รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2563

1-กรมเวียน-แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด ว 5750

2-หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0905.302-ว 24990 ลงวันที่ 8 พ.ย. 62

3-หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0905.302-ว 761 ลงวันที่ 14 ม.ค. 63

4-หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 762 ลงวันที่ 14 ม.ค. 63

5-หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 1908 ลงวันที่ 29 ม.ค. 63

6-หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 2574 ลงวันที่ 5 ก.พ. 63

7-หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0905.302- ว 279 ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

8-หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0905.302- ว 457 ลว. 8 ม.ค. 63 - รายงานผลการติดตาม สบอ.15

9-หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ที่ ทส  ว 1906 ลงวันที่ 29 ม.ค. 63

10-หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0905.302-ว 4928 ลว. 9 มี.ค. 63 - ผลการเบิกจ่าย ณ 24 ก.พ. 63

11-หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0905.302-ว ๔๔๘๒ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

12-หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 5618 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

13-หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ทส 0905.303-ว 4189 ลงวันที่ 27กุมภาพันธ์ 2563

14-หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 6278 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563

15-หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0905.302ว 6815 ลว. 27 มี.ค. 63 - สรุปข้อสั่งการ

16-สรุปยอดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไฟพลางก่อน จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563