แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

• แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

• รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2565 รอบ 6 เดือน

• รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563