รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

1. ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 1231 ลว. 19 ม.ค. 64 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 64 และเงินกันเหลื่อมปี 63 (ข้อมูล 30 ธ.ค. 63)

 

2. ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 3071 ลว. 15 ก.พ. 64 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 64 และเงินกันเหลื่อมปี 63 (ข้อมูล 1 ก.พ. 64)

 

3. ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 5596 ลว. 17 มี.ค. 64 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 64 และเงินกันเหลื่อมปี 63 (ข้อมูล 8 มี.ค. 64)

 

4. ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 9931 ลว. 20 พ.ค. 64 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 64 และเงินกันเหลื่อมปี 63 (ข้อมูล 7 พ.ค. 64)

 

5. ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 13268 ลว. 12 ก.ค. 64 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 64 และเงินกันเหลื่อมปี 63 (ข้อมูล 30 มิ.ย. 64)

 

6. ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 13904 ลว. 21 ก.ค. 64 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 64 และเงินกันเหลื่อมปี 63 (ข้อมูล 16 ก.ค. 64)

 

7. ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 14696 ลว. 5 ส.ค. 64 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 64 และเงินกันเหลื่อมปี 63 (ข้อมูล 30 ก.ค. 64)

 

8. ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 15523 ลว. 19 ส.ค. 64 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 64 และเงินกันเหลื่อมปี 63 (ข้อมูล 13 ส.ค. 64)

 

9. ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 16363 ลว. 1 ก.ย. 64 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 64 และเงินกันเหลื่อมปี 63 (ข้อมูล 27 ส.ค. 64)

 

10. ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 17856 ลว. 21 ก.ย. 64 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 64 และเงินกันเหลื่อมปี 63 (ข้อมูล 10 ก.ย. 64)

 

11. ด่วนที่สุด ทส 0905.302-ว 20275 ลว. 25 ต.ค. 64 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 64 และเงินกันเหลื่อมปี 63 (ข้อมูล 30 ก.ย. 64)