1. พ.ร.บ งาช้าง พ.ศ. 2558

------- พ.ร.บ. งาช้าง พ.ศ. 2558 ------

1. คำอธิบายโดยสรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ. 2558.PDF 

2. พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 .PDF

3. ELEPHANT IVORY TUSKS ACT, B.E. 2558 (2015) .PDF 

------- กม. ลำดับรอง พ.ร.บ. งาช้าง พ.ศ. 2558 ------

1 กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยงาช้าง พ.ศ. 2558.PDF

2 กฎกระทรวงการขออนุญาต การอนุญาต การค้า และการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ค้างาช้าง พ.ศ. 2558.PDF

3 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก หรือนําผ่านซึ่งงาช้าง พ.ศ. 2558.PDF

4 ประกาศกระทรวงการแจ้งการครอบครอง การโอนการครอบครอง เปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครอง แปรสภาพ หรือเปลี่ยนรูปร่างงาช้าง พ.ศ. 2558.PDF

5 ประกาศกระทรวงการโอน การเปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครอง การแปรสภาพฯ พ.ศ. 2558.PDF

6 ประกาศกระทรวงกำหนดแบบใบรับรองการครอบครองงาช้าง พ.ศ. 2558.PDF

7 ประกาศกระทรวงลักษณะและขนาดงาช้างที่ได้รับยกเว้นการแจ้งการครอบครอง พ.ศ. 2558.PDF

8 ประกาศกระทรวงลักษณะและขนาดงาช้างที่ได้รับยกเว้นการแจ้งการครอบครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558.PDF

9 ประกาศกระทรวงเหตุอันควรสงสัยและการนำเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ พ.ศ. 2558.PDF

10 ประกาศกระทรวงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยงาช้าง พ.ศ. 2558.PDF

11 ประกาศกระทรวงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยงาช้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558.PDF

12 ประกาศกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยงาช้าง พ.ศ. 2558.PDF

13 ประกาศกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยงาช้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558.PDF

14 ประกาศกระทรวงการจัดตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2558.PDF

15 ประกาศกรมการแจ้งการครอบครองงาช้างที่ได้มาก่อนวันที่พระราชบัญญัติงาช้างพ.ศ. 2558 ใช้บังคับ พ.ศ. 2558.PDF 

16 ประกาศกรมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค้างาช้าง พ.ศ. 2558.PDF 

17 ประกาศกรมกำหนดสถานที่และวิธีการแจ้งการครอบครองงาช้างที่ได้มาก่อนวันที่พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ เพิ่มเติม.PDF 

18 ประกาศกรมเหตุอันควรสงสัยและการนำเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ พ.ศ. 2558.PDF 

19 ประกาศกรมคำขออนุญาตค้างาช้าง ใบอนุญาตให้ค้างาช้าง คำขอย้ายสถานที่ค้างาช้างฯ พ.ศ. 2558.PDF 

20 ประกาศกรมคำขออนุญาตค้างาช้าง ใบอนุญาตให้ค้างาช้าง คำขอย้ายสถานที่ค้างาช้างฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559.PDF 

21 ประกาศกรมแบบและวิธีการออกหนังสือกํากับการค้างาช้าง พ.ศ. 2558.PDF 

22 ประกาศกรมแบบและวิธีการจัดทําบัญชีการได้มาซึ่งงาช้าง บัญชีการแปรสภาพหรือการเปลี่ยนรูปร่างงาช้างฯ พ.ศ. 2558.PDF 

23 ประกาศกรมคำขออนุญาตนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งงาช้าง ใบอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งงาช้างฯ พ.ศ. 2558.PDF 

24 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแจ้งการครอบครองงาช้างที่ได้มีการยึดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน                      (เรื่องเสร็จที่ 1250/2561).PDF 

25 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแจ้งการครอบครองงาช้างตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 (เรื่องเสร็จที่ 425/2561).PDF