การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

แบบ สขร. 1 (จ้าง)61 แบบใหม่.pdf 

แบบ สขร. 1 (ซื้อ)61 แบบใหม่.pdf

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปี 2562

แบบ สขร. 1 (จ้าง)62.pdf

แบบ สขร. 1 (ซื้อ)62.pdf

 

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฌส-1791 กทม..pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ข.50 ที่นั่ง.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร.pdf 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2563

แผนจัดซื้อจัดจ้างงบ 2563

แบบฟอร์มรายงานรายการจัดซื้อจัดจ้าง

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2562

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ฯ ลว 31 ต.ค. 62