แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     ⇒ ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็น

     ⇒ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตารการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ⇒ หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.303/ว 8052 ลว 9 เม.ย. 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

     ⇒ หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.303/24660 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัด ติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบในระบบราชการ

      ⇒ หนังสือกรมอุทยานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.303/ว 17944 ลว 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมิตคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 (เพิ่มเติม)