3. พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

------- พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 -------

1. คำอธิบายโดยสรุปสาระสำคัญพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562.PDF 

2. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562.PDF

3. NATIONAL PARKS ACT, B.E.2562 (2019).PDF

------ กม.ลำดับรอง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ------

1. ประกาศกระทรวงเรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 .PDF 

2. ประกาศกระทรวงเรื่อง การกำหนดตำแหน่ง การใช้อำนาจ การดำเนินการ วิธีปฏิบัติหน้าที่ และคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 .PDF

3. ประกาศกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 .PDF 

4. ประกาศกระทรวงเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดพื้นที่ การขยาย และการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 .PDF

5. ประกาศกรมเรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563.PDF 

6. ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกำหนดมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์
และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 .PDF

7. ระเบียบกรมว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 .PDF 

8. ระเบียบกรมว่าด้วยการจัดให้มีหลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติฯ พ.ศ. 2563 .PDF 

9. ระเบียบกระทรวงว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 .PDF

10. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ว่าด้วยการอนุญาตให้นำสัตว์เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 .PDF

11. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการเพื่อการสำรวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการในวนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2563 .PDF

12. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการนำส่ง การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 .PDF

13. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์
และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 .PDF

14. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน และอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทน
ในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 .PDF

15. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ
ตามมาตรา 22 วรรคสอง มาตรา 27 วรรคสาม และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564 .PDF

------- ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดมูลนิธิโครงการหลวง (อุทยานแห่งชาติ) -------

1. อช.แจ้ซ้อน .PDF     2. อช.แม่ตะไคร้ .PDF     3. อช.แม่ปิง .PDF     4. อช.ขุนแจ .PDF     5. อช.ขุนขาน .PDF     6. อช.ดอยขุนตาล .PDF 

7. อช.ดอยผ้าห่มปก .PDF      8. อช.ดอยสุเทพ-ปุย .PDF     9. อช.ดอยอินทนนท์ .PDF     10. อช.ผาแดง .PDF     11. อช.ศรีลานนา .PDF 

12. อช.ห้วยน้ำดัง .PDF       13. อช.ออบหลวง .PDF