2. พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

------- พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 -------

1.คำอธิบายโดยสรุปสาระสำคัญพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562.PDF 

2.พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562.PDF 

3. WILD ANIMAL CONSERVATION AND PROTECTION ACT, B.E. 2562 (2019) .PDF

 ------- กม.ลำดับรอง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 -------

1. ประกาศกระทรวงเรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 พ.ศ.2563.PDF 

2. ประกาศกระทรวงเรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนฯ พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563.PDF 

3. ประกาศกระทรวงเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดพื้นที่ การขยาย หรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2564.PDF

4. ระเบียบกระทรวงว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563.PDF

5. ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน การออกใบอนุญาตครอบครอง สัตว์ป่าสงวนชั่วคราว และการออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน สำหรับสัตว์ป่าสงวน ชนิดวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) และปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) พ.ศ. 2562.PDF

6. ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2563 .PDF

7. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ว่าด้วยการแจ้งการช่วยเหลือสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธ์ุได้ และสัตว์ป่าควบคุมที่ถูกทอดทิ้ง บาดเจ็บ ป่วย หรืออ่อนแอ พ.ศ.2563.PDF

8. ระเบียบกรมว่าด้วยการจัดให้มีหลักเขต ป้าย เครื่องหมายฯ พ.ศ. 2564 .PDF

9. ระเบียบกรมว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2564 .PDF

10. ระเบียบกรมว่าด้วยมาตรการควบคุมสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่าอันตราย พ.ศ.2564 .PDF

11. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้ง การออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง การกำหนดอายุใบอนุญาต หรือใบรับรอง
การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง การออกใบแทน ใบอนุญาตหรือใบรับรองสำหรับการครอบครองสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง และการจำหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2564 .PDF

12. ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2564 .PDF

13. ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2564 .PDF

 

------- ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดมูลนิธิโครงการหลวง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) -------

1. ขสป.ดอยผาช้าง.PDF 

2. ขสป.สะเมิง.PDF