การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

               กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริม และทำนุบำรุงทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า รวมทั้งการจัดให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ อย่างยั่งยืน โดยวิธีการควบคุม ป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ที่มีอยู่เดิม และฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพป่าที่สมบูรณ์ พร้อมกระตุ้นและปลูกจิตสำนึก ให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่ารอบชุมชน ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนที่อยู่อาศัยรอบพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มมากขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทำให้ชุมชนต้องการที่ดินเพื่อทำกินและอยู่อาศัย รวมทั้งการเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ ทั้งเพื่อบริโภค และเพื่อค้าขายจากปัญหาข้างต้นส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อชุมชน ไม่ว่าจะอยู่ในในรอบพื้นที่อนุรักษ์ หรือประชาชนโดยรวมทั้งประเทศ

              การบริหารจัดการชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์และรอบพื้นที่อนุรักษ์ เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะรักษาทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ไว้เป็นสมบัติของชาติให้คงอยู่เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไป การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของชุมชนนั้นๆ กระบวนการมีส่วนร่วมผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจในชุมชน ความตั้งใจจริงที่พร้อมจะทำงานร่วมกับชุมชนเป็น  พื้นฐานสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นมิติใหม่ในการบริหารจัดการ เพื่อลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์และรอบพื้นที่อนุรักษ์ในการหยุดยั้งการบุกรุกและครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจสามารถใช้ได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับชาติ มาขับเคลื่อนประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ

 

การดำเนินงานของโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้