การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

•   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายละเอียด)

•  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนด แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้านความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ กระบวนงานการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาทำการไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยให้มีมาตรการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาทำการของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนั้น จึงให้หน่วยงานผู้เบิก และหน่วยงานผู้ขอเบิก เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมกำกับดูแลในการปฎิบัติงาน (ให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.502/4500 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2556) ดังต่อไปนี้

     

•  หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.502/4500 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2556 (รายละเอียด)

•   แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

•  การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

•  รอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

•  แนวทางการเบิกจ่าย TOR 

•  แนวทางการเบิกจ่าย TOR (เดิม)

•  มาตราการ