตัดต่อผลผลผลิตน้ํา ของลุ่มน้ำขนาดเล็ก ทรงธรรม สุขสว่าง  และ ประเดิมชัย แสงคู?วงษ?  2535
P013601 สารพิษตกค้างในพื้นที่ต้นน้ําลําธารบริเวณโครงการพัฒนาที่สูงสามหมื่น ทรงธรรม สุขสว่าง และ ชลาทร ศรีตุลานนท?  2536
P013602 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดินภายหลังการทําไม้ ออกจากพื้นที่ต้นน้ำ ที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำแม่กลอง กาญจนบุรี ทรงธรรม สุขสว่าง  พิณทิพย? ธิติโรจนะวัฒน?  กรรณิการ? ว?องวุฒิญาณ  และวรางคน 2536
P013701 ผลของการทําไม้ออกจากป่าต้นน้ําต่อปริมาณแบคทีเรียและเชื้อราในดินที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ทรงธรรม สุขสว่าง   ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์   และกรรณิการ? ว?องวุฒิญาณ  2537
P013702 การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินภายหลังการปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูต้นน้ำแม่กลอง ทรงธรรม  สุขสว่าง   บุญมา ดีแสง   และประภา คล้ายมุข  2537
P013703 การสูญเสียธาตุอาหารพืชภายหลังการปลูกสร้างสวนป่าในพื้นที่ต้นน้ำ บริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้ำแม่กลอง ทรงธรรม สุขสว่าง   และบุญมา ดีแสง  2537
P013704 ผลของการทําไม้โดยระบบเลือกตัดต่อการสูญเสียของธาตุอาหาร ทรงธรรม สุขสว่าง   ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์  และวารินทร? จิระสุขทวีกุล 2537
P013705 ความผันแปรของความชื้นในดินภายใต้สวนสักและสวนซ๊อ ที่สถานีวิจัยลุ่มน้ำแม่กลอง นิพนธ์  ตั้งธรรม  และ  ทรงธรรม  สุขสว?าง  2537
P013801 การฟอกตัวของน้ําทางแบคทีเรียภายหลังการทําลายป่าเพื่อทําการเกษตรและที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่น้ำแม่กลอง ทรงธรรม  สุขสว่าง   นิพนธ? ตั้งธรรม   และสุเทพ  ญาดี  2538
P013802 ผลกระทบของการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพน้ําทางแบคทีเรียบริเวณต้นน้ำแม่กลอง ทรงธรรม  สุขสว่าง   วารินทร?  จิระสุขทวีกุล  และ นิตยา  ภูรีวิโรจน?กุล  2538
P013803 ผลกระทบของการทําลายป่าเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการสูญเสียธาตุอาหารบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง ทรงธรรม  สุขสว่าง   พิณทิพย?  ธิติโรจนะวัฒน?   และนิพนธ? ตั้งธรรม  2538
P013804 การกําหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินถล่มบริเวณลุ่มน้ําพิปูน จ.นครศรีธรรมราช ทรงธรรม สุขสว่าง   ชาญชัย ธนาวุฒิ   นิพนธ? ตั้งธรรม  และ พยัตติพล ณรงคชวนะ 2538
P013901 สมดุลของธาตุอาหารในลุ่มน้ําป่าเบญจพรรณผสมไผ่ที่ จ.กาญจนบุรี ทรงธรรม สุขสว?าง   นิพนธ? ตั้งธรรม   วารินทร? จิระสุขทวีกุล  และเสาวนีย? สุนทรพิ 2539
P013902 สมดุลของน้ําบริเวณพื้นที่ต้นน้ําแม่กลอง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทรงธรรม สุขสว?าง  และนิพนธ? ตั้งธรรม  2539
P013903 การตกค้างของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในน้ําและดินตะกอนภายหลังการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง ทรงธรรม  สุขสว?าง   วารินทร? จิระสุขทวีกุล    และภูริภัทร ว?องพิพัฒนานนท?  2539
P014501 สมดุลของน้ําในลุ่มน้ําป่าธรรมชาติและป่าปลูกผสม บริเวณพื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง ทรงธรรม สุขสว?าง   นิพนธ? ตั้งธรรม  และสําเริง ปานอุทัย  2545
P015401 ไฟป่าและพฤติกรรมของไฟในพื้นที่ต้นน้้า ส ำเริง ปำนอุทัย 1   กิตติพงษ์ พงษ์บุญ 1   ประดิษฐ์ ตรีพัฒนำสุวรรณ 1   สมชำ 2554
P015601 การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง ส ำเริง ปำนอุทัย1, สมชำย อ่อนอำษำ1, บุญมำ ดแีสง1 และดอกรัก มำรอด2  no data
P015801 การประเมินค่าดัชนีพื้นที่ผิวใบของป่าชนิดต่างๆ ในประเทศไทย  ส ำเริง ปำนอุทัย 1  อำทร บุญเสนอ 1  พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์ 1  โสภำ ศิริไพพรร 2558
P022401 ผลของการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตในระยะแรกของไม่ซ้อ  วารินทร์ จิระสุขทวีกุล  ธงชัย เปาอินทร?  และสมาน รวยสูงเนิน  2524
P022501 รายงานสำรวจและวิเคราะห์ลุ่มน้ำบริเวณลุ่มน้ำทดลองสถานีวิจัย วารินทร์  จิระสุขทวีกุล 2525
P022601 ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ําน่าน  วารินทร์  จิระสุขทวีกุล  สุพจน?  เจริญสุข  และสมาน  รวยสูงเนิน  2526
P022602 การแตกหน่อของไม้กระถินยักษ์  วารินทร์ จิระสุขทวีกุล  ธงชัย เปาอินทร?  สุพจน? เจริญสุข  และสมาน รวยสูงเนิน  2526
P022603 ความคงทนของดินที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ําน่าน จ.น่าน  วารินทร์   จิระสุขทวีกุล   สุพจน? เจริญสุข และสมาน รวยสูงเนิน  2526
P022701 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับน้ําพืชหยด น้ําตามต้น และน้ําพืชยึด ของไม้ยูคาลิปตัส วารินทร์ จิระสุขทวีกุล  สุพจน? เจริญสุข  และสมาน รวยสูงเนิน  2527
P022901 น้ําพืชยึดของป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ที่สถานีวิจัยเพื่อรักษา ทึี่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำน่าน วารินทร์  จิระสุขทวีกุล    พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล   และสุพจน?  เจริญสุข  2529
P022902 ปริมาณน้ําท่าและตะกอนในลุ่มน้ําน่านตอนบน จังหวัดน่าน  วารินทร์  จิระสุขทวีกุล  สุพจน?  เจริญสุข  และสมาน  รวยสูงเนิน  2529
P022903 อัตราการไหลของน้ําและตะกอนแขวนลอยในแม่น้ําน่านตอนบน จังหวัดน่าน วารินทร์ จิระสุขทวีกุล  สุพจน? เจริญสุข  และสมาน รวยสูงเนิน  2529
P023001 น้ําฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของสวนป่าไม้เลี่ยน  วารินทร์  จิระสุขทวีกุล   สุพจน?  เจริญสุข   และพงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  2530
P023002 การสะสม และการสลายตัวของเศษซากพืชในสวนป่ายูคาลิปตัส  วารินทร์ จิระสุขทวีกุล  สุพจน? เจริญสุข  และพงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  2530
P023101 การสะสมและการสลายตัวของเศษซากพืช ของสวนป่าไม้กระถินยักษ์ วารินทร์  จิระสุขทวีกุล และ สุพจน?  เจริญสุข  2531
P023201 น้ําฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของสวนป่าไม้สัก  สุพจน์  เจริญสุข  วารินทร? จิระสุขทวีกุล  และสมชาย อ?อนอาษา  2532
P023501 ลักษณะโครงสร้างของป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง  ที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำน่าน สุพจน์ เจริญสุข  วารินทร?  จิระสุขทวีกุล  ป?ทมา แสงบริสุทธิ์  ทรงธรรม  สุขสว?าง 2535
P023502 การเจริญเติบโตของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในพื้นที่ปลูกข้าว สุพจน์  เจริญสุข   วารินทร? จิระสุขทวีกุล   และป?ทมา แสงบริสุทธิ์  2535
P024201 การเปรียบเทียบการสูญเสียดินโดยใช้ค่าปัจจัยความคงทน ต่อการชะล้างพังทลายของดินวิธีต่างๆ บริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้ำน่าน สุพจน์  เจริญสุข    พิณทิพย?  ธิติโรจนะวัฒน?    ชัชชัย  ตันตสิรินทร?    และวารินท 2542
P204202 ผลของการปลูกป่าและป่าทุติยภูมิฟื้นนตัว ต่อค่าสัมประสิทธิ์ การปลดปล่อยน้ำลงสู่ลำธาร บริเวฯสถานีวิจัยลุ่มน้ำน่าน สุพจน์  เจริญสุข  2542
P024501 ปริมาณน้ําท่าจากป่าธรรมชาติและป่าปลูกในลุ่มน้ําแม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน สุพจน์ เจริญสุข  วารินทร? จิระสุขทวีกุล  และพงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  2545
P024502 การพัฒนาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลอากาศ (ตำรา) สุพจน์  เจริญสุข 2546
P024602 การพัฒนาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลอากาศ สุพจน์  เจริญสุข 2546
P025001 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอย่างง่าย สุพจน์  เจริญสุข 2550
P025301 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มน้ําบนพื้นที่สูง  สุพจน์  เจริญสุข   น้ํามนต?  ตาลลักษณ?  2553
P025401 การใช้เทคนคิ Rainfall-runoff polygons ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการไหลของน้ำท่าในลำธารในช่วง 29-30 ปีหลังการปลูกป่า จ.น่าน สุพจน์ เจริญสุข และ ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  2554
P025402 สมดุลน้้าของป่าธรรมชาติบริเวณต้นน้้าแม่สาคร จังหวัดน่าน  สุพจน์ เจริญสุข และ ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  2554
P025501 โปรแกรมการคำนวณพื้นที่หน้าตัดลำน้ำเพื่อประเมินค่าน้ำท่าใน สุพจน์  เจริญสุข 2555
P025601 การประยุกต์ใช้แบบจ าลอง API เพื่อการเตือนภัยน้ำบ่าไหลหลากลุ่มน้ำสา จ.น่าน สุพจน์ เจริญสุข และ ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  2556
P025602 บทบาทของฝายต้นน้ำล้าธารต่อคุณภาพชีวิต  สุพจน์  เจริญสุข, บุรลักษณ์  ฉัตรวีระ, เพชร พลอยเจริญ และพงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติ 2556
P025603 การใช้ประโยชน์ที่ดินและสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ต้นน้ํา  สุพจน์  เจริญสุข  สมชาย  อ่อนอาษา   อาทร  บุญเสนอ  จําเนียร  เผื่อนดา  2556
P025701 การตรวจวัดปริมาณน้ำท่าโดยดัดแปลงพื้นที่หน้าตัดของลำน้ำให้ สุพจน์  เจริญสุข 2557
P033101 คุณสมบัติของน้ําลุ่มน้ําสาขาห้วยบ่อทอง อําเภอสอง จังหวัดแพร่ กฤษณะ เวชพร  สมชาย อินทโสตถิ  สงวน ธนชัยสิทธิกุล  และสมาน รวยสูงเนิน  2531
P033501 การพังทลายของดินของพื้นที่ป่าต้นน้ําที่ถูกบุกรุกทําลาย  กฤษณะ เวชพร  2535
P033701 การประเมินน้ําท่าของลุ่มน้ําสาขาห้วยบ่อทอง  กฤษณะ เวชพร  2537
P033901 ผลการบุกรุกทําลายป่าเพื่อปลูกพืชไร่ต่อสภาพอุทกวิทยาและการพังปลายของดินบริเวณลุ่มน้ำแม่ถาง จ.แพร่ กฤษณะ เวชพร  2539
P034101 การเปรียบเทียบสมบัติของดินภายหลังการทําลายป่าเพื่อใช้ทําการเกษตร โดยใช้มารตการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม จ.แพร่ สมยศ รุ่งโรจน์วณิชย 2541
P034102 ลักษณะโครงสร้างของป่าลุ่มน้ําแม่ถาง บริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้ํายม จ.แพร่ สมยศ รุ่งโรจน์วณิชย และ วีระ  พุกจรูญ  2541
P034103 สมรรถภาพที่ดินทางการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ถาง  บริเวณสถ สมยศ  รุ่งโรจน์วณิชย์ 2541
P034104 ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ถาง   บริเวณส สมยศ  รุ่งโรจน์วณิชย์ 2541
P034106 สมรรถภาพที่ดินทางการเกษตร ในพื้นที่ลุ่มน้ําแม่ถาง สถานีวิจัยลุ่มน้ำยม สมยศ รุ่งโรจน์วณิชย 2541
P034301 อิทธิพลของร่มเงาของแสงต่อการเจริญเติบโตของหญ้าแฝก  สมยศ รุ่งโรจน์วณิชย และ กฤษณะ  เวชพร  2543
P034601 การเปรียบเทียบชนิดของวัสดุที่เหมาะสมในการดักหมอก  อาทร บุญเสนอ  2546
P035301 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนการใช้ที่ดินบนพื้นที่ลุ่มน้ำสูง อาทร  บุญเสนอ พรรณวดี  ธํารงหวัง  บุญมา  ดีแสง   โสภา  ศิริไพพรรณ   บุรลัก 2553
P035601 คุณภาพน้้าและผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรบนพื้นที่ต้นน้ำ อาทร  บุญเสนอ, โสภา  ศิริไพพรรณ, ปัทมา  ทิพรส และมลิวรรณ  บุญเสนอ 2556
P035801 การประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน คุณภาพน้ำและผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรบนพื้นที่ต้นน้ำ เศรษฐา ขอสุข  สุรชัย  สิงหเ์หาะ อาทร  บุญเสนอ  ส้าเริง  ปานอุทัย  2558
P042001 ความอุดมสมบูรณ์ของดินลุ่มน้ําโป่งไคร้ จ.เชียงใหม่ บุญปลูก นาประกอบ และสวัสดิ์  ดุลยพัชร 2520
P042002 ปริมาณตะกอนจากการทําไร่เลื่อนลอย ที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ บุญปลูก นาประกอบ   พงษ?ศักดิ์  ลาภอุดมเลิศ  และถนัด วชิรจุติพงศ?  2520
P042003 การศึกษาปริมาณน้ําฝนไหลผ่านเรือนยอด น้ําฝนไหลตามลําต้น น้ำผนที่กักเก็บโดยเรือนยอดต้นไม้ของป่าเบญจพรรณไม้สัก บริเวสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ อุทัย  จันผกา    และถนัด  วชิรจุติพงศ?  2520
P042004

การศึกษาเกี่ยวกับน้ําฝนที่เก็บกักโดยเรือนยอด น้ําฝนที่ไหลตามลำต้น และน้ำฝนที่ไหลผ่านเรือนยอดต้นไม้ในป่าดิบ ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 350 ถึง 500 เมตร บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่

อุทัย จันผกา  ถนัด วชิรจุพงศ?  และภิชาติ วรรธนะประทีป  2520
P042201 ผลการทดลองหาอัตราการสูญเสียหน้าดินและน้ําไหลบ่า จากแปลงพื้นไร่ชนิดต่างๆ ร่วมกับการปลูกสวนป่า ภิชาติ วรรธนะประทีป  ชยาพล นงนุช  และ สมาน รวยสูงเนิน  2552
P042301 การศึกษาความเจริญเติบโตของไม้ชนิดต่างๆที่ปลูกทดลอง บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภิชาติ วรรธนะประทีป   ชํานาญ  ลือบางใหญ?    และสมาน รวยสูงเนิน  2523
P043501 สมรรถนะการอุ้มน้ําสูงสุดของดินในพื้นที่ไร่ร้าง และสวนป่าสนสามใบชั้นอายุต่างๆ วีระ พุกจรูญ  ธรรมนูญ แก?วอําพุท  และ รัตนา อ?อนสนิท  2535
P044001 ปริมาณการร่วงหล่นของใบไม้และอัตราการสลายตัวของเศษใบไม้จากสวนป่าไม้ทดลอง ที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ธรรมนูญ แก?วอําพุท  2540
P044002 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความชื้นของดินภายใต้สวนป่า และป่าเบญจพรรณธรรมชาติ ที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ธรรมนูญ แก?วอําพุท  2540
P044101 ระบบนิเวศลุ่มน้ำที่สูงในภาคเหนือประเทศไทย (เอกสารเผยแพร่ พรชัย  ปรีชาปัญญา 2541
P044102 ป่าเมี่ยง : ป่ากันชนแหล่งต้นน้ำลำธารในภาคเหนือตอนบนของ พรชัย  ปรีชาปัญญา 2541
P044103 ภูมิปัญญาพื้นบ้าน : การสืบเสาะหาและใช้ประโยชน์ (เอกสารเผ พรชัย  ปรีชาปัญญา 2541
P444201 ผลกระทบการใช้ประโยชน้ที่ดินต่อคุณภาพของน้ําบริเวณ ลุ่มน้ําแม่ทะลาย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พรชัย ปรีชาป?ญญา  2542
P044202 โครงการ ภูมิปัญญาชาวป่าเมี่ยง (ชา) เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการจัดการลุ่มน้ำที่สูงภาคเหนือ ประเทศไทย พรชัย ปรีชาป?ญญา และ พงษ?ศักดิ์ สหุนาฬุ  2542
P044203 Agro-forestry Systems for Mountainous Lands with Special Reference to highlands of Northern Thailand Nipon Tangtham  and Pornchai Preechanpany 1999
P044301 Changing Land Use Mosaics of (Former) Shifting Cultiva ปลอดประสบ  สุรัสวดี 2543
P044302 ภูมิปัญญากะเหรี่ยงเกี่ยวกับความยั่งยืนระบบนิเวศป่าไม้ต้นน้ํา และวนเกษตรในภาคเหนือ พรชัย ปรีชาป?ญญา  และ วารินทร? จิระสุขทวีกุล 2543
P044401 สถานภาพของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยช้างในจังหวัดเชียงใหม่  พรชัย ปรีชาป?ญญา 2544
P044402 ผลกระทบจากการทําลายความหลากหลายนิเวศป่าไม้ต่อระบบเศรษฐสังคม อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พรชัย ปรีชาป?ญญา  ธีรเดช วุฒิเจริญ  ธรรมนูญ แก?ว 2544
P044403 การกัดชะและน้ําไหลบ่าหน้าดินจากป่าเบญจพรรณ เชียงดาว เชียงใหม่ พรชัย ปรีชาป?ญญา   ธรรมนูญ แก?วอําพุท    ชาติชา 2543
P044404 ภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับระบบนิเวศวนเกษตร บนแหล่งต้นน้ำ พรชัย  ปรีชาปัญญา 2544
P044501 พลวัตภูมิปัญญานิเวศท้องถิ่นชาวป่าเมี่ยงเกี่ยวกับการจัดการแหล พรชัย ปรีชาป?ญญา  ชลาธร จูเจริญ  มงคล โภไคยพิ 2545
P044601 ภูมิปัญญาชาวป่าเมี่ยง(ชา)เกี่ยวกับความยั่งยืนของระบบนิเวศลุ่มน้ำ พรชัย  ปรีชาป?ญญา ชลาธร  จูเจริญ ไพรินทร?  เชื่อม 2546
P044602 ภูมิปัญญานิเวศท้องถิ่นเกี่ยวกับวนเกษตร และการจัดการลุ้มน้ําที่นสูง พรชัย ปรีชาป?ญญา  ชลาธร จูเจริญ  มงคล โภไคยพิ 2546
P044603 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำ พรชัย  ปรีชาปัญญา 2546
P044701 ความหลากหลายทางนิเวศวิทยาป่าดิบเขา  พรชัย ปรีชาป?ญญา  ปภาดา อุทุมพันธ?  และ ชาติชาย ณ ลําปาง 2547
P044702 การจัดการลุ่มน้ําป่าเมี่ยงโดยชุมชนมีส่วนร่วม  พรชัย ปรีชาป?ญญา  ชลาธร จูเจริญ มงคล โภไคยพิพัฒน?  กาญจนา ขันคํา  วารินท 2547
P044703 นิเวศวิทยาพื้นบ้านเกี่ยวกับความยั่งยืนของป่าต้นน้ํา เทือกเขาฝีปันน้ำ พรชัย ปรีชาป?ญญา  2547
P044704 การผสมผสานภูมิปัญญานิเวศท้องถิ่นและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการป้องกันอุทกภัยจากลุ่มน้ำภูเขา พรชัย ปรีชาปัญญา สมชาย อ่อนอาษา ประดิษฐ์ ตรีพัฒนสุวรรณ พงศธร บรรณโส มปป.
P044705 ภูมิปัญญานิเวศท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำ พรชัย ปรีชานันท์ ไพรินทร์ เชือมชิต ปพัทมา ทิพรส จำเนียร เผื่อนดา ชลดา อ่อนอ มปป.
P044706 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแหละสังคมต่อชุมชนในการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ต้นน้ำ พรชัย ปรีชาปัญญา มปป.
P044707 การยอมรับและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ต้นน้ำ พรชัย ปรีชาปัญญา มปป.
P044802 ระบบอุทกพื้นที่บ้านโดยชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำวัง พรชัย ปรีชานันท์ ไพรินทร์ เชือมชิต ปพัทมา ทิพรส จำเนียร เผื่อนดา ชลดา อ่อนอ มปป.
P052501 การตอบสนองของกล้ากระถินยักษ์ที่คลุกเชื้อด้วยไรโซเบียมบางชนิด วีระ พุกจรูญ  และสมาน รวยสูงเนิน  2525
P052601 สมการสําหรับประเมินปริมาตรไม้ฟืนของกระถินยักษ์ วีระ  พุกจรูญ  กิตติพงษ? พงษ?บุญ   พันศักดิ์ ถ?องแท?มุ?งเจริญ  และสมาน รวยสูงเนิ 2526
P052602 อิทธิพลของการใส่ปุ๋ย การให้แสง และการให้น้ําในระดับต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตต่อกล้ากระถินยักษ์ วีระ พุกจรูญ   และสมาน รวยสูงเนิน  2526
P052603 ความผันแปรของปริมาณน้ําฝนและจํานวนเครื่องวัดน้ําฝน ในลุ่มน้ำทดลองขนาดเล็ก วีระ พุกจรูญ  และสมาน รวยสูงเนิน  2526
P052604 อัตราการซึมน้ําผ่านผิวดินภายใต้พืชคลุมดินบางชนิด  วีระ พุกจรูญ   และสมาน  รวยสูงเนิน  2526
P052605 Water Holding Capacity of Soils in Arcacia Auriculaeformis Leuceana lucochephala and Eucalyptus camandulensis Plantation (Abstract) Pintip Thitirojanawat,Ratana onsanit, Vea putjarovn ,Yonjit Eak-ura, Sama 1983
P052701 การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินบางประการภายหลังการแผ้วถางป่าเบณจพรรณ เพื่อปลูกสร้างสวนป่ากระถินยักษ์ วีระ พุกจรูญ   กิตติพงษ? พงษ?บุญ   และสมาน รวยสูงเนิน  2527
P052702 การพังทลายของดินในระดับความลาดชันต่างๆ  วีระ  พุกจรูญ   กิตติพงษ?  พงษ?บุญ   และ สมาน รวยสูงเนิน  2527
P052703 ปริมาณน้ําฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของไม้ยูคาลิปตัส  วีระ  พุกจรูญ    กิตติพงษ?  พงษ?บุญ   และสมาน รวยสูงเนิน  2527
P052704 การตอบสนองของกล้าประดู่ที่คลุกด้วยเชื้อไรโซเบียม  กิตติพงษ์ พงษ์บุญ  วีระ พุกจรูญ  และสมาน รวยสูงเนิน  2527
P052705 รายงานการสำรวจและวิเคราะห์ลุ่มน้ำสุ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ กฤษณะ  เวชพร 2527
P052801 ปริมาณน้ําฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของไม้กระถินยักษ์  วีระ  พุกจรูญ    กิตติพงษ? พงษ?บุญ   และสมาน รวย 2528
P052802 Changing in soil propoties after clearing the logged over Mixed decideous forest to shifting cultivations areas (Abstract) Wera pukcharoon Samarn Rouysungnern 1985
P052901 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของดินระหว่างป่าเบญจพรรณ ที่ผ่านการทำไม้กับไร่เลื่อนลอย อายุ 3 ปี วีระ พุกจรูญ  และ สมาน รวยสูงเนิน  2529
P052902 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินภายหลังการเตรียมพื้นที่ปลูกป่าในพื้นที่ป่าเบญจพรรณและไร่เลื่อนลอย วีระ พุกจรูญ  สมภพ จงรวยทรัพย?  กิตติพงษ? พงษ?บุ 2529
P053001 ปริมาณตะกอนและน้ําไหลบ?าจากแปลงทดลองในสวนป่ากระถินณรงค์และกระถินยักษ์ อายุ 5 ปี ที่สถานีวิจัยรักษาต้นน้ำชี จ.ชัยภูมิ วีระ พุกจรูญ   และสมาน  รวยสูงเนิน  2530
P053101 ความคงทนของดินและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณลุ่มน้ําสุ จ.ชัยภูมิ วีระ  พุกจรูญ    พิณทิพย?  ธิติโรจนะวัฒน?    และสมาน 2531
P053102 มวลชีวภาพของไม้โตเร็วชนิดต่างๆ ที่สวนป่าคอนสาร ชัยภูมิ  วีระ  พุกจรูญ    เอกชัย  ลิ่มถาวรศิริพงศ?   วินิจ  ภู?เนา 2531
P053201 มวลชีวภาพของไม้กระถินณรงค์และสมการสําหรับประเมินค่า  วีระ พุกจรูญ  เอกชัย ลิ่มถาวรศิริพงศ?  วินิจ ภู?เนาวรัต 2532
P053202 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดินภายหลังการปลูกป่ากระถินยักษ์ ในพื้นที่ป่าเบญจพรรณและไร่เลื่อยลอยดั้งเดิม วีระ พุกจรูญ  เอกชัย ลิ่มถาวรศิริพงษ?  พิณทิพย? ธิติโ 2532
P053401 Benefit-Cost Analysis of Selected Agroforestry Systems in Northeastern Thailand Supachart  Wannawong  1991
P053501 A Potential Computer Watershed Model Software tested at Phu Wiang Watershed (Abstract) Supachart  Wannawong  1992
P053701 ปริมาณฝนและโอกาสที่จะมีฝนตกในลุ่มน้ําสุ  ศุภชาติ  วรรณวงษ 2537
P053801 การสลายตัวของซากใบสักในสวนป่าไม้สักบริเวณพื้นที่ป่าดงลาน ศุภชาติ วรรณวงษ?  และ ป?ทมา วิทยากร  2538
P054201 ลักษณะโครงสร้างของป่าเต็งรังบริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้ําชี อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ศุภชาติ  วรรณวงษ 2542
P054301 ปริมาณฝนและโอกาสที่จะมีฝนตกในพื้นที่ลุ่มน้ําสุ อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ศุภชาติ  วรรณวงษ?  2543
P054302 การสูญเสียดินและน้ําจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่แตกต่างกันบริเวณลุ่มน้ำสุ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ศุภชาติ  วรรณวงษ?   มปป.
P054401 ความผันแปรของความชื้นในดินจากการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่างๆ ที่ลุ่มน้ำภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ศุภชาติ  วรรณวงษ?  2544
P054701 การจัดการป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอาหารและใช้สอย : กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านโคกสูง ภายในพื้นที่ลุ่มน้ำภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ประดิษฐ์  ศรีพัฒนาสุวรรณ เมธี รุ่งแสง สุภัทร หะยะกัง 2546
P054702 การสะสมและการสลายตัวของซากพืชในป่าธรรมชาติ และพื้นที่สวนป่า บริเวณลุ่มน้ำภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ไม่มี มปป.
P055401 ผลกระทบของไฟป่าต่อสังคมพืชในพื้นที่ต้นน้ำ ประดิษฐ์  ตรีพฒันาสวุรรณ 1/   กิตติพงษ์  พงษ์บุญ 1/ 2554
P063701 ผลการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ําต่อลักษณะการไหลของน้ําในลําธารของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา สมชาย อ่อนอาษา  2537
P063801 ปริมาณน้ําฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของไม้กระถินยักษ์ บริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี สมชาย อ?อนอาษา  2538
P064101 การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินภายหลังการทําลายป่าเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในพื้นที่ต้นน้ำ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ สมชาย อ?อนอาษา ชลดา เต็มคุณธรรม บุญมา ดีแสง 2541
P064201 ลักษณะโครงสร้างป่าสนเขา บริเวณทุ่งนางพญา อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.เพชรบูรณ์ สมชาย  อ?อนอาษา  วีระ  พุกจรูญ  โสภา  ศิริไพพรร 2542
P064301 สมรรถนะการซึมน้ําผ่านผิวดินในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ บริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้ำป่าสัก อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ สมชาย อ?อนอาษา และชลดา เต็มคุณธรรม  2543
P064701 ศักยภาพการให้น้ำในลําธารของพื้นที่ต้นน้ำบริเวณลุ่มน้ำเข็ก อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ สมชาย อ?อนอาษา  อาทร บุญเสนอ และชลดา เต็มคุณธรรม 
P065401 ผลกระทบของไฟป่าต่อชุมชนในพื้นที่ต้นน้้า ชาย   อ่อนอาษา, เมธี รุ่งแสง, ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรร 2554
P065402 แบบจ้ำลองน ้ำท่ำที่ต้นน ้ำเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  สมชำย อ่อนอำษำ  ชลดำ ออ่นอำษำ  และ  ดร.พงษ์ศั 2554
P065701 ศักยภาพการให้น ้าทา่ของป่าชนิดตา่งๆ  สมชาย อ่อนอาษา  อาทร บญุเสนอ       สุวัฒน์ จันธ์ว 2557
P072801 การหาค่าการคายระเหยโดยวิธี Thornthwaite ที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำวัง อ.พาน จ.เชียงราย วินิจ  ภู?เนาวรัตน?   ชลาทร ศรีตุลานนท?  และสมาน รว 2528
P072901 ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืชของป่าดิบเขา บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำวัง วินิจ ภู?เนาวรัตน?   ชลาทร ศรีตุลานนท?  ธํารง ชินสุขใ 2529
P074101 ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงในคาบ 15 ปี บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาลุ่มน้ำวัง อ.พาน จ.เชียงราย เพชร พลอยเจริญ  2541
P075201 ลักาณะทางอุทกวิทยาหลังการสร้างเฝายต้นน้ำลำธารโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพชร พลอยเจริญ  2552
P082101 การศึกษาการใช้น้ําของกล้าไม้บางชนิด ที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา อนุศักดิ์  สุนันทพงศ?ศักดิ์  สุทธิชัย วิริยโกศล  และชล 2521
P082501 สมรรถนะการซึมน้ําผ่านผิวดินในป่าดิบแล้งห้วยฟ้าผ่า ปากช่อง  นครราชสีมา ชลาทร ศรีตุลานนท?  สุรเชษฎ? วันดีเรืองไพศาล  และ 2525
P082502 การสังเกตการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้บางชนิดที่ป่าหินล้ม จังหวัดสุรินทร์ ชลาทร ศรีตุลานนท?   สมาน รวยสูงเนิน   และยิ่งชัย จั 2525
P082601 การวัดปริมาณน้ําฝนในแนวตั้งและเอียงในทิศทางต่างๆ กัน  ชลาทร ศรีตุลานนท?   มนตรี พุทธวงศ?   และสมาน รว 2526
P082602 ลักษณะลุ่มน้ำที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำลำตะคอง ชลาทร  ศรีตุลานนท์ 2526
P082801 มวลชีวภาพของสวนป่าซ้อ อายุ 10 ปี  ชลาทร   ศรีตุลานนท?     มนตรี พุทธวงศ?    และสมาน 2528
P082802 ความคงทนและสมรรถนะการอุ้มน้ําของดินในปาเบญจพรรณและไร่ร้าง ที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำลำตะคอง ชลาทร ศรีตุลานนท์  สมาน รวยสูงเนิน  และมนตรี พุ 2528
P082803 คุณภาพน้ําทางจุลชีววิทยาของลุ่มน้ําลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ชลาทร  ศรีตุลานนท์   และสุเทพ  พลเสน  2528
P082804 Soil Erodibility and Water Holding Capacity of Dry Mixed deciduous forest and shifting cultivation at Lam Ta Kong Watershed reserch station Chalatorn Srituranon Samarn Rouysungnern m 1985
P083301 ปริมาณน้ําฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของไม?บางชนิด  วิชัย  ทรงวัฒนา   สมาน  รวยสูงเนิน   และวิชัย  อ?อน 2531
P083501 ปริมาณน้ําและตะกอนแขวนลอยของป?าดิบชื้นในเขตอุทยานแห? วิชัย ทรงวัฒนา  2535
P083701 การจําแนกชั้นความหนักเบาของฝนที่ตกในพื้นที่ลุ?มน้ําลําตะคอง กิตติพงษ?  พงษ?บุญ  2537
P084001 ลักษณะโครงสร?างของป?าในพื้นที่สวนป?าไม?ซ?อ  และสีเสียดแก?น กิตติพงษ?  พงษ?บุญ  2540
P084201 การสูญเสียดินและน้ําจากพื้นที่ป่าธรรมชาติและไร่ร้าง ที่สถานีวิจัยลุ่มน้ำลำตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายกิตติพงษ?  พงษ?บุญ  2542
P084301 การศึกษาดัชนีการชะล้างพังทลายดินโดยน้ําฝน ในพื้นที่สถานีวิจัยลุ่มน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา กิตติพงษ?  พงษ?บุญ 2543
P084501 สมดุลของน้ําจากลุ่มน้ําป่าธรรมชาติ บริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้ําลําตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กิตติพงษ?  พงษ?บุญ  2545
P085101 การทดแทนตามธรรมชาติกับการสูญเสียดินและน้ำ ท่ีสถานีวิจัยต้นน้ำมูล จ.นครราชสีมา กิตติพงษ์  พงษ์บุญ  1/  2551
P085401 แผนงานวิจัย ผลกระทบของไฟป่าต่อทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ กิตติพงษ์  พงษ์บุญ 1/   ประดิษฐ์  ตรีพฒันาสวุรรณ 1/   สมชาย  อ่อนอาษา  1/  สา เริง  ปานอุทยั  1/  บุญมา  ดีแสง 1/  และ จ าเนียร  เผื่อนดา 1/ 
P085402 ผลกระทบของไฟป่าต่อการสูญเสียดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ กิตติพงษ์  พงษ์บุญ 1/   ประดิษฐ์  ตรีพฒันาสวุรรณ 1/ 2554
P085403 สมดุลน้ำของป่าดิบแล้งที่สถานีวิจัยต้นน้ำมูล จ.นครราชสีมา  กิติพงษ์ พงษ์บุญ พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ และ ดร.พง 2554
P092002 ลักษณะลุ่มน้ำทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาของสถานีวิจัยลุ่ม พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2520
P092201 ความชื้นในดินหลังฝนตก ภายใต?การปกคลุมของพืชป?าชนิดต?าง พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  วิทยา วานิช  และสมาน รวยสู 2522
P092202

การเปรียบเทียบปริมาณน้ําระเหยจากถาดระเหยมาตรฐาน เครื่องวัดการระเหยอัตโนมัติ กับถามทดลอง ที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำห้วยหินดาด อ.เมือง จ.ระยอง

พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล   สมาน  รวยสูงเนิน  และ วิท 2522
P092301 การเคลื่อนที่ของน้ําในดิน  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  วิทยา  วานิช  และสมาน  รว 2523
P092302 การใช้สมการความสัมพันธ์ประเมินค่าผลผลิตและวิเคราะห์การลงทุนปลูกต้นขี้เหล็กบ้าน พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  วิทยา  วานิช และสมาน  รวย 2523
P092303 การประเมินค่าน้ําหนักและพื้นที่ใบจากลักษณะบางประการของต้นขนุนป่า พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  วิทยา  วานิช  และสมาน  รว 2523
P092304 การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินภายหลังการใช้สิ่งปกคลุมดินชนิดต่างๆ บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำห้วยหินดาด อ.เมือง จ.ระยอง พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  วิทยา วานิช  และสมาน รวย 2523
P092305 ความถ่วงจําเพาะและการเจริญเติบโตของไม้บางชนิด ที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำห้วยหินดาด อ.เมือง จ.ระยอง พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  วิทยา  วานิช  และสมาน รวย 2523
P092306 มวลชีวภาพของหญ้าคา บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ําห้วยหินดาด อ.เมือง จ.ระยอง พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  วิทยา  วานิช  และสมาน รวย 2523
P092307

สมการที่ใช้ในการประเมินค่าน้ําระเหยจากดินทราย ท้องที่อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  วิทยา วานิช  และสมาน รวยสู 2523
P092308 น้ําฝนที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต?นน้ําห?วยหินดาด  อ.เมือง จ.ระยอง วิทยา วานิช   พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล   และสมาน รวย 2523
P092309 การประเมินค่าน้ำไหลในลำธารจากลุ่มน้ำขนาดเล็ก ป่าดิบแล้งธ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2523
P092401 การประเมินค?าการคายระเหยสูงสุดและการให?น้ําแบบหยด ในส พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  วิทยา  วานิช  และสมาน  รว 2524
P092402 การทดสอบการประเมินค?าความชื้นสัมพัทธ?ของใบไม?บางชนิด บ พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  วิทยา  วานิช  และสมาน  รว 2524
P092403 เขื่อนวัดน้ําในลําธาร  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  วิทยา  วานิช  และสมาน  รว 2524
P092404 จํานวนเครื่องวัดน้ําฝนจากพื้นที่ลุ?มน้ํา  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  วิทยา  วานิช  และสมาน  รว 2524
P092405 น้ําฝนกับการเจริญเติบโตของหญ?าคา ที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต?นน้ํ พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  วิทยา  วานิช  และสมาน  รว 2524
P092406 โอกาสที่จะเกิดฝนแล?งติดต?อกัน 3, 7 และ 15 วัน ที่สถานีวิจัยเพื่ พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  วิทยา  วานิช  และสมาน  รว 2524
P092407 การศึกษาเบื้องต?นเกี่ยวกับน้ําฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของไ พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  วิทยา  วานิช  และสมาน  รว 2524
P092408 ผลของการถางวัชพืช การใช?สารเคมีและบทบาทของอากาศต?อก พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  สมาน  รวยสูงเนิน  และวิทย 2524
P092501 ยางพารากับการซึมน้ําในดิน  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และสมาน  รวยสูงเนิน  2525
P092502 การวิเคราะห?ปริมาณและการใช?ประโยชน?น้ํา จังหวัดระยอง  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  ละม?าย  รัตตะประดิษฐ?  แล 2525
P092503 การแพร?กระจายของน้ําใต?ผิวดินภายใต?การใช?ประโยชน?ที่ดินชนิ พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  และสมาน รวยสูงเนิน  2525
P092504 น้ําฝนใต?ต?นตะเคียนทอง  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล   และสมาน  รวยสูงเนิน  2525
P092505 การซึมน้ําของดินภายใต?การใช?ประโยชน?ที่ดินชนิดต?างๆ จังหวัด พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และสมาน  รวยสูงเนิน  2525
P092506 ประดู?ช?วยบรรเทาความผันแปรอุณหภูมิของอากาศได?อย?างไร  วิทยา  วานิช  2525
P092507 ระบบนิเวศป่าไม้-เกษตรกรรม (บันทึกวิจัยเล่มที่ 26) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2525
P092601 การประเมินค?าน้ําท?า ที่จังหวัดระยอง  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และสมาน  รวยสูงเนิน  2526
P092602 น้ําฝนบนเรือนยอดไม?ผลที่จังหวัดระยอง  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และสมาน  รวยสูงเนิน  2526
P092603 ความแน?นทึบ-ความชื้นของดินผิวหลังการใช?สารเคมีปราบวัชพืช  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และสมาน  รวยสูงเนิน  2526
P092604 ระดับน้ําใต?ดินริมชายทะเล  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  พรรณวดี  ธํารงหวัง  และสม 2526
P092605 A stady of sterm sedimention after road construcetion Pongsak Wittawatchutikul 1983
P092701 น้ําฝนบนต?นขนุน  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และสมาน  รวยสูงเนิน  2527
P092702 ลูกกลิ้งที่ห?วยมะเฟ?อง  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  G.S. Henderson  และสมา 2527
P092703 การศึกษาตะกอนที่เกิดขึ้นจากการทําถนนที่ห?วยมะเฟ?อง จ.ระย พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และ  G.S. Henderson  2527
P092704 การศึกษาเบื้องต?นเกี่ยวกับ Water Repellent Soils  บนพื้นที่ที่ พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  G.S. Henderson  และสมา 2527
P092705 Bed Load Transport at Huay Ma Feung, Rayong, Thaila Pongsak Wittawatchutikul G.s. henderson ,Sam 1984
P092706 ป่าไม้ทำให้ฝนตกจริงหรือ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2527
P092707 ถอยหลังแต่ไม่ลงคลอง พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2527
P092708 น้ำกับการจัดการลุ่มน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2527
P092709 สามผู้พิทักษ์ (บทบาทของเกษตร-ป่าไม้ต่อการรักษาพื้นที่) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2527
P092710 จะหาน้ำป้อนโรงงานที่ระยองได้อย่างไร พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2527
P092711 ต้นน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2527
P092801 Permeameter  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  G.S. Henderson  และสมา 2528
P092802 การเปรียบเทียบข?อมูลน้ําฝนใต?เรือนยอดระหว?างเครื่องวัดชนิดร พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และสมาน  รวยสูงเนิน  2528
P092803 มังคุดกับน้ําฝน  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และสมาน  รวยสูงเนิน  2528
P092804 การกระจายของน้ําฝนใต?ไม?ผลบางชนิดที่ระยอง  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และสมาน  รวยสูงเนิน  2528
P092805 ชมพู?กับน้ําฝน  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และสมาน  รวยสูงเนิน  2528
P092806 ป่ากินได้ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2528
P092807 ป่าไม้เมืองระยอง พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2528
P092808 ทางออกของมันสำปะหลัง พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2528
P092809 ช่วยจับฉันที พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2528
P092810 ผู้ดูแลอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2528
P092811 ต้นไม้คือเพื่อนชีวิต พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2528
P092812 Watershed  Research  at  Rayong, Thailand  Pongsak Witthawatchutikul  1985
P092901 โครงสร?างป?าดงดิบที่สวนสน  ชเยนทร?  เปลื้องเจริญ    และพงษ?ศักดิ์   วิทวัสชุติกุล 2529
P092902 น้ําฝนกับชะอม  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และสมาน  รวยสูงเนิน  2529
P092903 กระท?อนกับน้ําฝน  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และสมาน  รวยสูงเนิน  2529
P092904 น้ําฝนบนต?นกล?วย  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และสมาน  รวยสูงเนิน  2529
P092905 การซึมซาบน้ําของดินในระดับความลึกต?าง ๆ กัน ของการใช?ที่ดิ พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล และสมาน  รวยสูงเนิน  2529
P092906 ระดับลึกที่เหมาะสมกับการใช?Infiltrometer ที่ระยอง  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล และ สมาน  รวยสูงเนิน  2529
P092907 ปริมาณน้ําฝนที่พื้นดินได?รับในไร?มันสําปะหลังที่ จ. ระยอง  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และนิพนธ?  ตั้งธรรม  2529
P092908 ซากพืชที่ร?วงหล?นใต?ป?าดิบแล?งที่ผ?านการทําไม? บริเวณห?วยมะเฟ? ทรงธรรม  สุขสว?าง  และ  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  2529
P092909 ลักษณะโครงสร?างป?าดิบแล?งทุติยภูมิหลังการทําไม? ที่ห?วยมะเฟ??อ ทรงธรรม สุขสว?าง  พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  เอกชัย ลิ่ 2529
P093001 สมบัติทางเคมีของดินหลังการทําลายป?าและใช?ที่ดินที่ห?วยมะเฟ? ทรงธรรม  สุขสว?าง     พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล   พิณ 2530
P093002 Allelophathic effect ของไม?ยูคาลิปตัสต?อการงอกของเมล็ดพืช Pongsak Witthawatchutikul  and Warin Jirasukt 2530
P093003 การระบายน้ําในระบบพืชผสมที่ตะพงในระยอง  พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  และทรงธรรม สุขสว?าง  2530
P093004 ความผันแปรรายเดือนของการซึมน้ําผ?านผิวดินในแต?ละสภาพข พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และสมาน  รวยสูงเนิน  2530
P093005 น้ําฝนบนต?นมะละกอ  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และสมาน  รวยสูงเนิน  2530
P093006 น้ําพืชยึดของป?าดิบแล?งหลังการทําไม?ที่ห?วยมะเฟ?องระยอง  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล   และทรงธรรม  สุขสว?าง  2530
P093007 Hydrometric Application For Watershed Research at Ra Pongsak Witthawatchutikul  1987
P093008 ความชื้นในดินใต?สวนยูคาลิปตัสและพื้นที่ว?างเปล?า   บริเวณบ?าน วารินทร? จิระสุขทวีกุล  พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  ทรงธ 2530
P093009 น้ําพืชยึดในป?าดงดิบที่สวนรุกขชาติเพ  ชเยนทร? เปลื้องเจริญ  พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  และท 2530
P093010 ป่าไม้ปรากฏ ณ ที่ใด ฟองน้ำปรากฏ ณ ที่นั้น พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2530
P093011 น้ำฝนบนต้นกระถินณรงค์ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2530
P093101 สมบัติทางเคมีของดินหลังการทําลายป?าและปลูกแทนด?วยสนปร ชเยนทร? เปลื้องเจริญ  พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  พิณทิ 2531
P093102 การหมุนเวียนธาตุอาหารของป?าดิบแล?ง บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรัก ทรงธรรม สุขสว?าง  พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  พิณทิพย 2531
P093103 ผลผลิตมวลชีวภาพเหนือผิวดินของสวนยางพารา ในลุ?มน้ําระยอ พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และวารินทร?  จิระสุขทวีกุล  2531
P093104 มวลชีวภาพและการกระจายของราก ในสวนยูคาลิปตัส ที่ระยอง พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  วารินทร?  จิระสุขทวีกุล  และ 2531
P093105 บทบาทของลักษณะอากาศและระยะปลูกต?อน้ําฝนใต?สวนป?ายูค พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และวารินทร?  จิระสุขทวีกุล  2531
P093106 ระบบนิเวศกับการพัฒนาพื้นที่ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2531
P093107 มวลชีวภาพของสวนป?ากระถินณรงค? บริเวณสวนรุกขชาติเพ ระ พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  2531
P093201 น้ําในดินหลังการทําสวนยางพารา ที่ตะพงใน  จ.ระยอง  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และวารินทร?  จิระสุขทวีกุล  25
P093202 ผลทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมบางประการหลังหารปลูกสร้าง พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2532
P093203 Effect of Para-rubber Plantation On Soil Water at Taph Pongsak Witthawatchutikul  And Warin Jirasukt 1986
P093204 ป่าหมด หมดน้ำ พาลหมดฝน พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2532
P093301 น้ําและสัดส?วนการใช?น้ําของพื้นที่ป?า ไร?มัน และสวนผลไม? ที่ตะ พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล และวารินทร?  จิระสุขทวีกุล  2533
P093401 ธาตุอาหารหมุนเวียนในสวนยางพาราที่ระยอง  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล   วารินทร? จิระสุขทวีกุล  และ 2534
P093402 ป่าไม้กับการจัดการลุ่มน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2534
P093501 การประเมินค?าสมดุลของน้ําจากการใช?ประโยชน?ที่ดินชนิดต?างๆ พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  วารินทร?  จิระสุขทวีกุล  2535
P093502 Water Balance of Different Land Uses at Rayong, Thail Pongsak Witthawatchutikul  1992
P093503 การใช?ลิเนียร?โปรแกรมค?นหารูปแบบของป?าไม?ในอนาคต  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  2535
P093701 การฟ??นตัวของป?าและลุ?มน้ําที่บ?านแลง  จ. ระยอง  พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  และ  วารินทร? จิระสุขทวีกุล  2537
P093702 Land Use Simulation Model for Watershed Manageme พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2537
P093801 วิวัฒนาการของการใช?ที่ดินที่ห?วยหินดาด จังหวัดระยอง  พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล และ วารินทร? จิระสุขทวีกุล  2538
P093802 การเคลื่อนย?ายของธาตุอาหารของไม?เศรษฐกิจบางชนิด  พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  วารินทร? จิระสุขทวีกุล  พิณทิ 2538
P093901 แบบจําลองน้ําในดินเพื่อการจัดการลุ?มน้ําระยอง  พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  วารินทร? จิระสุขทวีกุล  และนิ 2539
P093902 การจัดการลุ?มน้ําระยอง  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และวารินทร?  จิระสุขทวีกุล  2539
P093903 งานวิจัยลุ่มน้ำ  : เรากำลังทำอะไรอยู่ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2539
P093904 การวิเคราะห?โครงสร?างและการทํางานตามหน?าที่ของป?าชุมชนที่ พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล   และ วารินทร? จิระสุขทวีกุล  2539
P093905 งานวิจัยลุ่มน้ำ : อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2539
P094001 แบบจําลองเพื่อประเมินค?าสภาวะวิกฤตของลุ?มน้ําในประเทศไท พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  วารินทร?  จิระสุขทวีกุล  และ 2540
P094002 แนวความคิดในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2540
P094101 Modelling CN Value for Estimating Runoff an Nipon  Tangtham  and   Pongsak  Witthawatchu มปป.
P094102 แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสานครบวงจรที่ภาค พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2541
P094103 Watershed  Management  for Sustainable  Yield  at  H พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2541
P094104 ระบบนิเวศ   (เอกสารเผยแพร่  3/2541) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2541
P094105 แบบจําลองน้ําท?าและผลกระทบทางอุทกวิทยา หลังการเปลี่ยน พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล และ วารินทร?  จิระสุขทวีกุล  2541
P094106 งานวิจัยเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ   (เอกสารเผยแพร่  4/2541) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2541
P094201 วิธีการตรวจสอบสภาวะวิกฤตของลุ่มน้ำ  (เอกสารเผยแพร่  3/25 พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2542
P094202 Application CN Value Model to Evaluate the Critical Co Nipon Tangtham, Pongsak Witthawatchutikul a 1999
P094203 โปรแกรมน้ําพืชยึด  พงษ?ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และ วารินทร?  จิระสุขทวีกุล 2542
P094204 ธรรมชาติของป?าบริเวณต?นน้ําลําธาร และผลทางเศรษฐกิจของสิ่ พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  2542
P094205 30  ปีของงานวิจัยเกี่ยวกับลุ่มน้ำที่ห้วยหินดาด  จังหวัดระยอง  ( พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2542
P094302 บทบาทของ EL Nino ต?อความรุนแรงของไฟป?า บริเวณลุ?มน้ําภ พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  อนุชิต รัตนสุวรรณ  และ นิพน 2543
P094303 การประเมินสถานภาพของลุ่มน้ำในการให้น้ำท่า ด้วยค่า runoff พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2543
P094304 แบบจำลองอุทกวิทยาลุ่มน้ำ (ตำรา) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2543
P094401 กราฟน้ําท?าเมื่อป?าถูกทําลาย  พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล และ วารินทร? จิระสุขทวีกุล  2544
P094402 โปรแกรมสําหรับประเมินค?าความเสียหายทางสิ่งแวดล?อมบางปร พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล และ วารินทร? จิระสุขทวีกุล  2544
P094501 การใช้ประโยชน์แบบจำลองสำหรับประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2545
P094502 แนวทางในการจัดการลุ่มน้ำภาคตะวันออก  (เอกสารเผยแพร่ที่ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2545
P094503 งานวิจัยลุ่มน้ำห้วยหินดาด  :  ผลการศึกษาบอกอะไรประชาชน พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2545
P094504 การหาค่า Curve  Number สำหรับประเมินค่าน้ำท่า  (เอกสารเ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2545
P094505 นิเวศวิทยาลุ่มน้ำตะพง  จังหวัดระยอง   (เอกสารเผยแพร่ที่ 5/2 พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2545
P094506 การพัฒนาต้นน้ำลำธารด้วยหลักการทางนิเวศวิทยาและภูมิปัญ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2545
P094507 ศักยภาพของพื้นที่สีเขียว  จังหวัดระยอง  ต่อการลดปริมาณ  C พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2545
P094508 คุณค่าสิ่งแวดล้อมป่าไม้และผลกระทบที้เกิดขึ้นจากการทำเหมือ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2545
P094509 การอนุรักษ์ระบบนิเวศ   (เอกสารเผยแพร่ที่ 9/2545) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2545
P094510 แนวโน้มการจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชน   (เอกสารเผยแพร่ที่ 10/25 พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2545
P094511 ความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำ     (เอกสา พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2545
P094512 ผลกระทบต่อป่าไม้และสัตว์ป่าจากการทำเหมืองแร่    (เอกสารเ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2545
P094601 การจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วมกรณีศึกษาภาคตะวันออก พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2546
P094602 แบบจำลองอุทกวิทยากับงานจัดการลุ่มน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2546
P094603 แบบจำลองสำหรับเตือนอุทกภัย พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2546
P094701 ผลทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล?อมบางประการหลังการเปลี่ยนแป ดร.พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  วารินทร? จิระสุขทวีกุล  แ 2547
P094702 ผลทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการเปลี่ยนแป พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2547
P094703 การหาจำนวนที่เหมาะสมของฝายต้นน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2547
P094704 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2547
P094705 แบบจำลองอุทกวิทยาเพื่อการปำระเมินและจัดการทรัพยากรน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล อาทร บุญเสนอ วารินทร์  จิระ 2547
P094707 แบบจำลองคุณภาพชีวิตสำหรับตัดสินใจใช้ประโยชน์ทรัพยากรใ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2547
P094801 การจัดการลุ่มน้ำโดยหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2548
P094802 บทบาทของฝายต้นน้ำต่อการไหลของน้ำท่า พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2548
P094803 การหาค่า Antecedent Precipitation index (API) เพื่อการเตือ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2548
P094804 หลักการคิดคำนวณค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมจากการทำลายป่า พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2548
P094805 เกณฑ์กำหนดสภาวะวิกฤติลุ่มน้ำ (บันทึกวิจัยเล่มที่ 84) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล วารินทร์  จิระสุขทวีกุล 2548
P094806 การวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับประโยชน์ของฝายต้นน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2548
P094808 เทคนิคการกำหนดค่า Runoff  Curve Number (CN) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2548
P094809 สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำระยอง พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2548
P094810 ปัญหาความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำ (กรณีศึกษ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2548
P094811 เทคนิคการเป็นพยานศาล  :  กรณีเรียกค่าเสียหายจากการทำลา พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2548
P094901 การประยุกต์ใช้ Analytic hierachy process ในการกำหนดรูป พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล วารินทร์  จิระสุขทวีกุล 2548
P094902 การประยุกต์ใช้ Analytic hierachy process ในการจัดลำดับคว พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล ธรรมนูญ แก้วอำพุท  วารินทร์ 2548
P094903 แนวทางการจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม  : กรณีจังหวัดระ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2549
P094904 Charrying  Capacity  ต่อการทำเหมืองแร่ของพื้นที่ต้นน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2549
P094905 แบบจำลองเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมแผ่นดินถล่ม พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2549
P094906 Carrying capacity model สำหรับการจัดการพื้นที่ต้นน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล ธรรมนูญ แก้วอำพุท  วารินทร์ 2549
P095001 เมื่อฝายต้นน้ำเต็ม  จะช่วยชะลอน้ำท่าได้หรือไม่ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2550
P095002 ตัวชี้วัดความยั่งยืนของระบบนิเวศ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2550
P095003 แบบจำลองความยั่งยืนของระบบนิเวศต้นน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  วารินทร์  จิระสุขทวีกุล 2550
P095004 ค่าเสียหายของสิ่งแวดล้อมจากการทำลายป่าต้นน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2550
P095005 การประเมินศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำหลังการทำเหมืองแร่ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2550
P095006 การประเมินค่าเสียหายของสิ่งแวดล้อมหลังการทำลายป่าต้นน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2550
P095007 แนวคิดในการกำหนดรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2550
P095008 แนวคิดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศป่าไ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2550
P095401 ลักษณะการให้น้ําท่าไหลในลําธารของป่าต้นนา้ํ  สาโรจน์ ประพันธ์ พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ และ ดร.พงษศ์ักดิ์ วิทวัสชตุิกลุ  2554
P095402 สมดุลน ้าของป่าดิบแล้งรุ่นสองที่สถานีวิจัยต้นน ้าชายฝั่งทะเลต สาโรจน์ ประพันธ์  ส้าเริง ปานอุทัย และ ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  2554
P095403 แบบจา้ลองนา้้ทา่ของปา่ดบิแลง้ทอี่า้เภอเมืองระยอง  สาโรจน ์ประพนัธ ์พิณทพิย ์ธติโิรจนะวฒัน ์และ ดร.พงษศ์กัด ิ์วทิวสัชตุิกลุ  2554
P095501 ศักยภาพในการให้น ้าและการใช้ประโยชน์น ้า ลมุ่น ้าระยอง  ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล วารินทร์ จิระสุขทวีกุล ส าเริง ปานอุทัย บุญมา ดีแสง โส 2555
P095502 ศักยภาพในการให้น ้าทา่ของลุ่มน ้าระยอง  ดร. พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล นิทัศน์ นุ่นสง และพิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์  2555
P095503 การเปลี่ยนแปลงของฝนจากการเพิ่มของโรงงานอุตสาหกรรมใน ส ำเริง ปำนอุทัย, ชลดำ อ่อนอำษำ, ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล, นิทัศน์ นุ่นสง และพิ 2555
P095504 ความสามารถในการอุ้มน ้าของดินลุ่มน ้าระยอง  บุญมา ดีแสง, ชลดา อ่อนอาษา และพงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  2555
P095505 การใช้ประโยชน์น ้าในลุ่มน ้าระยอง  โสภา ศิริไพพรรณ, ชลดา อ่อนอาษา, ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล, นิทัศน์ นุ่นสง และ 2555
P104101 การหาสมรรถนะการซึมน้ําผ?านผิวดินของพื้นที่ใช?ประโยชน?รูปแ จารุชาติ  ปราชญ?นคร และวารินทร?  จิระสุขทวีกุล  2541
P104201 สมบัติดินบางประการ บริเวณลุ?มน้ําตาป? (ห?วยทรายขาว) อําเภอ จารุชาติ ปราชญ?นคร  บุญมา ดีแสง  เบญจพร ชาครานนท?  และ ชลดา เต็มคุณธร 2542
P104301 การหาความคงทนของดินบริเวณพื้นที่ลุ?มน้ําห?วยทรายขาว อําเภ จารุชาติ ปราชญ?นคร  บุญมา ดีแสง  และ เบญจพร  ชาครานนท 2543
P104401 คุณภาพทางกายภาพและเคมีของน้ํา บริเวณลุ?มน้ําตาป?ตอนบน จารุชาติ ปราชญ?นคร  พรรณวดี ธํารงหวัง  และนิตยาพร  ตันมณี   2544
P104701 การเจริญเติบโตและผลผลิตของไม้สะเดาเทียม อ.พิปูน จ.นครศรี จารุชาติ  ปราชญ?นคร และวารินทร?  จิระสุขทวีกุล  2547
P105501 ผลผลิตของป?าดิบชื้น  จารุชาติ ปราชญ?นคร   ป?ยรัตน?  มุกกาสา   2555
P113701 ลักษณะโครงสร?างของระบบพืชผสม ที่บ?านคีรีวง  อาจิน  หนูประสิทธิ์  2537
P114001 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน บริเวณสถานีวิจัยลุ?มน้ําปาก อาจิน หนูประสิทธิ์ บุญมา ดีแสง พิณทิพย? ธิติโรจนะวัฒน? และแสงจันทร? ศรีสายเชื้ 2540
P114101 ลักษณะโครงสร?างป?าดิบชื้นบริเวณพื้นที่ต?นน้ําท?าดี เทือกเขาหล อาจิน หนูประสิทธิ์  2541
P114201 ลักษณะโครงสร?างของระบบพืชผสม ตามระดับความสูงต?างๆ ที่ พงศ?ธร  บรรณโศภิษฐ?  2542
P114401 น้ําพืชยึดของระบบพืชผสม ที่บ?านคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธร พงศ?ธร  บรรณโศภิษฐ?  2544
P114402 การซึมน้ําผ?านผิวดินในพื้นที่ที่มีการใช?ประโยชน?ที่ดิน แบบต?าง พงศ?ธร  บรรณโศภิษฐ? และ อาจิน  หนูประสิทธิ์  2544
P114701 นิเวศวิทยาพื้นบ้านเกี่ยวกับสวนสมรมบ้านคิริวง พงศ?ธร  บรรณโศภิษฐ? พรชัย ปรีชาปัญญา ชลาธร จูเจริญ 2547
P114702 คุณภาพทางกายภาพและเคมีของน้ำบริเวณลุ่มน้ำท่าดี จ. นครศ พงศ?ธร  บรรณโศภิษฐ? พรรณวดี ธรรมรงหวัง นิตยาพร ตันมณี 2547
P115501 บทบาทของป่าดิบชื้นในการลดความร้อนของอากาศ  พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์ สุวัฒน์ จันธิวงค์ ปัทมา ทิพรส  2555
P115601 แผนงานวจิัย การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมขอ พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์  ปัทมา ทิพรส จารุชาติ ปราชญ์นคร สุวัฒน์ จันธิวงค์  2556
P124001 ลักษณะและสมบัติดิน บริเวณสถานีวิจัยลุ?มน้ําทะเลสาบสงขลา สุวัฒน?  จันทิวงศ?  บุญมา ดีแสง  พิณทิพย?  ธิติโรจนะวัฒน?  และแสงจันทร? ศรีสายเ 2540
P124102 ปริมาณน้ําฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของป?าดิบชื้น บริเวณสถ สุวัฒน?  จันธิวงค?  2542
P124201 ปริมาณน้ําฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของป?าดิบชื้น บริเวณสถ สุวัฒน?  จันธิวงค?  2542
P124501 ศักยภาพการให?ปริมาณน้ําในลําธารของลุ?มน้ําป?าดิบชื้น  บริเวณ สุวัฒน? จันธิวงศ?  วารินทร? จิระสุขทวีกุล  และ พงษ?ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล  2545
P125601 สร้างป่าให้แผ่นดินต้นน้ำทะเลสาบสงขลาด้วยการเพิ่มความหลา สุวัฒน์  จันธิวงค์ 2556
P134201 การมีส?วนร?วมของประชาชนในการอนุรักษ?ทรัพยากรป?าไม? : กร ธรรมนูญ  แก?วอําพุท  2542
P134202 Erosion and Erodibility of Khun Khong Watershed Resea Vanchai Viranant, Thammanoon Kaewamphut 1999
P134501 ลักษณะอุทกวิทยาลุ่มน้ำสวนป่าสนสามใบ (ตำรา) ธรรมนูญ  แก้วอำพุท 2545
P134502 การเปรียบเทียบสมดุลน้ําในบริเวณปลูกป?าฟ??นฟู ลุ?มน้ําห?วยแม?ป? ธรรมนูญ แก?วอําพุท และอาทร บุญเสนอ  2545
P134601 Bioaccumulation of Organophosphate Pesticides in Veti Maliwan Boonsaner   Thamnoon Kaewumput  a 2003
P134602 ปริมาณน้ำฝนที่พืชยึดในสวนป่าสนสามใบและป่าดิบเขาที่สถานี ธรรมนูญ  แก้วอำพุท ปาริชาติ บัวจันทร์ มปป.
P134901 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อระบบการเตือนอุทกภัย ธรรมนูญ แก้วอำพุท สมชาย อ่อนอาษา อาทร บุญเสน 2549
P143401 ลักษณะโครงสร?างของป?าเต็งรัง  บริเวณโครงการศึกษาและวิเคร ชลาทร ศรีตุลานนท?  และทรงธรรม สุขสว?าง  2534
P144401      
P144201 การสร?างเครื่องมือวัดความชื้นดินแบบวัดความต?านทานไฟฟ?า  ชลาทร ศรีตุลานนท 2542
P144601 ลักษณะการไหลของน้ําในลําธารหลังการสร?างฝายต?นน้ํา ที่ห?วย ชลาทร ศรีตุลานนท?  2546
P144602 การสร้างเครื่องวัดความชื้นดินแบบวัดความต้านทานไฟฟ้าสองย่ ชลาทร  ศรีตุลานนท์ 2546
P144603 เครื่องเตือนอุทกภัย ชลาทร  ศรีตุลานนท์ 2546
P184201 ผลผลิตของซากพืชในป?าดิบเขา อําเภอนาน?อย  จังหวัดน?าน  มนตรี  พุทธวงศ?,  ทรงธรรม  สุขสว?าง, สุพจน?  เจริญ 2542
P184501 ลักษณะส?วนลดของกราฟน้ําท?าของลุ?มน้ําย?อยห?วยสถาน จังหวัด สุภาพ  ปารมี   มนตรี  พุทธวงศ?  และ  วารินทร? จิระสุ 2545
P184601 Soil and Water Losses in Reforestation Areas Intercropp Suparb Paramee  Montri Bhuddawong   and W 2000
P184602 ปริมาณน้ำในลำธารในพื้นที่ต้นน้ำขุนสถาน จังหวัดน่าน สุภาพ  ปารมี   มนตรี  พุทธวงศ?  และ  วารินทร? จิระสุ มปป.
P185301 ผลกระทบสิ่งแวดล?อมด?านมลพิษทางดินและน้ําจากการใช?ที่ดิน สุภาพ  ปารมี   ป?ทมา  ทิพรส จําเนียร  เผื่อนดา   ชล 2553
P192901 ปริมาณตะกอนและน้ําไหลบ?าจากแปลงทดลองในพื้นที่เกษตรก วีระ พุกจรูญ  และ สมาน รวยสูงเนิน  2529
P192902 ปริมาณตะกอนและน้ําไหลบ?าจากแปลงทดลองในพื้นที่ป?าดิบแ วีระ พุกจรูญ  และ สมาน รวยสูงเนิน  2529
P193101 คุณสมบัติดินในป?าธรรมชาติบริเวณลุ?มน้ําห?วยไร? ที่ศูนย?การศึกษ กิตติพงษ? พงษ?บุญ  พิณทิพย? ธิติโรจนะวัฒน?  พงษ? 2531
P193102 ลักษณะโครงสร?างของป?าเต็งรังและป?าดิบแล?งที่บ?านลาดกะเฌอ วีระ พุกจรูญ  กิตติพงษ? พงษ?บุญ  พิณทิพย? ธิติโรจน 2531
P194001 ความชื้นในดินในป?าธรรมชาติของศูนย?ศึกษาการพัฒนาภูพาน อั ประดิษฐ?  ตรีพัฒนาสุวรรณ  2540
P194002 ศักยภาพการให?น้ําท?าในป?าธรรมชาติของศูนย?ศึกษาการพัฒนาภู ประดิษฐ?  ตรีพัฒนาสุวรรณ และ วิชา นิยม  2540
P194101 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซึมก?าซคาร?บอนไดออกไซด? ของพ ประดิษฐ? ตรีพัฒนาสุวรรณ  และ เทพประสิทธ? ณ นค 2541
P194201 สมดุลของน้ําบริเวณลุ?มน้ําห?วยไร? ศูนย?ศึกษาการพัฒนาภูพาน   ประดิษฐ? ตรีพัฒนาสุวรรณ  2542
P194301 บทบาทการทดแทนตามธรรมชาติต?อการสูญเสียดินและน้ํา   ที่ศู กิตติพงษ?  พงษ?บุญ 2543
P194501 ลักาณะการไหลของน้ำจากป่าธรรมชาติ บริเวณศูนย์ศึกษาการพั ประดิษฐ์  ตรีพัฒนาสุวรรณ มปป.
P194502 คู่มือศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประดิษฐ์  ตรีพัฒนาสุวรรณ 2545
P194503 ศักยภาพการให้น้ำท่าในป่าธรรมชาติของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู ประดิษฐ์  ตรีพัฒนาสุวรรณ มปป.
P194601 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับก?าซคาร?บอนไดออกไซด?ของพั ประดิษฐ? ตรีพัฒนาสุวรรณ  2546
P194701 การเปลี่ยนแปลงสังคมพืชหลังการสร้างฝายน้ำล้นที่ศูนย์ศึกษาก ไม่มี มปป.
P194702 บทบาทการทดแทนตามธรรมชาติต?อการสูญเสียดินและน้ํา   ที่ศู ประดิษฐ? ตรีพัฒนาสุวรรณ  2547
R002101 ป้องกันไฟป่าโดยลดปริมาณเชื้อไฟในพื้นที่อนุรักษ์ต้นน้ำ เพ็ญพร  หอพรศิริ 2521
R002102 การสะสมของเศษไม้ใบไม้บางชนิดในป่าปลูก สวัสดิ์  ดุลยพัชร์ 2521
R002103 การเจริญเติบโตและเปอร์เซ็นต์รอดตายของไม้บางชนิด บริเวณห สัญญา  เกียรติทับทิว 2521
R002201 การทดลองชนิดไม้และระยะการปลูกเพื่อปรับปรุงต้นน้ำลำธาร สมาน  รวยสูงเนิน 2522
R002202 การศึกษาไม้ยางพาราในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ สมาน  รวยสูงเนิน 2522
R002301 การเจริญเติบโตของไม้บางชนิดที่ปลูกเพื่อปรับปรุงต้นน้ำลำธาร สมาน  รวยสูงเนิน 2523
R002302 การสำรวจการใช้ไม้ฟืนของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ สมาน  รวยสูงเนิน 2523
R002501 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีบางประการของดิ สมาน  รวยสูงเนิน 2525
R002503 ระบบวนเกษตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาแหล่งต้นน้ำลำธารบน พรชัย  ปรีชาปัญญา 2525
R002601 หญ้ากับการชลอการไหลของน้ำในร่องน้ำ วิชัย  ทรงวัฒนา 2526
R002602 กระถินยักษ์ ช่วยปรับปรุงดินและปลูกป่าทดแทน สมาน  รวยสูงเนิน 2526
R002701 แนวความคิดเกี่ยวกับสมดุลของน้ำในสวนกาแฟใต้ป่าดิบเขาธรรม พรชัย  ปรีชาปัญญา 2527
R002801 ปริมาณตะกอนและน้ำไหลบ่าหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรม กัลยาณี  ดอนสกุล 2528
R002802 มวลชีวภาพและผลผลิตไม้ฟืนของไม้กระถินยักษ์ กระถินณรงค์ ธำรง  ชินสุขใจประเสริฐ 2528
R002803 Change of Soil Properties under 5 year old Eucalyptus P พิณทิพย์  ธิติโรจนะวัฒน์ 2528
R002901 สมรรถนะการอุ้มน้ำของดินภายใต้การปลูกกระถินณรงค์ กระถิ พิณทิพย์  พิบูลกุลสัมฤทธิ์ 2529
R002902 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินภายหลังการปลูกยูคาลิปตัส อ พิณทิพย์  ธิติโรจนะวัฒน์ 2529
R002903 ผลผลิตของถั่วฮามาตาที่ปลูกควบกับหญ้ารูซีในการปรับปรุงทุ่งห ชลาทร  ศรีตุลานนท์ 2529
R003001 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการปลูกยูคาลิปตัส ฝ่ายวิจัย 2530
R003002 คุณสมบัติของดินบริเวณโครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุทก พิณทิพย์  ธิติโรจนะวัฒน์ 2530
R003101 สมบัติของดินบริเวณโครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุทกวิทย กำชัย  กาญจนธนเศรษฐ 2531
R003102 สมรรถนะการอุ้มน้ำและความพรุนรวมของดินบริเวณลุ่มน้ำสุ จ. พิณทิพย์  ธิติโรจนะวัฒน์ 2531
R003103 ความสัมพันธ์ปริมาณน้ำฝนกับปริมาณตะกอน และปริมาณน้ำไ เอกชัย  ลิ่มถาวรศิริพงศ์ 2531
R003201 ความคงทนของดินบริเวณลุ่มน้ำห้วยลิ่นถิ่น พิณทิพย์  ธิติโรจนะวัฒน์ 2532
R003301 ลักษณะโครงสร้างของป่าและองค์ประกอบของพรรณไม้ในป่าดิ ศิริชัย  ปาลา 2533
R003401 ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลา ศรีวรรณ  จิระสุขทวีกุล 2534
R003402 ผลกระทบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ต่อคุณภาพน้ำท อาทร  บุญเสนอ 2534
R003403 ผลกระทบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ต่อคุณภาพน้ำท อาทร  บุญเสนอ 2534
R003501 ผลการศึกษาชนิดและปริมาณโลหะหนักและวัตถุมีพิษทางการเก สมยศ  รุ่งโรจน์วณิชย์ 2535
R003502 การตรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบางประการของน้ำ บริเวณลุ่ พรรณวดี  ธำรงหวัง 2535
R003601 การทดสอบการใช้สมการการสูญเสียดินสากลในพื้นที่ป่าไม้ พิณทิพย์  ธิติโรจนะวัฒน์ 2536
R003602 ลักษณะโครงสร้างของสังคมป่าดิบเขาที่หน่วยพัฒนาต้นน้ำที่ 26 วีระ  พุกจรูญ 2536
R003603 ปริมาณน้ำในดินในพื้นที่ไร่ร้างและสนสามใบชั้นอายุต่าง ๆ อ.เชี วีระ  พุกจรูญ 2536
R003604 วัตถุมีพิษกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในน้ำท่า ตามชั้นคุณภาพลุ่มน้ำต่า สมยศ  รุ่งโรจน์วณิชย์ 2536
R003701 การเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินภายหลังการทำลายป่าเพื่อใช้ประ บุญมา  ดีแสง 2537
R003801 การตกค้างของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในน้ำที่ชะผ่าน พรรณวดี  ธำรงหวัง 2538
R003802 การศึกษาเปรียบเทียบค่าปัจจัยชะล้างพังทลายของฝนที่เหมาะส พิณทิพย์  ธิติโรจนะวัฒน์ 2538
R003803 การศึกษาและสำรวจชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูธรรมชาติ เ สมยศ  รุ่งโรจน์วณิชย์ 2538
R003901 ผลกระทบการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพทางกายภาพบางปร พรรณวดี  ธำรงหวัง 2539
R003902 ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อสภาพแวดล้อมและเศรษ วีระ  พุกจรูญ 2539
R003903 ผลของทำลายป่าต่อสมบัติบางประการของดินบริเวณพื้นที่ต้นน้ บุญมา  ดีแสง 2539
R004001 ปริมาณโลหะหนักในลำน้ำ  จากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ พรรณวดี  ธำรงหวัง 2540
R004004 ภูมิปัญญาของสตรีต่อการจัดการลุ่มน้ำบริเวณลุ่มน้ำลิ่นถิ่น  อ.ท ไพรินทร์  เชื่อมชิต 2540
R004101 การเปลี่ยนแปลงของค่าสัมประสิทธิ์การนำน้ำและสมบัติทางกา บุญมา  ดีแสง 2541
R004102 ความคงทนของดินบริเวณลุ่มน้ำคอง   อ.เชียงดาว   จ.เชียงใหม่ พิณทิพย์  ธิติโรจนะวัฒน์ 2541
R004103 สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินในพื้นที่การใช้ประโยชน์ พิณทิพย์  ธิติโรจนะวัฒน์ 2541
R004105 ผลการดำเนินโครงการการพัฒนาที่สูงดอยสามหมื่นต่อสภาพสิ่ง วารินทร์  จิระสุขทวีกุล 2541
R004106 ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพน้ำ บริเวณลุ่มน้ำ พรรณวดี  ธำรงหวัง 2541
R004107 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง  AGNPS  เพื่อการวิเคราะห์ลุ่มน้ำห้ว วันชัย  วิรานันท์ 2541
R004108 สมบัติทางกายภาพและชลศาสตร์ของดินในพื้นที่การใช้ประโยช บุญมา  ดีแสง 2541
R004201 คุณภาพทางกายภาพและเคมีของน้ำ  บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาปสง พรรณวดี  ธำรงหวัง 2542
R004202 Soil and Water Losses in Various  Land-Uses at Huai H สุภาพ  ปารมี 2542
R004203 Rainfall  runoff  Relationships  Predicated  from  Hydrol สุภาพ  ปารมี 2542
R004204 การสูญเสียดินและน้ำภายหลังการทำลายป่าเบญจพรรณ   เพื่อเ นิตยา  ภูรีวิโรจน์กุล 2542
R004205 การเสื่อมโทรมของดินเนื่องจากการทำลายป่าในพื้นที่ต้นน้ำ จ.เ บุญมา  ดีแสง 2542
R004209 ปริมาณธาตุอาหารในลำน้ำ บริเวณลุ่มน้ำแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปัทมา  ทิพรส 2542
R004301 ผลการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อสมบัติทางชลศาสตร์ของดินในพื้นที่ต้ บุญมา  ดีแสง 2543
R004401 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพต่อ บุญมา  ดีแสง 2544
R004402 โครงสร้างป่าและสมบัติดินภายหลังการปลูกป่ากระถินยักษ์อายุ วีระ  พุกจรูญ 2544
R004403 สภาพทางเศรษฐสังคมและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำสุ วีระ  พุกจรูญ 2544
R004405 ผลกระทบจากการทำลายป่าของชุมชุนบนพื้นที่สูงต่อคุณภาพน้ พรรณวดี  ธำรงหวัง 2544
R004501 การเจริญเติบโตของหญ้าแฝกที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล เพชร  พลอยเจริญ 2545
R004502 การศึกษาเบื้องต้นของสมบัติดินบางประการ บริเวณลุ่มน้ำแม่งา เพชร  พลอยเจริญ 2545
R004503 การเปลี่ยนแปลงของค่าสัมประสิทธิ์การนำน้ำและสมบัติทางกา บุญมา  ดีแสง 2545
R004504 กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่าของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนบน จำเนียร  เผื่อนดา 2545
R004505 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพต่อ บุญมา  ดีแสง 2545
R004601 Tropical Rain Forest Soils and Their Degradation by Agri บุญมา  ดีแสง 2546
R004602 ปัจจัยต่าง ๆ ในสมการการสูญเสียดินสากล (USLE) ในพื้นที่ต้น พิณทิพย์  ธิติโรจนะวัฒน์ 2546
R004603 ภูมิปัญญานิเวศท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการต้นน้ำของชุมชน บ้าน ปัทมา  ทิพรส 2546
R004603 ภูมิปัญญานิเวศท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการต้นน้ำของชุมชน บ้าน ปัทมา  ทิพรส 2546
R004604 ความรู้ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการลุ่มน้ำ สุชาติ  มูลเมือง 2546
R004701 การใช้แบบจำลองในการประเมินสมบัติทางชลศาสตร์ของดินป่า บุญมา  ดีแสง 2547
R004901 การใช้หญ้าแฝกเพื่อเพิ่มระดับน้ำใต้ดิน บุญมา  ดีแสง 2549
R004902 การประเมินสภาวะวิกฤตลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำป่าสัก ชลดา  อ่อนอาษา 2549
R004903 การประเมินสภาวะวิกฤตลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำยม โสภา  ศิริไพพรรณ 2549
R004904 การประเมินสภาวะวิกฤตลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำน่าน ปัทมา  ทิพรส 2549
R004906 การประเมินสภาวะวิกฤตลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำชี พรรณวดี  ธำรงหวัง 2549
R004907 การประเมินสภาวะวิกฤตลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำมูล จำเนียร  เผื่อนดา 2549
R004908 การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินภายหลังการทำลายป่าเพื่ ชลดา  อ่อนอาษา 2549
R005001 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นน้ำภาคใต้ กาญจน์เขจร  ชูชีพ 2550
R005002 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากก พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2550
R005101 แบบจำลองมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศน์ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2551
R005102 ความผันแปรของความชื้นในดินในป่าดิบแล้งที่มีความหลากหลา ชลดา  อ่อนอาษา 2551
R005103 ความคิดเห็นของนักวิชาการและการยอมรับของเกษตรกรต่อมาต บุญมา  ดีแสง 2551
R005104 Approximate Water Storage Capacity of Forest Soils in บุญมา  ดีแสง 2551
R005301 การวางแผนจัดการลุ่มน้ำที่สูงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วารินทร์  จิระสุขทวีกุล 2553
R005401 ผลกระทบของไฟป่าต่อการสูญเสียดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ กิตติพงษ์  พงษ์บุญ 2554
R005402 แบบจ้าลองเพื่อประเมินความยั่งยืนด้านกายภาพของระบบนิเวศ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2554
R005403 แบบจำลองน้ำท่าป่าต้นน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2554
R005404 ไฟป่า..ร้อนถึงจุลินทรีย์ดิน บุญมา  ดีแสง 2554
R005405 Approximate Water Storage Capacity of Forest Soils in บุญมา  ดีแสง 2554
R005406 แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อประเมินน้ำท่าของพื้นที่ต้นน้ำเป้าห พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2554
R005501 การเสื่อมค่าของดินเนื่องจากการท้าลายป่าดิบชื้นในพื้นที่ต้นน้ำ ปัทมา  ทิพรส 2556
R005602 การใช้แบบจำลองประเมินค่าการกักเก็บและการให้น้ำของป่าช พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2556
R005603 สมบัติทางอุทกวิทยาของดินป่าต้นน้ำ บุญมา  ดีแสง 2556
R012301 การไหลของน้ำในลำธารลุ่มน้ำขนาดเล็กป่าเบญจพรรณผสมไม้ไ บุญปลูก  นาประกอบ 2523
R012801 ปริมาณตะกอนและน้ำไหลบ่าหน้าดินจากพื้นที่เกษตรป่าไม้ 6 ส ประเดิมชัย  แสงคู่วงษ์ 2528
R012802 ปริมาณตะกอนและน้ำไหลบ่าหน้าดินจากแปลงทดลองในพื้นที่ ประเดิมชัย  แสงคู่วงษ์ 2528
R012803 ไม้ไผ่ช่วยดูดซับน้ำได้ดีเพียงใด ประเดิมชัย  แสงคู่วงษ์ 2528
R012804 ปริมาณการร่วงหล่นและการสลายตัวเศษใบไม้ในพื้นป่า 4 สภาพ ประเดิมชัย  แสงคู่วงษ์ 2528
R012805 ความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำแม่กล ประเดิมชัย  แสงคู่วงษ์ 2528
R012806 อุณหภูมิอากาศบริเวณป่าเบญจพรรณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุ ประเดิมชัย  แสงคู่วงษ์ 2528
R012807 การศึกษาจำนวนครั้งในการดายวัชพืชที่มีผลต่อการรอดตายของ ประเดิมชัย  แสงคู่วงษ์ 2528
R012808 บักเตรีในน้ำบริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำแม่กลอง  กาญจน ประเดิมชัย  แสงคู่วงษ์ 2528
R012809 Sediment Yield and Surface Runoff from 6 Type of Agro ประเดิมชัย  แสงคู่วงษ์ 2528
R012810 Interception Losses By Bamboos ประเดิมชัย  แสงคู่วงษ์ 2528
R012811 Sediment Yield and Surface Runoff from Sample Plots ประเดิมชัย  แสงคู่วงษ์ 2528
R013001 คุณภาพน้ำทางแบคทีเรียวิทยาของแม่น้ำแม่กลองตอนบน ประเดิมชัย  แสงคู่วงษ์ 2530
R013002 การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินป่าเบญจพรรณผสมไผ่ บริเวณส ประเดิมชัย  แสงคู่วงษ์ 2530
R013101 ลักษณะโครงสร้างของป่าเบญจพรรณผสมไผ่ บริเวณสถานีวิจัยเ ทรงธรรม  สุขสว่าง 2531
R013301 สมดุลของน้ำในป่าเบญจพรรณธรรมชาติ ห้วยลิ่นถิ่น จ.กาญจน สมชาย  อ่อนอาษา 2533
R013401 ผลกระทบของการทำไม้แบบเลือกตัดต่อผลผลิตของน้ำลุ่มน้ำเขต ทรงธรรม  สุขสว่าง 2534
R013402 การจำแนกชั้นความหนักเบาของฝน ที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำ ประเดิมชัย  แสงคู่วงษ์ 2534
R013501 การศึกษาปริมาณตะกอนที่เกิดจากการตัดทางชักลากไม้ในพื้นที่ ประเดิมชัย  แสงคู่วงษ์ 2535
R013502 ผลกระทบของการทำไม้แบบระบบเลือกตัดต่อผลผลิตของน้ำขอ ทรงธรรม  สุขสว่าง 2535
R013601 สารพิษตกค้างในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร บริเวณโครงการพัฒนาที่สูงด ทรงธรรม  สุขสว่าง 2536
R013602 การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินภายหลังการทำไม้ออกจา ทรงธรรม  สุขสว่าง 2536
R013701 ผลการทำไม้ออกจากป่าต้นน้ำต่อปริมาณแบคทีเรียและเชื้อราใน ทรงธรรม  สุขสว่าง 2537
R013702 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดินภายหลังการปลูกป่าเ ทรงธรรม  สุขสว่าง 2537
R013703 การสูญเสียธาตุอาหารพืชภายหลังการปลูกสร้างสวนป่าในพื้นที่ ทรงธรรม  สุขสว่าง 2537
R013704 ผลของการทำไม้โดยระบบเลือกตัดต่อการสูญเสียของธาตุอาหาร ทรงธรรม  สุขสว่าง 2537
R013705 ความผันแปรของความชื้นในดินภายใต้สวนสักและสวนซ้อ   ที่ส ทรงธรรม  สุขสว่าง 2537
R013706 ผลของการทำไม้โดยระบบเลือกตัดต่อการสูญเสียของธาตุอาหาร ทรงธรรม  สุขสว่าง 2537
R013801 การฟอกตัวของน้ำทางแบคทีเรียภายหลังการทำลายป่าเพื่อทำก ทรงธรรม  สุขสว่าง 2538
R013802 ผลกระทบการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพน้ำทางแบคทีเรียบริเ ทรงธรรม  สุขสว่าง 2538
R013803 ผลกระทบของการทำลายป่าเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการสูญเสีย ทรงธรรม  สุขสว่าง 2538
R013804 การกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินถล่มบริเวณลุ่มน้ำ ทรงธรรม  สุขสว่าง 2538
R013901 สมดุลของธาตุอาหารในลุ่มน้ำป่าเบญจพรรณผสมไผ่ จ.กาญจนบุ ทรงธรรม  สุขสว่าง 2539
R013902 สมดุลของน้ำบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจน ทรงธรรม  สุขสว่าง 2539
R013903 การตกค้างของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในน้ำ และดิน ทรงธรรม  สุขสว่าง 2539
R014501 สมดุลของน้ำในลุ่มน้ำป่าธรรมชาติและป่าปลูกผสมบริเวณพื้นที่ต้ ทรงธรรม  สุขสว่าง 2545
R015401 ไฟป่าและพฤติกรรมของไฟในพื้นที่ต้นน้ำ สำเริง  ปานอุทัย 2554
R015601 การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ปร สำเริง  ปานอุทัย 2556
R015801 การประเมินค่าดัชนีพื้นที่ผิวใบของป่าชนิดต่างๆ ในประเทศไทย สำเริง  ปานอุทัย 2558
R022401 ผลของการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตในระยะแรกของไม้ซ้อ วารินทร์  จิระสุขทวีกุล 2524
R022601 ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำน่าน วารินทร์  จิระสุขทวีกุล 2526
R022602 การแตกหน่อของไม้กระถินยักษ์ วารินทร์  จิระสุขทวีกุล 2526
R022603 ความคงทนของดินที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำน่าน จ.น่าน วารินทร์  จิระสุขทวีกุล 2526
R022701 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำพืชหยด น้ำตามต้น และน้ำพืชยึด วารินทร์  จิระสุขทวีกุล 2527
R022901 น้ำพืชยึดของป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังที่สถานีวิจัยเพื่อรักษา วารินทร์  จิระสุขทวีกุล 2529
R022902 ปริมาณน้ำท่าและตะกอนในลุ่มน้ำน่านตอนบน จ.น่าน วารินทร์  จิระสุขทวีกุล 2529
R022903 อัตราการไหลของน้ำและตะกอนแขวนลอยในแม่น้ำน่านตอนบ วารินทร์  จิระสุขทวีกุล 2529
R023001 น้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของสวนป่าไม้เลี่ยน วารินทร์  จิระสุขทวีกุล 2530
R023002 การสะสมและการสลายตัวของเศษซากพืชในสวนป่ายูคาลิปตัส วารินทร์  จิระสุขทวีกุล 2530
R023003 Discharge and Suspended Sediment of Upper Nan River วารินทร์  จิระสุขทวีกุล 2530
R023101 การสะสมและการสลายตัวของเศษซากพืชของสวนป่ากระถินยัก วารินทร์  จิระสุขทวีกุล 2531
R023201 น้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของป่าไม้สัก สุพจน์  เจริญสุข 2532
R023501 ลักษณะโครงสร้างของป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ที่สถานีวิจัย สุพจน์  เจริญสุข 2535
R023502 การเจริญเติบโตของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในพื้นที่ปลูกข้าว สุพจน์  เจริญสุข 2535
R024201 การเปรียบเทียบปริมาณการสูญเสียดินที่ประเมินจากการสูญเสีย สุพจน์  เจริญสุข 2542
R024202 ผลการปลูกป่าและป่าทุติยภูมิฟื้นตัว  ต่อค่าสัมประสิทธิ์การปลด สุพจน์  เจริญสุข 2542
R024501 ปริมาณน้ำท่าจากป่าธรรมชาติและป่าปลูกในลุ่มน้ำแม่สาคร อ.เวี สุพจน์  เจริญสุข 2545
R024701 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มน้ำบนที่สูง สุพจน์  เจริญสุข 2547
R025002 การสูญเสียดินและน้ำของ  ป่าธรรมชาติ  ป่าทดแทนตามธรรมชา สุพจน์  เจริญสุข 2550
R025301 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มน้ำบนพื้นที่สูง สุพจน์  เจริญสุข 2553
R025401 การใช้เทคนิค Rainfall-runoff polygons ศึกษาการเปลี่ยนแปล สุพจน์  เจริญสุข 2554
R025402 สมดุลน้้าของป่าธรรมชาติบริเวณต้นน้้าแม่สาคร จังหวัดน่าน สุพจน์  เจริญสุข 2554
R025601 การประยุกต์ใช้แบบจ้าลอง API เพื่อการเตือนภัยน้าบ่าไหลหลา สุพจน์  เจริญสุข 2556
R025602 บทบาทของฝายต้นน้ำลำธารต่อคุณภาพชีวิต สุพจน์  เจริญสุข 2556
R025603 การใช้ประโยชน์ที่ดินและสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ต้นน้ำ สุพจน์  เจริญสุข 2556
R033101 คุณสมบัติของน้ำลุ่มน้ำสาขาห้วยบ่อทองง อ.สอง จ.แพร่ ปี 252 กฤษณะ  เวชพร 2531
R033501 การพังทลายของดินของพื้นที่ต้นน้ำที่ถูกบุกรุกทำลาย กฤษณะ  เวชพร 2535
R033701 การประเมินน้ำท่าของลุ่มน้ำสาขาห้วยบ่อทอง กฤษณะ  เวชพร 2537
R033901 ผลการบุกรุกทำลายป่าเพื่อปลูกพืชไร่ต่อสภาพอุทกวิทยาและกา กฤษณะ  เวชพร 2539
R034101 การเปรียบเทียบสมบัติของดินภายหลังการทำลายป่าเพื่อใช้ทำก สมยศ  รุ่งโรจน์วณิชย์ 2541
R034102 ลักษณะโครงสร้างของป่าลุ่มน้ำแม่ถาง   บริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้ำ สมยศ  รุ่งโรจน์วณิชย์ 2541
R034301 อิทธิพลของร่มเงาของแสงต่อการเจริญเติบโตของหญ้าแฝก สมยศ  รุ่งโรจน์วณิชย์ 2543
R034601 การเปรียบเทียบชนิดของวัสดุที่เหมาะสมในการดักหมอก อาทร  บุญเสนอ 2546
R035301 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนการใช้ อาทร  บุญเสนอ 2553
R035603      
R035601 คุณภาพน้ำและผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรบน อาทร  บุญเสนอ 2556
R035801 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการใช้ป เศรษฐา  ขอสุข 2558
R042001 ความอุดมสมบูรณ์ของดินลุ่มน้ำโป่งไคร้ จ.เชียงใหม่ บุญปลูก  นาประกอบ 2520
R042002 ปริมาณตะกอนจากการทำไร่เลื่อนลอย ที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้น บุญปลูก  นาประกอบ 2520
R042003 การศึกษาปริมาณน้ำฝนไหลผ่านเรือนยอด น้ำฝนไหลตามลำต้น อุทัย  จันผกา 2520
R042004 การศึกษาเกี่ยวกับน้ำฝนที่กักเก็บโดยเรือนยอด น้ำฝนที่ไหลตาม อุทัย  จันผกา 2520
R042201 ผลการทดลองหาอัตราการสูญเสียหน้าดินและน้ำไหลบ่าจากแป ภิชาติ  วรรธนะประทีป 2522
R042301 การศึกษาการเจริญเติบโตของไม้ชนิดต่าง ๆ ที่ปลูกทดลองบริเว ภิชาติ  วรรธนะประทีป 2523
R043501 สมรรถนะการอุ้มน้ำสูงสุดของดินในพื้นที่ไร่ร้าง และสวนป่าสนส วีระ  พุกจรูญ 2535
R044001 ปริมาณการร่วงหล่นของใบไม้และอัตราการสลายตัวของเศษใบไ ธรรมนูญ  แก้วอำพุท 2540
R044002 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความชื้นของดินภายใต้สวนป่า   แ ธรรมนูญ  แก้วอำพุท 2540
R044201 ผลกระทบการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพของน้ำ  บริเวณลุ่มน้ พรชัย  ปรีชาปัญญา 2542
R044202 โครงการภูมิปัญญาชาวป่าเมี่ยง (ชา) เกี่ยวกับความหลากหลายท พรชัย  ปรีชาปัญญา 2542
R044203 Agro-forestry System for Mountainous Lands With Speci พรชัย  ปรีชาปัญญา 2542
R044302 ภูมิปัญญากระเหรียงเกี่ยวกับความยั่งยืนระบบนิเวศป่าไม้ต้นน้ำ พรชัย  ปรีชาปัญญา 2543
R044401 สถานภาพของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยช้างในจังหวัดเชียงใหม่ พรชัย  ปรีชาปัญญา 2544
R044402 ผลกระทบจากการทำลายความหลากหลายนิเวศป่าไม้ต่อระบบเ พรชัย  ปรีชาปัญญา 2544
R044403 การกัดชะและน้ำไหลบ่าหน้าดินจากป่าเบญจพรรณ เชียงดาว เชี พรชัย  ปรีชาปัญญา 2544
R044501 พลวัตภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวป่าเมี่ยง เกี่ยวกับการจัดการแหล่งน้ำ พรชัย  ปรีชาปัญญา 2545
R044601 ภูมิปัญญาชาวป่าเมี่ยง(ชา) เกี่ยวกับความยั่งยืนของระบบนิเวศลุ่ พรชัย  ปรีชาปัญญา 2546
R044602 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับวนเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำที่สูง พรชัย  ปรีชาปัญญา 2546
R044701 ความหลากหลายทางนิเวศวิทยาป่าดิบเขา พรชัย  ปรีชาปัญญา 2547
R044702 การจัดการลุ่มน้ำป่าเมี่ยงโดยชุมชนมีส่วนร่วม พรชัย  ปรีชาปัญญา 2547
R044703 นิเวศวิทยาพื้นบ้านเกี่ยวกับความยั่งยืนของป่าต้นน้ำ เทือกเขาผี พรชัย  ปรีชาปัญญา 2547
R044704 การผสมผสานภูมิปัญญานิเวศท้องถิ่นและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับก พรชัย  ปรีชาปัญญา 2547
R044705 ภูมิปัญญานิเวศท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำ (ภายใต้โครงกา พรชัย  ปรีชาปัญญา 2547
R044706 ภูมิปัญญานิเวศท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำ (ภายใต้โครงกา พรชัย  ปรีชาปัญญา 2547
R044707 ภูมิปัญญานิเวศท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำ (ภายใต้โครงกา พรชัย  ปรีชาปัญญา 2547
R044801 การจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม พรชัย  ปรีชาปัญญา 2548
R044802 ระบบอุทกพื้นบ้านโดยชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำวัง (ภายใต้โครงการชุ พรชัย  ปรีชาปัญญา 2548
R044803 การป้องกันอุทกภัยจากลุ่มน้ำภูเขา พรชัย  ปรีชาปัญญา 2548
R044901 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของหญ้า พรชัย  ปรีชาปัญญา 2549
R052301 กระถินยักษ์ วีระ  พุกจรูญ 2523
R052501 การตอบสนองของกล้ากระถินยักษ์ที่คลุกเชื้อด้วยไรโซเบียมบาง วีระ  พุกจรูญ 2525
R052601 สมการสำหรับประเมินปริมาตรไม้ฟืนของกระถินยักษ์ วีระ  พุกจรูญ 2526
R052602 อิทธิของการใส่ปุ๋ย การให้แสง และการให้น้ำในระดับต่าง ๆ ที่มี วีระ  พุกจรูญ 2526
R052603 ความผันแปรของปริมาณน้ำฝนและจำนวนเครื่องวัดน้ำฝนในลุ่ม วีระ  พุกจรูญ 2526
R052604 อัตราการซึมน้ำผ่านผิวดินภายใต้พืชคลุมดินบางชนิด วีระ  พุกจรูญ 2526
R052605 Water Holding Capacity of Soils in Arcacia Auriculaeform พิณทิพย์  ธิติโรจนะวัฒน์ 2526
R052701 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดินบางประการภายหลัง วีระ  พุกจรูญ 2527
R052702 การพังทลายของดินในระดับความลาดชันต่าง ๆ วีระ  พุกจรูญ 2527
R052703 ปริมาณน้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของไม้ยูคาลิปตัส วีระ  พุกจรูญ 2527
R052704 การตอบสนองของกล้าประดู่ที่คลุกด้วยเชื้อไรโซเบียม กิตติพงษ์  พงษ์บุญ 2527
R052801 ปริมาณน้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของไม้กระถินยักษ์ วีระ  พุกจรูญ 2528
R052802 Changing in soil Properties after Clearing the Logged ov วีระ  พุกจรูญ 2528
R052803 Changing in soil Properties after Clearing areas for Refor วีระ  พุกจรูญ 2528
R052901 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินภายหลังการแผ้วถางป่าเบญจ วีระ  พุกจรูญ 2529
R052902 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน ภายหลังการเตรียมพื้นที่ปลูก วีระ  พุกจรูญ 2529
R053001 ปริมาณตะกอนและน้ำไหลบ่าจากแปลงทดลองในสวนป่ากระถิ วีระ  พุกจรูญ 2530
R053101 ความคงทนของดินและสภาพการใช้ประโยชน์ที่บริเวณลุ่มน้ำสุ วีระ  พุกจรูญ 2531
R053102 มวลชีวภาพของไม้โตเร็วชนิดต่าง ๆ ที่สวนป่าคอนสาร จ.ชัยภูมิ วีระ  พุกจรูญ 2531
R053201 มวลชีวภาพของไม้กระถินณรงค์และสมการสำหรับประเมินค่า วีระ  พุกจรูญ 2532
R053202 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดินภายหลังการปลูกป่ากระถินยักษ์ใ วีระ  พุกจรูญ 2532
R053401 Benefit-Cost Analysis of Selected Agroforestry system i ศุภชาติ  วรรณวงษ์ 2534
R053501 CREAMS: A Potential Computer Watershed Model Soft ศุภชาติ  วรรณวงษ์ 2535
R053701 ปริมาณฝนและโอกาศที่จะมีฝนตกในลุ่มน้ำสุ ศุภชาติ  วรรณวงษ์ 2537
R053801 การสลายตัวของซากใบสักในสวนป่าไม้สักบริเวณพื้นที่ป่าดงลาน ศุภชาติ  วรรณวงษ์ 2538
R054201 ลักษณะโครงสร้างของป่าเต็งรังบริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้ำชี   อำเภ ศุภชาติ  วรรณวงษ์ 2542
R054301 ปริมาณฝนและโอกาสที่จะมีฝนตกในพื้นที่ลุ่มน้ำสุ อ.คอนสาร จ. ศุภชาติ  วรรณวงษ์ 2543
R054302 การสูญเสียดินและน้ำจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกันบริเ ศุภชาติ  วรรณวงษ์ 2543
R054401 ความผันแปรของความชื้นในดินจากการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่ ศุภชาติ  วรรณวงษ์ 2544
R054701 การจัดการป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอาหารและใช้สอย  :  กรณีศึก ประดิษฐ์  ตรีพัฒนาสุวรรณ 2547
R054702 การสะสมและการสลายตัวของซากพืชในป่าธรรมชาติ และพื้นที่ ประดิษฐ์  ตรีพัฒนาสุวรรณ 2547
R055401 ผลกระทบของไฟป่าต่อสังคมพืชในพื้นที่ต้นน้ำ ประดิษฐ์  ตรีพัฒนาสุวรรณ 2554
R055402 ศักยภาพการให้น้าท่าบริเวณลุ่มน้าห้วยไร่ของศูนย์ศึกษาการพัฒ ศักดิ์สิทธิ์  กิจขยัน 2554
R055901 คุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยช ศักดิ์สิทธิ์  กิจขยัน 2559
R063701 ผลการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำต่อลักษณะการไหลของน้ำในลำธารของ สมชาย  อ่อนอาษา 2537
R063801 ปริมาณน้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดไม้กระถินยักษ์ บริเวณส สมชาย  อ่อนอาษา 2538
R064101 การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินภายหลังการทำลายป่าเพื่ สมชาย  อ่อนอาษา 2541
R064201 ลักษณะโครงสร้างป่าสนเขา บริเวณทุ่งนางพญา อุทยานแห่งชา สมชาย  อ่อนอาษา 2542
R064301 สมรรถนะการซึมผ่านผิวดินในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภ สมชาย  อ่อนอาษา 2543
R064701 ศักยภาพการให้น้ำในลําธารของพื้นที่ต้นน้ำบริเวณลุ่มน้ำเข็ก อ.เ สมชาย  อ่อนอาษา 2547
R065001 ผลกระทบของไฟป่าต่อชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอเขาค้อ จังหวั สมชาย  อ่อนอาษา 2550
R065401 ผลกระทบของไฟป่าต่อชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ สมชาย  อ่อนอาษา 2554
R065402 แบบจำลองน้ำท่าที่ต้นน้ำเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สมชาย  อ่อนอาษา 2554
R065701 ศักยภาพการให้น้ำท่าของป่าชนิดต่างๆ สมชาย  อ่อนอาษา 2557
R072801 การหาค่าการคายระเหยโดยวิธี Thornthwaite ที่สถานีวิจัยเพื่อ วินิจ  ภู่เนาวรัตน์ 2528
R072901 ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืชของป่าดิบเขา บริเ วินิจ  ภู่เนาวรัตน์ 2529
R074101 ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงในคาบ  15  ปี  บริเวณสถ เพชร  พลอยเจริญ 2541
R075201 ลักษณะอุทกวิทยาภายหลังการสร้างฝายต้นน้ำลำธารโดยชุมชน เพชร  พลอยเจริญ 2552
R082101 การศึกษาการใช้น้ำของกล้าไม้บางชนิดที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้น อนุศักดิ์  สุนันทพงศ์ศักดิ์ 2521
R082501 สมรรถนะการซึมน้ำผ่านผิวดินในป่าดิบแล้งห้วยฟ้าผ่า ปากช่อง ชลาทร  ศรีตุลานนท์ 2525
R082502 การสังเกตการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้บางชนิดที่ป่าหินล้ม จ.สุริ ชลาทร  ศรีตุลานนท์ 2525
R082601 การวัดปริมาณน้ำฝนในแนวตั้งและเอียงในทิศทางต่าง ๆ กัน ชลาทร  ศรีตุลานนท์ 2526
R082801 มวลชีวภาพของสวนป่าซ้อ อายุ 10 ปี ชลาทร  ศรีตุลานนท์ 2528
R082802 ความคงทนและสมรรถนะการอุ้มน้ำของดินในป่าเบญจพรรณแล้ ชลาทร  ศรีตุลานนท์ 2528
R082803 คุณภาพน้ำทางจุลชีววิทยาของลุ่มน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา ชลาทร  ศรีตุลานนท์ 2528
R082804 Soil Erodibility and Water Holding Capacity of Dry Mixed ชลาทร  ศรีตุลานนท์ 2528
R083101 ปริมาณน้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของไม้บางชนิด วิชัย  ทรงวัฒนา 2531
R083501 ปริมาณน้ำและตะกอนแขวนลอยของป่าดิบชื้น ในเขตอุทยานแ วิชัย  ทรงวัฒนา 2535
R083701 การจำแนกชั้นความหนักเบาของฝนที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง กิตติพงษ์  พงษ์บุญ 2537
R084001 ลักษณะโครงสร้างของป่าในพื้นที่ป่าสวนซ้อ   และไม้สีเสียดแก่น กิตติพงษ์  พงษ์บุญ 2540
R084201 การสูญเสียดินและน้ำจากพื้นที่ป่าธรรมชาติและไร่ร้าง ที่สถานีวิ กิตติพงษ์  พงษ์บุญ 2542
R084301 การศึกษาดัชนีการชะล้างพังทลายดินโดยน้ำฝนในพื้นที่สถานีวิจั กิตติพงษ์  พงษ์บุญ 2543
R084501 สมดุลของน้ำจากลุ่มน้ำป่าธรรมชาติ บริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้ำลำต กิตติพงษ์  พงษ์บุญ 2545
R085101 การทดแทนตามธรรมชาติกับการสูญเสียดินและน้ำ ที่สถานีวิจัย กิตติพงษ์  พงษ์บุญ 2551
R085401 ผลกระทบของไฟป่าต่อทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนในพื้นที่ต้ กิตติพงษ์  พงษ์บุญ 2554
R085402 ผลกระทบของไฟป่าต่อสมบัติดินในพื้นที่ต้นน้ำ บุญมา  ดีแสง 2554
R085403 สมดุลน้าของป่าดิบแล้งที่สถานีวิจัยต้นน้ามูล จ.นครราชสีมา กิตติพงษ์  พงษ์บุญ 2554
R092001 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาณเกลือในน้ำใต้ดินใกล้ทะเล อนุศักดิ์  สุนันทพงศ์ศักดิ์ 2520
R092201 ความชื้นในดินหลังฝนตกภายใต้การปกคลุมของพืชป่าชนิดต่างๆ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2522
R092202 การเปรียบเทียบปริมาณน้ำระเหยจากถาดระเหยมาตรฐาน เครื่อ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2522
R092301 การเคลื่อนที่ของน้ำในดิน (บันทึกวิจัยเล่มที่ 12) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2523
R092302 การใช้สมการความสัมพันธ์ประเมินค่าผลผลิตและวิเคราะห์การล พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2523
R092303 การประเมินค่าน้ำหนักและพื้นที่ใบ จากลักษณะบางประการขอ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2523
R092304 การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินภายหลังการใช้สิ่งปกคลุมดินชนิ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2523
R092305 ความถ่วงจำเพาะและการเจริญเติบโตของไม้บางชนิด ที่สถานีวิจั พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2523
R092306 มวลชีวภาพของหญ้าคาบริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำห้วยหิน พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2523
R092307 สมการที่ใช้ในการประเมินค่าน้ำระเหยจากดินทราย ท้องที่ อ.เมื พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2523
R092308 น้ำฝนที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำห้วยหินดาด อ.เมือง จ.ระยอง วิทยา  วานิช 2523
R092401 การประเมินค่าการคายระเหยสูงสุดและการให้น้ำแบบหยดในส พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2524
R092402 การทดสอบการประเมินค่าความชื้นสัมพัทธ์ของใบไม้บางชนิด บ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2524
R092403 เขื่อนวัดน้ำในลำธาร (บันทึกวิจัยเล่มที่ 18) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2524
R092404 จำนวนเครื่องวัดน้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำ (บันทึกวิจัยเล่มที่ 20) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2524
R092405 น้ำฝนกับการเจริญเติบโตของหญ้าคา ที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2524
R092406 โอกาสที่จะเกิดฝนแล้งติดต่อ 3, 7 และ 15 วัน ที่สถานีวิจัยเพื่อรั พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2524
R092407 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำฝนที่ถูกสกัดกั้น โดยเรือนยอดของไ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2524
R092408 ผลของการถางวัชพืช การใช้สารเคมีและบทบาทของอากาศต่อก พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2524
R092501 ยางพารากับการซึมน้ำในดิน (บันทึกวิจัยเล่มที่ 24) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2525
R092502 การวิเคราะห์ปริมาณและการใช้ประโยชน์น้ำ จ.ระยอง พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2525
R092503 การแพร่กระจายของน้ำใต้ผิวดินภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินชนิ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2525
R092504 น้ำฝนใต้ต้นตะเคียนทอง (บันทึกวิจัยเล่มที่ 25) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2525
R092505 การซึมน้ำของดินภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่าง ๆ จ.ระย พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2525
R092506 ประดู่ช่วยบรรเทาความผันแปรอุณหภูมิของอากาศได้อย่างไร (บั วิทยา  วานิช 2525
R092601 การประเมินค่าน้ำท่าที่จังหวัดระยอง พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2526
R092602 น้ำฝนบนเรือนยอดไม้ผลที่จังหวัดระยอง พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2526
R092603 ความแน่นทึบ-ความชื้นของผิวดินหลังจากการใช้สารเคมีปราบวั พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2526
R092604 ระดับน้ำใต้ดินริมชายทะเล พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2526
R092605 A Study of Stream Sediment after Road Construction a พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2526
R092701 น้ำฝนบนต้นขนุน พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2527
R092702 ลูกกลิ้งที่ห้วยมะเฟือง พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2527
R092703 การศึกษาตะกอนที่เกิดขึ้นจากการทำถนนที่ห้วยมะเฟือง จ.ระย พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2527
R092704 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับ Water Repellent Siols บนพื้นที่ที่ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2527
R092705 Bed Load Transport at Huay Ma Feung, Rayong, Thaila พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2527
R092801 Permeameter (บันทึกวิจัยเล่มที่ 38) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2528
R092802 การเปรียบเทียบข้อมูลน้ำฝนใต้เรือนยอด ระหว่างเครื่องวัดชนิดร พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2528
R092803 มังคุดกับน้ำฝน พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2528
R092804 การกระจายของน้ำฝนใต้ไม้ผลบางชนิดที่ระยอง (บันทึกวิจัยเล่ม พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2528
R092805 ชมพู่กับน้ำฝน พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2528
R092812 Watershed Research at Rayong, Thailand พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2528
R092901 โครงสร้างป่าดงดิบที่สวนสน ชเยนทร์  เปลื้องเจริญ 2529
R092902 น้ำฝนกับชะอม (บันทึกวิจัยเล่มที่ 45) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2529
R092903 กระท้อนกับน้ำฝน (บันทึกวิจัยเล่มที่ 43) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2529
R092904 น้ำฝนบนต้นกล้วย (บันทึกวิจัยเล่มที่ 44) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2529
R092905 Permeability ของดินในระดับลึกต่าง ๆ กันของการใช้ดินแต่ละ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2529
R092906 ระดับลึกที่เหมาะสมกับการใช้ Infiltrometer ที่ระยอง (บันทึกวิ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2529
R092907 Rainfall Disposal in The Cassava Field at Rayong, Thail พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2529
R092908 ซากและที่ล่วงหล่นใต้ป่าดิบแล้งที่ผ่านการทำไม้บริเวณห้วยมะเ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2529
R092909 ลักษณะโครงสร้างป่าดิบแล้งทุติยภูมิ หลังการทำไม้ที่ห้วยมะเฟือ ทรงธรรม  สุขสว่าง 2529
R093001 สมบัติทางเคมีของดินภายหลังการทำลายป่าและใช้ที่ดินห้วยมะเ ทรงธรรม  สุขสว่าง 2530
R093002 Allelophathic effect ของไม้ยูคาลิปตัสต่อการงอกของเมล็ดพืช พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2530
R093003 การระบายน้ำในระบบพืชผสมที่ตะพงใน  ระยอง (บันทึกวิจัยเล่ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2530
R093004 ความผันแปรรายเดือนของการซึมน้ำผ่านผิวดินในแต่ละสภาพข พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2530
R093005 น้ำฝนบนต้นมะละกอ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2530
R093006 น้ำพืชยึดของป่าดิบแล้งหลังการทำไม้ที่ห้วยมะเฟือง จ.ระยอง ( พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2530
R093007 Hydrometric Application for Watershed Research at Ray พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2530
R093008 ความชื้นในดินใต้สวนยูคาลิปตัสและพื้นที่ว่างเปล่า บริเวณบ้าน วารินทร์  จิระสุขทวีกุล 2530
R093009 น้ำพืชยึดในป่าดงดิบที่สวนรุกขชาติเพ จ.ระยอง พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2530
R093101 ความชื้นในดินใต้สวนยูคาลิปตัวและพื้นที่ว่างเปล่า บริเวณห้วยม วารินทร์  จิระสุขทวีกุล 2531
R093102 การหมุนเวียนธาตุอาหารของป่าดิบแล้ง บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรัก ทรงธรรม  สุขสว่าง 2531
R093103 ผลผลิตมวลชีวภาพเหนือผิวดินของสวนยางพาราในลุ่มน้ำระยอง พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2531
R093104 มวลชีวภาพและการกระจายของราก ในสวนยูคาลิปตัสที่ระยอง พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2531
R093105 บทบาทของลักษณะอากาศและระยะปลูกต่อน้ำฝนใต้สวนป่ายูค พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2531
R093107 มวลชีวภาพของสวนป่ากระถินณรงค์ บริเวณสวนรุกขชาติเพ ระ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2531
R093108 สมบัติทางเคมีของดินหลังการทำลายป่าและปลูกแทนด้วยสนปร ชเยนทร์  เปลื้องเจริญ 2531
R093201 น้ำในดินหลังการทำสวนยางพาราที่ตะพงใน จ.ระยอง (บันทึกวิ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2532
R093203 Effect of Para-Rubber Plantation on soil water at Tapon พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2532
R093301 น้ำและสัดส่วนการใช้น้ำของพื้นที่ป่า ไร่มันและสวนผลไม้ ที่ตะพ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2533
R093401 ธาตุอาหารหมุนเวียนในสวนยางพาราที่ระยอง (บันทึกวิจัยเล่มที่ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2534
R093501 การประเมินค่าสมดุลของน้ำจากการใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่าง พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2535
R093502 Water Balance of Different Land Uses at Rayong, Thail พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2535
R093503 การใช้ลิเนียร์โปรแกรมค้นหารูปแบบของป่าไม้ในอนาคต พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2535
R093701 การฟื้นตัวของป่าและลุ่มน้ำบ้านแลง จ.ระยอง พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2537
R093801 วิวัฒนาการของการใช้ที่ดินที่ห้วยหินดาด จ.ระยอง (บันทึกวิจัยเ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2538
R093802 การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารของไม้เศรษฐกิจบางชนิด (บันทึกวิจัยเ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2538
R093901 แบบจำลองน้ำในดินเพื่อการจัดการลุ่มน้ำระยอง (บันทึกวิจัยเล่ม พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2539
R093902 Watershed Management in Rayong (บันทึกวิจัยเล่มที่ 70) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2539
R093904 การวิเคราะห์โครงสร้างและการทำงานของป่าชุมชนที่บ้านแลง  พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2539
R094001 แบบจำลองเพื่อประเมินค่าสภาวะวิกฤตของลุ่มน้ำประเทศไทย พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2540
R094101 Modelling   CN Value  for  Estimating  Runoff  and  Sedi พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2541
R094105 แบบจำลองน้ำท่าและผลกระทบทางอุทกวิทยาหลังการเปลี่ยนแ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2541
R094202 Application  CN Value  Model   to  Evaluate  the  Critica นิพนธ์  ตั้งธรรม 2542
R094203 โปรแกรมน้ำพืชยึด    (บันทึกวิจัยเล่มที่  77) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2542
R094204 ธรรมชาติของป่าบริเวณต้นน้ำลำธาร    และผลทางเศรษฐกิจของ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2542
R094302 บทบาทของ EL Nino ต่อความรุนแรงของไฟป่าบริเวณลุ่มน้ำภา พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2543
R094401 กราฟน้ำท่าเมื่อถูกทำลาย (บันทึกวิจัยเล่มที่ 79) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2544
R094402 โปรแกรมสำหรับประเมินค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางปร พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2544
R094701 ผลทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการเปลี่ยนแป พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2547
R094705 แบบจำลองอุทกวิทยาเพื่อการประเมินและจัดการทรัพยากรน้ำ ( พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2547
R094706 แบบจำลองเพื่อประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2547
R094805 เกณฑ์กำหนดสภาวะวิกฤติลุ่มน้ำ (บันทึกวิจัยเล่มที่ 84) พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2548
R094807 แบบจำลองความหลากหลายทางชีวภาพ (รุ่นที่ 2)  (บันทึกวิจัยแ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2548
R094901 การประยุกต์ใช้  Analytic Hievarchy  Process ในการกำหนดรู พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2549
R094902 การประยุกต์ใช้  Analytic Hievarchy  Process ในการจัดลำดับ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2549
R094906 Carring Capacity  สำหรับการจัดการต้นน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2550
R095003 แบบจำลองความยั่งยืนของระบบนิเวศต้นน้ำ พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2550
R095401 ลักษณะการให้น้ำท่าไหลในลำธารของป่าต้นน้ำ สาโรจน์  ประพันธ์ 2554
R095402 สมดุลน้าของป่าดิบแล้งรุ่นสองที่สถานีวิจัยต้นน้าชายฝั่งทะเลตะ สาโรจน์  ประพันธ์ 2554
R095403 แบบจ้าลองน้าท่าของป่าดิบแล้งที่อ้าเภอเมืองระยอง สาโรจน์  ประพันธ์ 2554
R095501 ศักยภาพในการให้น้ำและการใช้ประโยชน์น้ำ ลุ่มน้ำระยอง พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2555
R095502 ศักยภาพในการให้น้ำท่าของลุ่มน้ำระยอง พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล 2555
R095503 การเปลี่ยนแปลงของฝนจากการเพิ่มของโรงงานอุตสาหกรรมใน สำเริง  ปานอุทัย 2555
R095504 ความสามารถในการอุ้มน้ำของดินลุ่มน้ำระยอง บุญมา  ดีแสง 2555
R095505 การใช้ประโยชน์น้ำในลุ่มน้ำระยอง โสภา  ศิริไพพรรณ 2555
R104101 การหาสมรรถนะการซึมน้ำผ่านผิวดินของพื้นที่ใช้ประโยชน์รูปแ จารุชาติ  ปราชญ์นคร 2541
R104201 สมบัติดินบางประการบริเวณลุ่มน้ำตาปี (ห้วยทรายขาว) อ.พิปูน จารุชาติ  ปราชญ์นคร 2542
R104301 การหาความคงทนของดินบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยทรายขาว อ.พิ จารุชาติ  ปราชญ์นคร 2543
R104401 คุณภาพทางกายภาพและเคมีของน้ำ บริเวณลุ่มน้ำตาปีตอนบน จารุชาติ  ปราชญ์นคร 2544
R104701 การเจริญเติบโตและผลผลิตของไม้สะเดาเทียม อ.พิปูน จ.นครศรี จารุชาติ  ปราชญ์นคร 2547
R105002 ปริมาณน้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดในสวนยางพารา จังหวัด จารุชาติ  ปราชญ์นคร 2550
R105501 ผลผลิตของป่าดิบชื้น จารุชาติ  ปราชญ์นคร 2555
R113701 ลักษณะโครงสร้างของระบบพืชผสมที่บ้านคีรีวง อาจิน  หนูประสิทธิ์ 2537
R114001 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน      บริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้ำป อาจิน  หนูประสิทธิ์ 2540
R114101 ลักษณะโครงสร้างป่าดิบชื้นบริเวณพื้นที่ต้นน้ำท่าดี เทือกเขาหล อาจิน  หนูประสิทธิ์ 2541
R114201 ลักษณะโครงสร้างของระบบพืชผสม    ตามระดับความสูงต่าง ๆ พงศ์ธร  บรรณโศภิษฐ์ 2542
R114401 น้ำพืชยึดของระบบพืชผสมที่บ้านคีรีวงค์ อ.ลานสะกา จ.นครศรี พงศ์ธร  บรรณโศภิษฐ์ 2544
R114402 การซึมน้ำผ่านผิวดินในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่าง ๆ พงศ์ธร  บรรณโศภิษฐ์ 2544
R114701 นิเวศวิทยาพื้นบ้านเกี่ยวกับสวนสมรมบ้านคิริวง (ภายใต้โครงการ พงศ์ธร  บรรณโศภิษฐ์ 2547
R114702 คุณภาพทางกายภาพและเคมีของน้ำบริเวณลุ่มน้ำท่าดี จ. นครศ พงศ์ธร  บรรณโศภิษฐ์ 2547
R115501 บทบาทของป่าดิบชื้นในการลดความร้อนของอากาศ พงศ์ธร  บรรณโศภิษฐ์ 2556
R115601 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของป่าดิบชื้นใน พงศ์ธร  บรรณโศภิษฐ์ 2556
R124001 ลักษณะและสมบัติดิน   บริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา สุวัฒน์  จันธิวงค์ 2540
R124201 ปริมาณน้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของป่าดิบชื้น  บริเวณส สุวัฒน์  จันธิวงค์ 2542
R124501 ศักยภาพการให้ปริมาณน้ำในลำธารของลุ่มน้ำป่าดิบชื้น บริเวณ สุวัฒน์  จันธิวงค์ 2545
R124701 ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ (ภายใต้โครงการชุ สุวัฒน์  จันธิวงค์ 2547
R134201 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : กร ธรรมนูญ  แก้วอำพุท 2542
R134202 Erosion and Erodibility Khun Khong Watershed Researc สงคราม  ธรรมิญช์ 2542
R134502 การเปรียบเทียบสมดุลน้ำในบริเวณปลูกป่าฟื้นฟู ลุ่มน้ำห้วยแม่ป๋ ธรรมนูญ  แก้วอำพุท 2545
R134601 การทดลองใช้หญ้าแฝกเพื่อเป็นตัวดูดซับสารฆ่าแมลงประเภทออ มลิวรรณ  บุญเสนอ 2546
R134602 ปริมาณน้ำฝนที่พืชยึดในสวนป่าสนสามใบและป่าดิบเขาที่สถานี ธรรมนูญ  แก้วอำพุท 2546
R134901 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อระบบการเตือนอุทกภัย ธรรมนูญ  แก้วอำพุท 2549
R143401 ลักษณะโครงสร้างของป่าเต็งรัง บริเวณโครงการศึกษาและวิเคร ชลาทร  ศรีตุลานนท์ 2534
R144001 ผลกระทบการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพทางเคมีบางประการ ชลาทร  ศรีตุลานนท์ 2540
R144201 การสร้างเครื่องมือวัดความชื้นดินแบบวัดความต้านทานไฟฟ้า ชลาทร  ศรีตุลานนท์ 2542
R144601 ลักษณะการไหลของน้ำในลำธารภายหลังการสร้างฝายต้นน้ำที่ ชลาทร  ศรีตุลานนท์ 2546
R184201 ผลผลิตของซากพืชในป่าดิบเขา   อำเภอนาน้อย   จังหวัดน่าน มนตรี  พุทธวงค์ 2542
R184501 ลักษณะส่วนลดของกราฟน้ำท่าของลุ่มน้ำย่อยห้วยสถาน จังหวัด สุภาพ  ปารมี 2545
R184601 Soil and Water Losses in Reforestation Area Intercropp สุภาพ  ปารมี 2546
R184602 ปริมาณน้ำในลำธารในพื้นที่ต้นน้ำขุนสถาน จังหวัดน่าน สุภาพ  ปารมี 2546
R185301 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางดินและน้ำจากการใช้ที่ดิน สุภาพ  ปารมี 2553
R192901 ปริมาณตะกอนและน้ำไหลบ่าในพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งควบคุมการ วีระ  พุกจรูญ 2529
R192902 ปริมาณตะกอนและน้ำไหลบ่าจากแปลงทดลองในพื้นที่ป่าดิบแ วีระ  พุกจรูญ 2529
R192903 Sediment Yields and Surface Runoff from Sample Plots วีระ  พุกจรูญ 2529
R193101 คุณสมบัติดินในป่าธรรมชาติของลุ่มน้ำห้วยไร่ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน กิตติพงษ์  พงษ์บุญ 2531
R193102 ลักษณะโครงสร้างของป่าเต็งรังและป่าดิบแล้งที่บ้านลาดกะเฌอ วีระ  พุกจรูญ 2531
R194001 ความชื้นในดินในป่าธรรมชาติของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอั ประดิษฐ์  ตรีพัฒนาสุวรรณ 2540
R194002 ศักยภาพการให้น้ำท่าในป่าธรรมชาติของศูนย์ศึกษาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณลุ่มน้ำห้วยไร่ ประดิษฐ์  ตรีพัฒนาสุวรรณ 2540
R194101 การศึกษาประสิทธิ์ภาพการดูดซึมก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ของพร ประดิษฐ์  ตรีพัฒนาสุวรรณ 2541
R194201 สมดุลของน้ำ    บริเวณลุ่มน้ำห้วยไร่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ประดิษฐ์  ตรีพัฒนาสุวรรณ 2542
R194301 บทบาทการทดแทนตามธรรมชาติต่อการสูญเสียดินและน้ำที่ศูน กิตติพงษ์  พงษ์บุญ 2543
R194501 ลักษณะการไหลของน้ำจากป่าธรรมชาติบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนา ประดิษฐ์  ตรีพัฒนาสุวรรณ 2545
R194503 ศักยภาพการให้น้ำท่าในป่าธรรมชาติของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ประดิษฐ์  ตรีพัฒนาสุวรรณ 2545
R194702 บทบาทการทดแทนตามธรรมชาติต่อการสูญเสียดินและน้ำที่ศูน ประดิษฐ์  ตรีพัฒนาสุวรรณ 2547
R194901 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพ ประดิษฐ์  ตรีพัฒนาสุวรรณ 2549
R194902 การเปลี่ยนแปลงสังคมพืชหลังสร้างฝายน้ำล้นที่ศูนย์ศึกษาการพั ประดิษฐ์  ตรีพัฒนาสุวรรณ 2549
R195001 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพ ประดิษฐ์  ตรีพัฒนาสุวรรณ 2550
R202801 การศึกษาหาอัตราการสูญเสียหน้าดินและน้ำไหลบ่าหน้าดินจาก ภิชาติ  วรรธนะประทีป 2528
R203301 การสูญเสียดินและน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้  เชียงใหม่ สุภาพ  ปารมี 2533
R203701 ลักษณะโครงสร้างป่า บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงให สุภาพ  ปารมี 2537
R204101 การศึกษาการไหลบ่าของน้ำและตะกอนจากแปลงทดลองการใช้ สุภาพ  ปารมี 2541
R204102 การประยุกต์ใช้ขวดพลาสติกใช้แล้วเพื่อการวัดน้ำฝน วันชัย  วิรานันท์ 2541
R204501 องค์ประกอบของพรรณไม้ภายหลัง 16 ปี (2527-2542) ของกา วันชัย  วิรานันท์ 2545
R204701 การศึกษาพฤติกรรมทางอุทกวิทยาของดินในพื้นที่ป่าเบญพรรณ วันชัย  วิรานันท์ 2547
R205701 ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ สุภาพ  ปารมี 2557
R205801 ความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้ การเปลี่ยนแปลงสังคมพืชป่าไม้ ก สุภาพ  ปารมี 2558
R205802 การศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไค สุภาพ  ปารมี 2558